Wie zijn wij

Geschiedenis

Het begon allemaal met een dispuut tussen twee theologen (Arminius en Gomarus). Op de Synode van Dordrecht hield Episcopius een pleidooi voor een verdraagzaam en pluriform christendom. Het mocht niet baten. Het wegsturen van de predikanten die het gedachtegoed van Arminius aanhingen, betekende voor hen het einde van de droom van een open, pluriforme kerk zonder de dwang van een onveranderlijke belijdenis en met ruimte om ook een ‘rekkelijke’ invulling van het christelijk geloof te mogen verkondigen. In de ballingschap in Antwerpen richtten enkele van deze predikanten in het najaar van 1619 een broederschap op om elkaar tot steun te zijn: de Remonstrantse Broederschap.

De Remonstranten willen een geloofsgemeenschap zijn, die in alle openheid en vrijheid ‘God wil eren en dienen’. Zij voelen zich ‘geworteld in het evangelie van Jezus Christus’, schatplichtig aan de rijke, eeuwenoude christelijke traditie.

Remonstranten hebben van het begin af gezocht naar vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van geloof. Ruimte is voor hen een essentieel begrip. Zij willen een geloofsgemeenschap zijn waar iedereen welkom is die samen met anderen op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Zij vinden inspiratie en richting in de Bijbel en de (vrijzinnig) christelijke traditie, maar staan ook open voor inzichten uit de filosofie, de kunsten en andere religieuze tradities en levensbeschouwingen.

Openheid staat in deze geloofsgemeenschap centraal. Alle activiteiten, kerkdiensten en kerkelijke plechtigheden (doop, huwelijk en avondmaal) zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht of iemand lid of vriend is.

Geloof begint bij mij?

Het zelf verwoorden waar je voor staat en wat je gelooft, is belangrijk voor Remonstranten. We dagen iedereen uit zelf na te denken. Maar dit neemt niet weg dat het gesprek met elkaar de moeite waard is. Juist door met anderen te spreken vorm je je eigen gedachten en wordt je geloof gevormd. Dit zou de vraag kunnen oproepen of geloof puur een zaak van de mens is (‘een verzinsel’). Is geloof dan geen gave van God? Waar geloof begint, is een eeuwenoude discussie. Als remonstranten zijn we in ieder geval voorzichtig in ons spreken over God. Wie of wat God is, laat zich niet vangen in woorden. Toch proberen we het telkens opnieuw, in gesprekken, in kerkdiensten en ook in belijdenissen.

Geloof begint bij mij?

Remonstranten zijn, zoals de beginselverklaring zegt, ‘geworteld in het evangelie van Jezus Christus.’ Dit betekent dat we in het evangelie en de bijbel een richtsnoer vinden. Maar tegelijk weten we dankzij de theologische wetenschap dat de bijbel mensenwerk is. Het is de neerslag van ervaringen van mensen met God. Net als wij, zoeken ze naar woorden voor dat wat eigenlijk niet in woorden te vatten is.

En de Remonstrantse Gemeente Den Haag?

De remonstranten zijn georganiseerd in gemeenten. Binnen deze gemeenten komen mensen samen om gevoed te worden, om te vieren en te gedenken. De Remonstrantse Gemeente Den Haag is een actieve gemeente die allerlei activiteiten organiseert voor een breed publiek, zoals kerkdiensten, lezingen en gesprekskringen (zie Wat doen wij?). Iedereen is altijd van harte welkom!