Vera Gottschalk Frank Fonds – Anbi

Naam en doelstelling

De Vera Gottschalk-Frank Stichting is opgericht op 5 juni 1969 tot uitvoering van de laatste wil van Mevrouw Vera Gottschalk-Frank, in leven lid van de Remonstrantse Gemeente te ’s-Gravenhage.

De stichting beoogt steun te verlenen aan –aanstaande- Remonstrantse predikanten, die financiële hulp behoeven om (1) hun studie voort te zetten en te volbrengen, (2) te promoveren, of (3) een bijzondere studie te voltooien die naar het oordeel van het bestuur der stichting van voldoende algemeen belang is om de voltooiing daarvan financieel mogelijk te maken.

Een primaire doelstelling, steunverlening aan emeriti predikanten en weduwen van predikanten van de Remonstrantse Broederschap, is door middel van een eenmalige  bijdrage aan het pensioenfonds der predikanten inmiddels vervuld.

Adres

De stichting is te bereiken via haar ambtelijk secretaris, mevrouw Drs. L. Orthel, p/a Remonstrantse Broederschap, Nieuwegracht 27A, 3512LC Utrecht, telefoon 030-2316970, emailadres secretarisvgf@gmail.com.
Inschrijving KvK ’s-Gravenhage, nummer 41153017
M.i.v. 1 januari 2008 aangemerkt als AlgemeenNutBeogendeInstelling (ANBI) onder kenmerk 8161.24.498

Bestuur

Het bestuur als volgt samengesteld:

  • Dr. mr. I.M. de Bonth-Weekhout voorzitter (aftredend 31/12/2026, niet herkiesbaar)
  • Mr. N. Swart, penningmeester vanaf 28 maart 2022 (aftredend 28/03/2025, herkiesbaar)
  • Dr. P. Korbee, vanaf 28 maart 2022 (aftredend 28/03/2025, herkiesbaar)
  • Dr. K.J. Holtzapffel (aftredend 31/12/2026, herkiesbaar)
  • Ds. G.M. Ubels (aftredend 31/12/2026, herkiesbaar)
  • Drs. L. Orthel, ambtelijk secretaris.

De volgende vergadering is op donderdag 1 oktober 2024 en 8 april 2025

Beleidsplan

In de bestuursvergadering van 18 november 20213 zijn beleidslijnen opgesteld. In de bestuursvergadering van 9 april 2024 zijn ze opnieuw bekeken en wederom als uitgangspunt van te voeren beleid bevestigd. Bij de uitoefening van haar taken ligt het hoofdaccent van de stichting op de ondersteuning van predikanten en aankomende predikanten van de Remonstrantse Broederschap. Ieder jaar blijken er meerdere incidentele verzoeken om financiering te worden gedaan, waarbij het gaat om studiereizen, congresbezoek, het volgen van specifieke cursussen en andere activiteiten die kunnen worden aangemerkt als bijdragen aan theologische verdieping en deskundigheidsbevordering van de aanvragers.
Het bestuur acht het daarnaast van belang om langer durende financieringen (mede) mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor promotieonderzoek of het vervullen van hoogleraarschappen, mits daarbij (aankomende) Remonstrantse predikanten betrokken zijn.
Het bestuur acht het van belang verslag te ontvangen over de door de stichting financieel ondersteunde activiteiten en verlangt bij de financiering van langer lopende projecten ten minste jaarlijks van de vorderingen op de hoogte te worden gebracht.
Het bestuur beoordeelt twee maal per jaar de ingediende financieringsverzoeken. Bij deze beoordeling wordt uitgegaan van een besteedbaar budget van circa 5% van het vermogen. Er wordt van uitgegaan dat het fonds nog jaren in haar doelstelling kan en wil voorzien.
Het beleggingsbeleid is daarop gericht; er wordt een gematigd defensief beleid gevoerd.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een zodanige bezetting dat ruime ervaring met de (theologische) academische wereld, de dagelijkse praktijk in de gemeenten van de Broederschap en de bestuurlijke en financiële aspecten van het beheer aanwezig zijn.

Privacyverklaring

De Vera Gottschalk-Frank Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hier kunt u de privacyverklaring vinden.

Beloningsbeleid

Aan de leden van het bestuur en aan de ambtelijk secretaris worden op verzoek uitsluitend gemaakte reis- en onkosten vergoed.

De jaarlijkse kosten van de stichting zelf, met uitzondering van de beheerskosten van de effecten, belopen enige duizenden euro’s.

Balans en de staat van baten en lasten

Klik hier voor de balans en de staat van baten en lasten 2023

Klik hier voor de balans en de staat van baten en lasten 2022.

Klik hier voor de balans en de staat van baten en lasten 2021

Jaarverslag 

Klik hier voor het jaarverslag 2023

Klik hier voor het jaarverslag 2022

Klik hier voor het jaarverslag 2021.