Financiën

Financiën

Het in stand houden van een uitgebreid programma-aanbod, de pastorale zorg en het onderhoud van het kerkgebouw vragen om financiële steun van leden en vrienden. Aan hen vragen wij daarom ook een jaarlijkse bijdrage. Deze kan worden overgemaakt op:

Rekeningnummer IBAN:  NL93 INGB 0000 0063 97
T. n. v:  Remonstrantse Gemeente Den Haag
Onder vermelding van: Jaarbijdrage en jaar.

Als richtlijn vragen wij een bijdrage van 1% van het belastbaar inkomen, oplopend naar 2% voor hogere inkomens. Er is geen  minimum, iedereen wordt geacht bij te dragen naar draagkracht. Betaling kan plaatsvinden in één keer of in meerdere termijnen.

Collecten

Na afloop van de kerkdiensten zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor zorgvuldig door de diaconie gekozen doelen. De tweede collecte is voor het in stand houden van de eigen gemeente. Per kwartaal wordt voor één doel gecollecteerd. Dit doel wordt in ons maandblad Op de Hoogte en in de kerkdienst toegelicht.

Bij het bureau zijn collectebonnen verkrijgbaar van € 40 voor 20 bonnen à € 2 – en van € 100 voor 20 bonnen à € 5 -. U ontvangt de bonnen na betaling. Voor de belasting kunnen de bonnen worden aangemerkt als gift. U kunt uw bijdrage voor de bonnen overmaken op onze bankrekening IBAN: NL93 INGB 0000 0063 97 t.n.v. de Remonstrantse Gemeente Den Haag, onder vermelding van Collectebonnen en het aantal en de soort bonnen dat u wilt ontvangen.

Schenkingsakte

U kunt uw jaarlijkse bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar maken door middel van het vastleggen van een z.g. periodieke schenking waarin u toezegt gedurende vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag te schenken. Het kerkelijk bureau of de penningmeester kan u daarover informatie geven.

Naast de jaarbijdrage van de leden en vrienden is de opbrengst van giften en legaten belangrijk voor de instandhouding van de gemeente. Ook over deze mogelijkheid kan het bureau informatie verschaffen.

Financiële Commissie

Deze commissie heeft tot taak de kerkenraad, in het bijzonder de penningmeester, gevraagd en ongevraagd te adviseren over het financiële beleid van de Gemeente in het algemeen en over het beleggingsbeleid in het bijzonder.