Bibliotheek Remonstrantica Thema Scripties

T.R. Barnard
-De wissel verlegd. Een onderzoek naar het denken over de tuchtmacht der meerdere vergaderingen binnen de gereformeerde kerken in Nederland tussen 1880 en 1940 (1994) (N.Bar)

A.B. (Pool-) Bast
-Een vergelijking van het schuldprobleem bij Jaspers, Sartre en Bonhoeffer: gedachten van tijdgenoten over de collectieve schuld (z.j.) scriptie (N.Bast.1)

D. Beins
-Alleen, maar niet eenzaam?: over de angst voor het alleen of eenzaam zijn (september 1994) scriptie (N.Bein.1)

E. de Berg
-Abraham Arent van der Meersch (1720-1792) en tolerantie (1996) (N.Ber.1)

H. van den Berg
-Geloven in een gemeenschap: gemeenteopbouw bij de Remonstrantse Broederschap: een studie naar de mogelijkheden van gemeenteopbouw in een geïndividualiseerde geloofsgemeenschap (2001) (N.Ber.2)

Berckvens, J.B.Y.
Van kerkbank naar bioscoopstoel; over filmactiviteiten en zingeving in remonstrantse en samenwerkingsgemeenten. (N.Berkv. 1)

G. Berveling
-God, Christendom, Andere Godsdiensten: hoofdzakelijk i.v.m. de visie van W. Cantwell Smith, zoals neergelegd in zijn “Towards a World Theology” (1983) proponentsscriptie (N.Berv.1)

C. Beukman
-Organisatie en Vorentscheidung (1969) doctoraalscriptie (N.Beuk.1)

G.J. Bierenga
-Het symbool (1961) scriptie (N.Bier.1)

J.W.H. Blaauw
-Ethiek en inkomensverdeling (1973) scriptie (N.Bla.3)
-De eerste Petrus brief (1976) (N.Bla.1)
-Enkele recente lijnen van kritiek op de existentiaal-theologische interpretatie (1975) (N.Bla.2)

P.P. Boddaert
-Gaius’ zelfvergoding in Philonis Alexandrini Legatio ad Caium (1994) (N.Bod)

Bokhoven, M. A. van
Liturgie in kwetsbare lijden.
[Amsterdam, z.v. 2021]
10 p. lit.
(N.Bokh. 1)

F.F. Boogerd
-Vertel . . . .woorden om te worden: een verkenning van de mogelijkheden van biografisch werken in de gemeente mede aan de hand van een narratief-hermeneutisch model (2012) proponentsscriptie (N.Boo)

M. Bosman-Huizinga
-De verwerping van het begrip ‘Religion’ in de nieuwe theologie (z.j.) doctoraalscriptie (N.Bosm)

S. Bouman
-De Godsconceptie van Spinoza (1967) scriptie (N.Bou.2)
-Levinas over Buber (1972) scriptie (N.Bou)
-De theologie van de navolging bij Bonhoeffer en Barth (z.j.) scriptie (N.Bou.3)
-Romeinen 6:18: De dienst aan de gerechtigheid (z.j.) scriptie (N.Bou.4)

H.E. Brandsma
-Jailhouse Rock (1993) (N.Bran.1)

Brok, Madelief

Vrijzinnige gemeenschappen; disruption, define, discover, dream, design, deliver.
…(?), Madelief Brok, 2022
p. 15 lit.
(N. Brok 1)

S. Coenradie
-Naar een God-loze God?: over de mogelijkheid van God als persoon in een (post)moderne tijd (1998) doctoraalscriptie wijsbegeerte UvA (N.Coe 2)
-De verraders vergeven: de ‘christologie’ van Shusaku Endo als basis voor een moderne verzoenings leer (2007) proponentscriptie (N.Coe.1)

I.M.E. Chavannes-Fortuyn
-Chateaubriand en zijn genie du christianisme (z.j.) scriptie (N.Chav.1)

E.H. Cossee
-Nehalennia en haar attributen (1973) (N.Cos.1)
-Arminius en de eerste remonstranten in hun betrekking tot Rome (1973) (N.Cos.2)

A. Dicou
-Godsbeelden (1992) (N.Dico.1)

J. Duivesteijn-Ockeloen
-De opkomst, bloei en teloorgang van de remonstrantse gemeente in Bleiswijk, 1610-1865
(2003) doctoraalscriptie (N.Dui.1)

R.H. Esveld
-De mensheid is doof, zij weet niets of zij zondigt of iets goed doet, zij weet niets (1993) (N.Esv.1)
-Het Thomistisch schema n.a.v. E.P. Meijering, Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken: van Irenaeus tot Barth (1995) (z.j.) (N.Esv.2)

F.H. Fockema Andreae
-Drie dissidente Walen (Simon Goulart, Jacob Watelier en Charles de Nielles) (1974) (N.Foc)

L.H.C. Friederich
-Aspecten van het godsdienstonderwijs op de lagere school (1967) proponentscriptie (N.Fri.2)
-Leven met sterven en dood. Pastoraal psychologische beschouwingen over sterven en dood (1983) (N.Fri)

J.G. Gaarlandt
-“Dood me, anders ben je een moordenaar” (1970) scriptie (N.Gaar.1)
-Waarheid en kunst, waarheid en daad, waarheid en woord ((1973) doctoraalscriptie (N.Gaar.2)

J. van Goudoever
-Analyse van hoofdstuk VII, de verzen 1 t/m 19, van de Brief aan de Hebreeën (1952) doctoraalscriptie (N.Goudo)

Gruiters, J.
– Scheuren in ons zelfbeeld; zelfbeeld en corona.
Utrecht, eigen uitgaven, 2022
22 p. lit, ill.
(N.Grui 1)

– Geestelijke verzorging in een seculiere tijd? onderzoek naar de betekenis van Taylors onderscheid tussen het poreuze en omsloten zelf voor het debat over de toekomst van de geestelijke verzorging.
Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, 2016
88 p. lit. ill.
Masterthesis Humanistiek
(N.Grui 2)

– Fenomenologie van de artsenvisite; zorgethisch onderzoek naar de ervaring van patiënten met de dagelijkse artsenvistie.
Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, 2017
49 p. lit. ill.
Masterthesis Zorgethiek en beleid.
(N.Grui 3)

C.C. Heesterman
-Face to Phase two: de Confrontatie van Saul en David in het ‘Doublet’ 1S.24.26, synchroon benaderd(1991) doctoraalscriptie (N.Hees.1)

G. Heijnen-Zemmelink
-De opvatting van verdraagzaamheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) bezien in de context van de vroege Republiek (2008) (N.Heij.1)

M.W. den Herder, g/h. Meeuwenhuijsen
-De betekenis van Carl Rogers voor de pastorale relatie (z.j.) proponentscriptie (N.Herd.1)

Hiemstra-Loonstra, Y.J.

– Maaltijd die toekomst heeft? een studie naar de waardering van de kerkelijk-liturgische maaltijd binnen de Remonstrantse Broederschap. Proponentsscriptie 2022 (N.Hiem 1)

G.J. Hoenderdaal
-Dr. J. Bierens de Haan “Het tragische” (z.j.) doctoraalscriptie (N.Hoen.1)

A. Holleman
-Junius en Arminius in hun beoordeling van Rome (1988) (N.Hol)

K.J. Holtzapffel
-Het woord Gods en Patrimonium. Over de betekenis van de christelijke religie in een tweetal beginseldiscussies in de orthodox-protestantse beweging (1987) (N.Holtz)

A. de Jonge
-Ontmoeting met Albert Camus (z.j.) scriptie (N.Jong.1)

A.C.J. Jonkers
-Wat doet kunst? (ca 1969) proponentscriptie (N.Jon.4)
-I.H.von Wessenberg en de saecularisatie van kerkelijk bezit rond 1800 (1981) (N.Jon.1)
-De leiding van de heilige geest in de gemeente naar aanleiding van 1 Cor.12,13,14 (1968) (N.Jon.2)
-Mozart en zijn tijd (1981) (N.Jon.2)
-Betekenis van de kunst voor de godsdienst (1981) (N.Jon.2)

M. Jonkers-van Gunsteren
-De Maan (1967) (N.Jon.3)
-Marcus 16:1-8 (1968) bijdrage aan artikel van Prof De Jonge in Vox Theologica 38(1968) 3 (N.Jon.3)
-De discussie rondom kruis en opstanding in de moderne theologie (1968) (N.Jon.3)
-Verschuiving in de waardering van het lijden (1969) (N.Jon.3)
– Exegetisch werkstuk over Prediker 3, 16-22 (N.Jon.3)

T.M. Jonquière
-Geestelijke verzorging van moslims in penitaire inrichtingen (1996) (N.Jonq.1)
-Herodes de Grote: een onderzoek naar de houding van Herodes de Grote tegenover de Joden en de Romeinen volgens de geschriften van Flavius Josephus (1997) (N.Jonq.2)

M.F.C. Junte
-Bitterder dan de dood: het gearrangeerde huwelijk van de staatkundig gereformeerden met de moderne cultuur (2002) doctoraalscriptie (N.Junte.1)
-De Geest in het Johannes-evangelie en in de remonstrantse belijdenis: een vergelijking vanuit het perspectief van een vernieuwing van de christelijke en remonstrantse traditie (2010) proponentsscriptie (N.Junte.2)

P.A.P.E. Kattenberg
-Hen androon, hen theoon genos. “Opstanding”, als religieuse voorstelling in enkelen antieke godsdiensten van het Nabije Oosten (1979) (N.Kat.1)
-Le déja-dit. Een godsdienst-psychologisch opstel over religieuse ervaring; een visie: kan men religieuse ervaring zien als imaginatieve ervaring (1979) (N.Kat.2)

J.F. Klijnsma
-Symmetrie en a-symmetrie in het pastorale gesprek (1994) (N.Klij.1)

A. Klok
-Nes Ammin. Theologische doordenking en motivatie van een internationale oecumenische nederzetting in Israël (2002) (N.Klo.1)
-Unitarisme in Remonstrantse ogen vanaf 1900 (2005) scriptie (N.Klo.2)

S.C. Kooijman
-De remonstrantse schuilgemeente te Leiden 1618-1640 (1992) (N.Koo.1)

P. Korbee
-Opstel over de relatie tussen Jezus en Johannes de Doper in het Marcus evangelie n.a.v. Mk 8:27-30 (1971) kandidaat scriptie (N.Kor.1)
-“Das Gespräch, das wir sind”: filosoferen in ontvankelijkheid (1976) doctoraalscriptie (N.Kor.2)
-Grensverkeer (31 juli 2009/30 november 2009) proponentscriptie (N.Kor.3)

P.J.C. Korver
-Met het hoofd vrijzinnig …, … in het hart katholiek: over de verhouding van Rooms-Katholieken en Remonstranten (2002) (N.Korv.1)
-God ter sprake in de geestelijke begeleiding (2012) scriptie opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut (N.Korv.2)

Kruijff, Claartje

Tegenplekken in verwoestijnde maatschappij; proponentsscriptie Remonstrants Seminarium 2019. (N. Kruijff 1)

C.E. Kruithof
-Het rechtsmodernisme bij dr Karel Hendrik Roessingh 1886-1925 (1975) thesis Protestants Theologisch Faculteit te Brussel (N.Krui.1) met bibliografie

J.R. Kubacki
-God is minstens zijn schepsel: de scheppingsleer van Prof. dr. H.M. Kuitert (1997) doctoraalscriptie.  (N.Kuba.1)

Kuijk-Spaans MA, Elly van

Een land in tranen…; een verkennend theoretisch en empirisch onderzoek naar de publieke articulatie van collectieve contrastervaringen aan de hand van uitwerkingen bij de MH17ramp. Pronentsscriptie Remonstrants Seminarium. (N. Kuijk 1)

Th.M. van Leeuwen
-De hermeneutiek als lange weg, scriptie over de hermeneutiese filosofie van Paul Ricoeur (1972) (N.Lee.1)
-Romeinen 5:12 (1972) (N.Lee.2)

A.G. Luiks
-De houding der kerkelijke vergaderingen tegenover de Remonstranten na de Synode van Dordrecht (1953) (N.Lui.1)

J.W. van Malde
-Ere wie ere toekomt: over het gebod: eer je vader en je moeder (2005) masterscriptie Voorganger in opleiding VU Amsterdam (N.Malde)
-Niet jij draagt de wortel, maar de wortel draagt jou: over de verhouding tussen joden en remonstranten (2012) proponentsscripte (N.Malde.2)

T. Mayer
-De godsopvatting van C.G. Jung (z.j. vermoedelijk 1955) scriptie, met zeer grote mate van waarschijnlijkheid aan haar toegeschreven (N.Mayer)

Marinus, J.

Over de waarde van het remonstrantse gedachtengoed voor de 21e eeuw. Proponentsscriptie 2022 (N.Mari 1)

E.M.F. van Mervennée
-Profetische en mystieke elementen in de vroomheid der quakers (z.j.) scriptie (N.Merv.1)

T. Mikkers
-Het wankele evenwicht. Ritueel en identiteit bij Singalese boeddhisten en Nederlandse contraremonstranten (1997) (N.Mik.1)
-Tussen mythe en ratio. Over de verhouding tussen de New Age-beweging en de westerse rationaliteit (z.j.) (N.Mik.2)

J.W.A. Nieuwenhuijsen
-(Maatschappelijke) Toerusting als functie van de gemeente (1977) proponentscriptie (N.Nie.1)

J.G. Paardekooper
-Luther en Erasmus over de Vrije Wil en de Genade (1960) scriptie (N.Paar.1)

Panne, E. van der

Meer stemmen, meer nuances; bijbellezen in gespreksgroepen in de remonstrantse context. Proponentsscriptie 2022 (N.Panne 1)

R. Philipp
-Euthanasie: ein “guter Tod”? Zur Geschichte und ethischen Bewertung von Euthanasie und Sterbehilfe (1994) (N.Phi.1)

B.J.C. Piso
-Albert Schweitzer een rehabilitatie (z.j.) proponentscriptie (N.Piso.1)

R. Ritmeester
-Engel en evenbeeld in het vroegste christendom (2006) (N.Ritm.1)

Isaline Ritter
-Manco als kans: een ethisch-teleologische kijk op het goede leven (2006) (N.Ritt.1)

J.H. Röselaers
-Vergeving als politiek ‘middel’: een reflectie op de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika (2004) (N.Röse.1)
-Remonstrantse reacties op de sociaal-ethische zoektochten van de Wereldraad van Kerken (2007) (N.Röse.2)

M.E. Rosen Jacobsen-van Dam
-Remonstrants belijden: een verkenning van “de geloofsbelijdenis van 1940” en “de proeve van belijden van 2004” (2005) scriptie Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat (N.Rose.1)

A.C. (Thomasson-) Rosingh
-Een overteerbare pit?: nadenken over ‘verzoening in Christus’ (2002) scriptie seminarium (N.Rosi.1)

Rozing, M.J.
– Wilfried Hensen (1920-2003), een leven in beelden.
Bijlage bij afsluitend paper voor vak Remonstrantica: Mystiek leven onder een verdwijnende hemel…
Het geestelijk leven en mystieke denken van Wilfried Hensen (1920-2003). (N. Rozing 1)

J.F. van Royen
-Henri Bergson, “Les deux sources de la morale et de la religion” (1932) (N.Roy.1)

M.L. van Royen-Krol
-Quis evadet? Scriptie over veranderingen in de houding tegenover de dood (1997) (N.Roy.2)

P.T. van Rooden
-Het beleid van de Waalse synode tijdens de remonstrantse twisten (1979) (N.Roo)

H.J. Siebrand
-Logica, rationaliteit en intuitie: methodologische perspectieven op de Ethica Spinozae (1980) (N. Sie)

E.C. Sieverink, g/m. Gutteling 
-Over de herkomst van 1 Korintiërs 14: 34-35 en het aannemen van een vrijzinnige houding ten aanzien van vrouwonvriendelijke bijbelverzen (2013) (N.Siev)

Slootweg, Karen

Zorg na trauma; over de zorg door geestelijken aan mensen met een trauma aan de hand van Bijbelverhalen.
Doorn, Slootweg, 2023
Proponentscriptie
(N. Sloo 1)

Sluijs, Susanne van der Sluijs

P.A., Génestet; remonstrants dominee te Delft, een verkenning van zijn theologie [‘De wijsheid zoekende met een lach’]. Proponentsscriptie in het kader van de predikantsmaster aan het Remonstrants Seminarium. Januari 2021. (N.Sluijs 1)

Staveren, Leonie van

. Wat ons toevalt en geschonken wordt; verkenning van remonstrants denken over genade. Proponentsscriptie, januari 2023. (N. Stav 1)

I L. Tan
-Tussen modernisme en rechts-modernisme: de remonstrantse gemeente te Haarlem (1901-1939) (2008) (N.Tan)
-Geloof en wetenschap: werelden van verschil?: een vrijzinnige visie (2010) kerkelijke scriptie (N.Tan.2)

W. Tinga-Bosma
-Zwingli terecht een boegbeeld van de vrijzinnigheid? (2005) N.Tin)

Ubels, Gerdienke
-Niet om te zenden, maar om te zijn; ecclesiologische waarnemingen bij een geïmproviseerde audio-praktijk.
proponentsscriptie, juni 2021. begeleider: dr. Bert Dico en prof. dr. Miranda Klaver.
(N. Ubels)

J.M.F.D. de Valk
-De toekomstmuziek in het Onze Vader (2007) doctoraalscriptie (N.Valk.1)
-Handreiking voor het bereiken en betrekken van belangstellenden voor remonstrantse en samenwerkingsgemeenten: een vervolg op “naar de markt, shoppen bij remonstranten” met o.a. de mogelijkheden van een vrijzinnige (2009) proponentscriptie (N.Valk.2)

A. van der Veen
-Leven en levensbeschouwing: de rol van ervaring in de levensbeschouwing van mensen die niet geloven (1989) (N.Vee)

Velde, A. van der
Tussen Geest en maakbaarheid; vernieuwing bij de PKN en de Remonstranten. April 2021. (N.Velde 1)

A.A. In ’t Veld
-Kritische bespreking van J.K.S. Reid – The Biblical Doctrine of the Ministry (z.j.) doctoraalscriptie (N.In’tV)

S.J. Visser
-Remonstranten en socianen. De contacten van Samuel en Johannes Naeranus met de Poolse broeders (2003) (N.Vis)

Vlasblom, J.

De theologie van H.J. Heering als levensbeschouwelijke reflectie voor het herstelgericht justitiepastoraat.
(N. Vlas1)

G.A. de Vries
-Profetie en Democratie: een groot dilemma voor een post-moderne gelovige (1994) (N.Vrie.3)

J. de Vries
-Een mens te zijn, pijnlijk begenadigd (2012) scriptie seminarium (N.Vrie.2)

M.F. de Vries
-Wij waren er eerder dan gij (1988) (N.Vrie.1)

M.J. Wassenaar
-Remonstranten en Bevinding: Scheiding of Verbinding (2011) (N.Was)

H.J.J. van Waveren
-Liturgie als politicum: eredienst als levensstijl (1975) (N.Wav)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s