Bibliotheek Remonstrantica Auteurs C

Camphuysen, D,R.

Boeken:
-Theologische werken, bestaende in drie delen: I. Van ’t Onbedriegelijk Oordeel, II. In Predicatien,
III. In Brieven en Extracten (Amsterdam 1672) (K.Cam.1)
-Gedichten en spreuken van Dirk Camphuysen (1942) (Camp 1)

Over Camphuysen:
-Chonia (pseudoniem voor J.C. Kindermann), Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuijsen, in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dortsche synode (1853) 2 dln (Chon 1)
-L.A.Rademaker, Didericus Camphuysen (1898) proefschrift (Rade 2)
-H.G. van den Doel, Daar moet veel strijds gestreden zijn: het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627) (1967) proefschrift (Doel 1)
-A. de Groot, “Dirk Rafaëlsz Camphuysen en het socianisme”, Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks 30 (2004) 165-179 (Doop 1)
-R. Schenkeveld-van der Dussen, Een platina liedboek uit de Gouden Eeuw: Dirck Raphaelszoon Camphuysen, Doopsgezind en Remonstrant (2013) (Schen 2)

Carrière, J.E.

Essay over de Remonstrantse Broederschap opgenomen in “Geestelijke leiders van ons volk; en hun kerken, stromingen of sekten”, redactie J.W. Jongedijk.
‘s-Gravenzande, Europese Bibliotheek, 1962
200 p. ill.
(Geest 1)

Canberra 1991 – de zevende assemblee

Bolsward, Het Wiie Boekuis, 1991
174 p.
bundeling verslagen en rapporten met bijdragen o.a. van Th. Harteveld en W.E.R. van Herwijnen
ISBN: 9070365669
(Can 1)

Cattenburch, Adrianus van

Boeken:
-Historie van het leeven des Heeren Huig de Groot (1727) (K.(C)Bra.1) met Caspar Brandt
-Lyk-rede, over Heb. XIII: vs. 14. wegens het afsterven van den eerwaardigen, en geleerden Petrus Verwer, leeraar in de remonstrantsche gemeente te Amsteldam (1731) (K.Cat.2)
-XXI predicatiën, over verscheide meest historische stoffen des Ouden Testaments (Leiden 1737)
(gesponsord) (K.Cat.1)

Over Van Cattenburg:
-Bijzondere fondsen en instellingen bij de Remonstrantsche Broederschap (1898) B. van Stolk (G.
g2) 15 ev.

Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme

– Over de beginselverklaring van de Centrale Commissie van het Vrijzinnig Protestantisme
Utrecht, Vrijzinnig Christelijk Convent, zj. (1931).
IV. C.B  Burger, De bestemming van de mens.
V. G.J. Sirks, De kerk.
VI. J. de Graaf, Het Koninkrijk Gods.
(C.C. 6c)
– II. A. de Wilde, Geloof en Belijdenis.
III. P. Smits, De christelijke grondslag in de Beginselverklaring.
Utrecht, Vrijzinnig Christelijk Convent, zj. (1931)
(G.G. 6b)
– Van struikelblokken tot bouwstenen
Utrecht. Centrale Commissie, 1987
(C.C. 5)
–  Vijftig jaren Centrale Commissie, MA. Beek, rede gehouden op 20 april ’74 in de Pauluskerk te Rotter-     dam.
Utrecht, Centrale Commissie, 1974
(C.C. 4)
–  Werkzaamheden van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme 1965-1972
Utrecht, Centrale Commissie, 1972
(C.C. 3)
–  Samenlevingsopbouw. Taak  van overheid en kerk.
Utrecht, Centrale Commissie, z.j. (1965)
(C.C. 2)
–  Vrijzinnig Protestantisme en werkloosheid.
Utrecht, Centrale Commissie, z.j. (1938)
(C.C. 1)

Chantepie de la Saussaye, P.D.

Portretten en Kritieken.
Haarlem, Erven F. Bohn, 1909
p. 367
Bundeling artikelen o.a. over C.P. Tiele
(Chan 1)

Charlotte; een autobiografisch zangspel in 769 couaches uit het Duits vertaald en ingeleid door Judith Herzberg.

(cadeau gekregen van een gemeentelid).
Maarssen, uitg. Schwartz, 1981
764 p. ill.
ISBN: 9061790506
(Char 1)

Chavannes-Fortuyn, I.

Boeken:
-Kijk op karma: lotselementen in de levensloop (Zeist 2002) met P. Wormer (Chav 1)

Diversen:
-Chateaubriand en zijn genie du christianisme (z.j.) scriptie (N.Chav.1)

Civis Mundi

Special over Karma en reïncarnatie anno 1990: de stand van zaken. 35e jaargang, januari 1999. Met een bijdrage van M.L. van Royen-Krol onder de titel ‘Heeft een doodshemd echt geen zakken?’ -Reflectie over de vraag of we na de dood misschien toch iets meenemen, al is het dan niet stoffelijk,    blz. 4-9.
ISSN: 0030-3283
(Civi 1)

Chonia   [J.C. Kindermann]

Het Beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuijsen, in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordtsche Synode.
‘s-Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1853
. Eerste deel (Chon 1)
. Tweede deel (Chon 2)

Christologische Studiën

Amsterdam, Ploegsma, 1943
216 p.
Bundel studiën door C.L. Bleeker, E. Dijkema, L.J. van Holk, G. Horreus de Haas, P. Smits, P.D. Tjalsma, J.M. van Veen en A. de Wilde.
(Chris 1)

Clarke, F. Stuart

The Ground of Election. Jacob Arminius’ Doctrine of the Work of Christ.
Milton Keyes, GB, Paternoster, 2006
185 p.
ISBN: 9782597529198
(Clar 1)

Cleeff, E van

Boeken:
-Sociaal-economische Ordening (1946; 2e druk 1967) (Clee 1)
-Heiliging der wereld (1958) Referaten-reeks VII (Clee 2)
-Geef me de vijf: een appèl (19xx) (Clee 3)

Artikelen:
“Is Nederland overbevolkt?”, Wending 3 (1948) 368-376 (Z.Cleef)
“De toekomstige sociaal-economische werkelijkheid in Nederland”, Wending 5 (1951) 259-267 (Z.Cleef)
“De sociaal-ethische vorming van de econoom”, Wending 6 (1951) 430-432 (Z.Cleef)
-Inleidende opmerkingen in “Christen zijn in de samenleving”: leidraad voor de bespreking in de Sociale Kringen van de Remonstrantse Broederschap, 1955-1956 (1955) 1-8 (G. e33)
“Persoonlijke relaties en eenzaamheid” en “Samen mens zijn in het verkeer” in: Werkboek voor 1957-1958 over het thema Samen mens, samen christen zijn (G. d16) III.2 en III.4
“Wat vraagt onze samenleving van de theologie” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 71-79 (Sluij 1)
“Ruimtelijke ordening in Nederland”, Peiling (3e Kw 1966) 11-15 (Z.Cleef)
“Enige gedachten naar aanleiding van ‘church and society’ en van ‘populorum progressio'”, Peiling (3e Kw 1967)17-23 (Z.Cleef)
“Gelovig leven en gelovig denken over het leven”, Peiling (4e Kw 1967) 4-7 (Z.Cleef)
“Vernieuwing van de moraal”, Peiling (2e Kw 1968) 12-19 (Z.Cleef)
“Marx en Marcuse”, Radarpeiling 5 (1970) 3, 24-25 (Z.Cleef)
“Jonge wijn in nieuwe zakken. Pleidooi voor het streven naar een bijdetijds christelijk humanisme”, Theologie en praktijk 32 (1972) 128-145 (Z.Cleef)

Over E. van Cleef:
-J.A. de Koning, “In memoriam Ed. van Cleef”, RW (25 oktober 1972) (Z.Cleef)
-W. Lookman, “Bruggenbouwer Ed. van Cleeff”, Woodbrookers Cahier 4 (2011) 2-4 (Wood 3)
-W. Lookman, “Ed. van Cleeff en het ‘inconsequente socialisme'” en “Vrijzinnigen aller aard . . . verenigt U: Van Cleeffs boek over economische ordening opnieuw actueel”, Woodbrookers Cahier 5/6 (2011) artikelen over Ed. van Cleeff door (Wood 4)

Clerc, Jean le

Boeken:
-Liberii de sancto amore epistolae theologicae, in quibus varii scholasticorum errores castigantur. Irenopoli (Saumur 1679) (K.Cle.1)
-Kerkelyke oudheden van de derde en vierde eeuw, of levensbeschryving der kerkvaderen, Klemens van Alexandrye, Cyprianus de Martelaar, Eusebius de Historie-schrijver der Kerke, en Gregorius de Nazianzener, nevens de Christen-dichter Prudentius (Amsterdam 1764 2e druk; 1e dr 1728) (K.Cle.2)

Over Jean le Clerc
-J. Barbeyrac, Eloge historique de feu Mr. Jean le Clerc. Tiré de la bibliothèque raisonnée, mais revû et augmenté, avec une préface de l’auteur (Amsterdam 1736) (met portret en gedicht van W.Sudderman, predikant te Delft) (K.Bar)
-A. Barnes, Jean Le Clerc (1657-1736) et la République des Lettres (Paris 1938) (Barn 4)
-S.A. Golden, Jean le Clerc (1972) (Gold 1)
-G.N.M. Wijngaards, De “Bibliothèque Choisie” van Jean Le Clerc (1657-1736): een Amsterdams geleerdentijdschrift uit de jaren 1703 tot 1713 (1986) (Wijn 2)
-M.C. Pitassi , Entre coire et savoir: le problème de la méthode critique chez Jean le Clerc (1987) (Pita 1)
-H.H.M. van Lieshout, “Le Clerc (Clericus), Jean (Johannes)”, BLGNP dl 4 (Kampen 1998) 296-301 (X.5)
-J.I. Israel, Radical enlightenment: philosophy and the making of modernity 1650-1750 (2001) (Isra 1) zie index

Cock, H.G. de

Artikelen:
“Aanloop tot de herhuisvesting van de VVG” in: Wanda Nikkels e.a. ed., 100 jaar VVG 1906-2006: gedenkboek van de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen Voorburg (2006) 49-55 (I. a10)

Coenradie, S.

Boeken:
-Heilig. Gewoon. van A. Dicou met interviews door S. Coenradie
Zoetermeer, Meinema, 2012
182 p.
ISBN: 9789021143071
(Dico 8)
– Vacarious substitution in the literary work of Shusaku Endo. On fools. animals, objects and doubles. Plaats bekleding in het literaire werk van Shusaku Endo. Over dwazen, dieren, voorwerpen en dubbelgangers.
Utrecht, Utrecht University, 2016
311 p. lit.
ISBN: 9879461030535
(Coe 1)

Artikelen:
“Feest in de van Welystraat”, “Nieuwe fiets”, “Marga” en “Aanstelleritus” in: J.W. Drost ed., De sleutelring: verhalen voor bijzondere momenten in het leven (Zoetermeer 2001) 67-68, 95-96, 112-113 en 141-142 (Sleut 1)
“Wij geloven in God” in: ‘Een weg van vrijheid; reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006, red. M. Bosman, J. Goud en M. van Leeuwen) 62-67 (Weg 1)
“Die ons Gods liefde nabij brengt. Verzoening bij Shusako Endo” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) 40-48 (Mens 3)
“Genade, wie wil daar nou niet over spreken?” in:  De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualiteit (2010) 135-141 (Remon 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Een wonderlijk vermoeden van een vermoedelijk wonder” in: J.F. Goud ed., Het leven volgens Willem Jan Otten: redenen van het hart (2013) 131-147 (Goud 16)
– De bijbel lezen: Waarom en hoe? in “Weg met de bijbel; Gids voor vrijzinnig Bijbellezen” (Weg 1). Tevens met essasys van A,C. Thomassen-Rosingh en B. Dicou. Zoetermeer, Meinema, 2017
– “De schrijver verdubbeld” in: Spelen met grenzen. Over constrastervaringen. Utrecht, KokBoekencentrum, 2018. 159 p. Bundeling artikelen onder redactie van S. Coenradie & K. Holtzapffel. ISBN: 9789021170640 (Spelen 1)
– “Judas. Over verraad dat bij voorbaat vergeven wordt” in: ‘Mijn held en ik, autobiografisch bijbellezen’, red. B. Dicou en K. Holtzapffel, 126-138 (Mijn 1)
– “De trouwe hond als eeuwige metgezel” in ‘Leven dat leven wil; over dieren en mensen in filosofie, religie en kunst’, red. J. Goud en F. G. Bosman. ISBN: 9789083046433. Verschenen in de serie Figura Divina. (Leven 1)

Diversen:
-Naar een God-loze God?: over de mogelijkheid van God als persoon in een (post)moderne tijd (1998) doctoraalscriptie wijsbegeerte UvA (N.Coe 2)
-De verraders vergeven: de ‘christologie’ van Shusaku Endo als basis voor een moderne verzoenings leer (2007) proponentscriptie (N.Coe.1)
“Remonstranten eren vandaag grondlegger Jacobus Arminius”, Telegraaf (10 oktober 2009) interview door Hans Kuitert (Z.Coen)

Cohen Stuart, J.H.

Diversen:
-Remonstrantsche levenshouding (25 juni 1939) inleiding Remonstrantsche Landdag in ’t Gooi (Z.CohJ) machineschrift

Cohen Stuart, M.

Boeken:
-“Er is geschreven”: rede uitgesproken bij gelegenheid van het openbaar verslag omtrent den toestand van het Nederlandsche Bijbelgenootschap in de Groote kerk te Alkmaar, den 5 November 1854 (Alkmaar 1854) 30 p. (Cohe 7)
-Het onvermijdelijke der evangelieverbreiding voor de gemeente van Christus: zendingsrede over 1 Cor. IX: 16, uitgesproken op den missionsdag der Broedergemeente te Zeist den 30 Julij 1862 (Amsterdam 1862) 23 p. (Cohe 8)
-Godsdienst in volk en huisgezin: twee kanselredenen uitgesproken 15 en 22 november 1863. Uitgegeven ten voordeele van een te Rotterdam op te rigten standbeeld van Gysbert Karel van Hogendorp (Rotterdam 1863) 48 p. (Cohe 9)
-Eenige woorden over Dr.A.Pierson’s “onverdraagzaamheid” (1864) (Cohe 1)
-Zes kanselredenen bij bijzondere gelegenheden uitgesproken (Zeist 1872) 136 p. (Cohe 5)
-Gedenkboek van de zesde algemene vergadering der Evangelische Alliantie in Amerika, gehouden te New-York in october 1873 (1874) (Cohe.2)
-Zes maanden in Amerika (1875) (Cohe 3)
-In memoriam. Guillaume Groen van Prinsterer: notice biographique (Utrecht 1876) 51 p. (Cohe 6)
-Wat het Ontwerp-Kappeyne op het lager onderwijs beweert, begeert, bedoelt, bewerkt? (1878) (Cohe 4)

Artikelen:
“Nekrologie: iets ter nagedachtenis van Abraham des Amorie van der Hoeven”, Jaarboeken voor Wetenschap en Theologie (1856) 488-511 (Z.CohM) kopie

Over M. Cohen Stuart
-J.J. van Oosterzee, “Levensbericht van Martinus Cohen Stuart” in: Jaarboek MNL (1879) 105-136 (Z.CohM) kopie
-E.H.Cossee: “Martinus Cohen Stuart (1824-1878), een remonstrant in het reveil” in: J. van den Berg e.a. ed., Aspecten van Het Reveil (1980) 74-88 (Berg 1)

Colie, R.L.

Light and Enlightenment. A study of the Cambridge Platonists and the Dutch Arminians.
Cambridge, University Press, 1957
162 p. lit.
(Coli 1)

Coolhaes, Caspar Janszoon

Over Coolhaes:
-H.C. Rogge, Caspar Janszoon Coolhaes: de voorloper van Arminius en der Remonstranten (1865) 2 dln (Rogg 2)
-P.H. Muller, Kerkbouwers: een kerkgeschiedenis in biografieën. Figuren uit de geschiedenis der Nederlandse Kerk sinds het optreden van Geert Groote tot de Nationale Synode (1947) (Mull 1)
-T.J. Roelvink-de Visser, Caspar Janszoon Coolhaes en de Leidse twisten (1578-1580) (1983)
(Roel 1)

Coornhert, Dirck Volkertszoon

“Dirk Volkerszoon Coornhert;  Dwars maar recht”.
Zutphen, Walburg Press, 1989
189 p. lit.
Bundeling essays over Dirck Volckertszoon Coornhert, onder redactie van H. Bonger, J.R.H. Hoogervorst, M.E.H.N. Mout, I. Schöffer en J.J. Woltjer, met o.a. een essay van dr. C. Berkvens-Stevelinck, onder de titel ‘Coornhert, een eigenzinnig theoloog’   18-31
ISBN: 9060116585
(Coorn 1)

-H. Bonger, Dirck Volckertszoon Coornhert (1941) (Bong 1)
-G. Heijnen-Zemmelink, De opvatting van verdraagzaamheid bij Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) bezien in de context van de vroege Republiek (2008) scriptie (N.Heij.1)
-Alex Noord, “Coornherts grafsteen als monument van de zestiende-eeuwse strijd voor de godsdienstvrijheid” in: M. de Baar en M. van Dijk ed., Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum 2009) 99-110 (Baar 1)

Cossee, E.H.

Boeken:
-De Remonstranten te ’s Gravenhage en hun kerkgebouw aan De Laan (1974) overdruk uit jaarboek 1974 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (Coss 1)
-Eenheid in het nodige 1897-1977: gedenkboekje, samengesteld ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan der Remonstrants gereformeerde Gemeente Dordrecht (1977) (Coss 2)
-De Remonstranten aan de Oude Wetering (1980) (Coss 3)
-Abraham des Amorie van der Hoeven, 1798-1855: een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd. (1988) proefschrift (Coss 4)
-Verwantschap en verwijdering: de Groninger godgeleerden en het Unitarisme (1992) oratie (Coss 5)
-Aspecten van het unitarisme (1998) (Coss 7)
-Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap: voorgeschiedenis en begintijd (1999) met Th.M. van Leeuwen (Coss 17) reader

– “De Remonstranten”
Kampen, Kok, 2001 (2000)
118 p.
Bundeling artikelen over De Remonstranten door E.H. Cossee (hfd. II en III) , Th.M. van Leeuwen             (hfd. IV en V) en M.A.Bosman-Huizinga (hfd.VI en VII)
ISBN: 9043501905
(Coss 9)

-Geloof en onderzoek: uit het leven en werk van C.P.Tiele (1830-1902) ed. met H.D.Tjalsma (2003) (Coss 11)
-Pierre Bayle en de remonstranten (Utrecht 2007) met C.M.G. Berkvens-Stevelinck (Berk 6)
-Arminianen in de Maasstad: 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam (2007) ed. met T.R. Barnard (H.Rot.11)
-Willem Muurling (1805-1882), een Groninger wordt modern (Groningen 2009) (Coss 15)

Artikelen:

“Van Amsterdam naar Leiden: het Remonstrants Seminarie tijdens het professoraat van Joannes Tideman 1855-1872”, Eén van de drie voordrachten, gehouden op 11 mei 1973 door E.H. Cossee; de andere tweee voordrachten zijn gehouden door A.J. Rasker en G.J. Hoenderdaal. Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. NS Deel 55,1  (1974/75) 74-83 (Seminarium 1; NAKG 2)/(Neder 1)
“De Remonstranten te ’s-Gravenhage en hun kerkgebouw aan De Laan” in: Jaarboek Die Haghe (1974) 85-124 ( I. a5)
“Doopsgezinden en Remonstranten in de 18e eeuw” in:  In het spoor van Arminius (1975) 61-74 (In 1)
“Het remonstrantisme te Dordrecht” in: E.H. Cossee e.a., Eenheid in het nodige, 1897-1977 (1977) 7-13 (Coss 2)
“De Remonstrantse Gemeente te Dordrecht”, Kwartaal & Teken te Dordrecht 4 (1978) nr. 1, 5-12 (Coss 16)
“Vincent van Gogh en kerkelijk Dordrecht, Kwartaal & Teken te Dordrecht 6 (1980) nr. 1, 1-5 (Coss 16)
“Martinus Cohen Stuart (1824-1878): een remonstrant in het reveil” in: J. van den Berg e.a. ed., Aspecten van Het Reveil (1980) 74-88 (Aspe 1)
“Zeden en gewoonten ten tijde van de Dordtse Synode”, Kwartaal & Teken te Dordrecht 7 (1981) nr. 1/2, 1-4 (Coss 16)
“Abraham des Amorie van der Hoeven in Rotterdam” in: Rotterdams Jaarboekje 1981 (Rotterdam 1981) 174–191 (Rott 2)
“De Walen en hun gemeente te Dordrecht”, Kwartaal & Teken te Dordrecht 8 (1982) nr. 1, 1-8 (Coss 16)
“Romantiek en restauratie” in: G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca, Staat in de vrijheid: de geschiedenis van de remonstranten (1982) 89-106 (Hoen 19)
“Tussen kosterij en cantorij”, RW 43 (1984) nr. 2, 6-7
“‘De geheele godsdienst behoort tot het gevoel’. Romantische elementen in kerk en theologie in De negentiende eeuw”, Documentatieblad Werkgroep 19e eeuw 8 (1984) 91-107 (DocN 1)
“‘Geen geloofsformulier, maar een eenheidsbanier’: de evangelische alliantie en haar doorwerking in Nederland”, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 13 (1990) nr. 33, 74-94 (Z.Coss) kopie
“‘Wij hebben wat anders en beters te doen’: ds. B.C.J. Mosselmans en de stichting der Remonstrantse Gemeente te Groningen” in: G. van Halsema e.a. ed., Geloven in Groningen (Groningen 1990) 261–266 (Geloven 2)
“De protestantenbond op Tholen, zijn ontstaan en zijn eerste ontwikkeling”, Rond de kerk in Zeeland (1991) 271-280 (Z.Coss) kopie
“Een genuanceerde visie op de Drie-eenheid”, Zwingli (juli 1991) (Z.Coss) kopie
“‘Zo we iets slopen, het is niet de godsdienst’: Cornelis Petrus Tiele (1830-1820) als apologeet van het Modernisme”, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 (1993) 17-33 (Jaar 1)

“Trouwe, opregte, belangeloze vriendschap; Abrahem des Amorie van der Hoeven en Abram van Rijcke-
  vorsel”
in: ‘Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur’
Groningen, STYX, 1993
81-90 p. lit.
Bundeling aangeboden aan prof. dr. E. Kuiper ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar van
het Seminarium der Remonstranten, januari 1993.
(Voor 3)

“Kerkbouw en kerkinrichting bij de remonstranten”, Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 10 (1994) 73-120 (Coss 6)
“Rekkelijk of Precies: Remonstranten en Contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt” in: T.G. Koote ed., Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Catharijneconvent (1994) 8-35 (Rekk 1)
“De doopsgezinden en de opkomst van het modernisme in Nederland” in: Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks 20 (1994) 219–239 (Doop 2)
“Vruchtbare twijfel” in: A.D. Fokker en R.M. Nepveu ed., Onderweg met prof. dr. P. Smits (1996) 36-39 (Onder 1)
“Kerk aan de Laan”, adRem (mei 1996) 11 (Z.Coss) kopie
“A.D. Loman en S. Hoekstra Bzn.: illustere dissenters op de bres voor het modernisme” in: Illustere dissenters: aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden (1996) 71-94 (Illu 1)
“De Rotterdamse familie De Koker” en “De doopsgezinde familie DeClercq (D.C. de Clercq), Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 22 (1996) 233-239 (Doop 3)
“Geloofsgemeenschap” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 22-28, Vlugschrift 13 (B.52)
“Onze gemeente in de jaren 1976-1982” in: J.F. van Eck e.a., Vrijheid en verdraagzaamheid. Jubileumboekje, samengesteld t.g.v. het 100-jarig bestaan Remonstrantse Gemeente Dordrecht (1997) 26-32 (H.Dor.2)
“De remonstranten en de wereldraad van kerken”, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 48 (juni 1998) 40-53 (DNK 1)
“Amorie van der Hoeven sr., Abraham des”, “Amorie van der Hoeven jr., Abraham” en “Ridder jr., Jan Herman de” in: blgnp dl 4 (Kampen 1998) 14-15, 15-17 en 370 (X.5)
“Tegendraadse theologie: terugblik op vier eeuwen vrijzinnigheid in Nederland” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 181-200 (Grloven 1)
“Ontstaan” en “Geschiedenis” in: E.H. Cossee e.a., De Remonstranten (2000) 9-46 (Coss 9)
“Remonstranten en het unitarisme in de twintigste eeuw” in: Remonstranten en het unitarisme. Utrecht, Remonstrantse Broederschap, 2000,  42-48. Medeauteurs: A. de Groot (Nederlands Unitarisme in de zestiende eeuw), P.E.A. van Gestel (Unitarische sympathieën, Joseph Priestley, 1733-1804), D. Jansen (Remonstrant tussen unitarisme en spiritisme: ds. C.W. van der Pot, 1813-1891 , Vlugschrift 17 (Remon 4/B.56)
“Kringen aan de rand” in: J.W.H. Blaauw ed., WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) 31-33 (Blaa 1)
“Holy Communion in the Remonstrant Brotherhood” in:  European Perspectives on Communion (2001) 8-11 (Euro 2)
“Het modernisme in de classis” in: “Geloof, opbouw en strijd: de geschiedenis van de classis Rotterdam” (Delft 2001) 107-132 (Geloof 3)
“Inleiding” in: “Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen” (2002) 3-5; Red. E.H Cossee en H.D. Tjalsma (Toe 1)
“Cornelis Petrus Tiele als Rotterdams predikant (1856-1873)” in: Geloof en onderzoek; uit het leven en werk van C.P.Tiele (1830-1902) 9-22 (2002) (Geloof 4)
“Het ambtsgewaad van de Nederlandse predikant” in: A.L. Molendijk ed., Materieel christendom: religie en materiële cultuur in West-Europa (Hilversum 2003) 147-164 (Coss 12) overdruk
“Meer verschil dan overeenkomst: remonstrantisme en socianisme vergeleken door Adriaan van Cattenburgh in zijn Specimen controversarium inter remonstrantes et Socinum (1728)”, Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks 30 (2004) 141-152 (Coss 13 en Doop 1)
“Cornelis Petrus Tiele en de interreligieuze dialoog” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 23-26, Vlugschrift 19 (B.58)
“Freedom in restant – The orthodox origins of the free, tolerant Remonstrants” in Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in The Netherlands, 18-25 april 2005 (2005) machineschrift [Report 1]
“Een vrijzinnig alternatief in de lijn van de remonstrantse traditie” in: Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 25-27(Vrij 1)
“Génestet, Petrus Augustus de” in: BLGNP dl 6 (Kampen 2006) 83-85 (X.5).
“Combertus Willem van der Pot (1813-1891): herder, leraar en letterkundige” in Rotterdams jaarboekje 2006 (Rotterdam 2007) 183-200 (Rott 1)
“Remonstrants Rotterdam in de vroegmoderne tijd” in: T.R. Barnard en E.H. Cossee ed., Arminianen in de Maasstad: 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam (2007) 11-62 (H.Rot.11)
“Pierre Bayle in Rotterdam” in: C.M.G. Berkvens-Stevelinck en E.H. Cossee, Pierre Bayle en de remonstranten (Utrecht 2007) 4-6 (Berk 6)
“Andere wegen. ‘Unitarische’ accenten in de cintemporaine beleving van Jezus” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 79-87 (Mens 3)
“Remonstrantse kerken in Nederland: kerkbouw en kerkinrichting bij de remonstranten” in: E.H. Cossee e.a. ed. , 1695-2009 Remonstrantse Kerk: 350 jaar Schuilkerk aan het Fnidsen in Alkmaar (2009) 39-46 (H.Alk.7)
“Arminius and Rome” in: Th.M. van Leeuwen e.a. ed., Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) 73-85 (LeeTh 14)
“De Remonstrantie tussen Verlichting en modernisme” in: De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan | historie | actualiteit (2010) 79-91 (Remon 6)
“17de eeuws drama: duel tussen rekkelijk en precies” in: Glossy Arminius: voorvechter van de vrije wil (2010) 20-23 (G. f13)
“Wat zingen de remonstranten?: het Nederlandse kerklied tussen gisteren en morgen” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 114-124 (Holt 8)
“Vrijzinnig-protestantse predikantengeslachten: de bijdrage van familienetwerken aan de moderne richting” in: C.M. van Driel en J.M. Houkes ed., Het vrijzinnige web: verkenningen naar vrijzinnig-protestantse netwerken (1850-1914) (2014) 91-102 (Vrij 3)
– Vrijzinnig in Zuidplas. In Vrijzinnig verleden. Z.p., Bureau Deus, 2017. 223 p. ill. Bundeling artikelen onder redactie van Erik Jan Tillema (scribenten: T.E. Krijger, F. Pitstra, K. Douwes, E.J. Tillema, E. Cossee, M. Fernhout, D. Jansen, G. van Klinken, P. Korver, E. Goettsch, D. Peters). (Vrij 2)
– Johannes Wtenbogaert en de Remonstrantie in ‘Tolerantie in Turbulente tijden’, red. E.Cossee, J. Röselaers en M. de Vries (Tol 1)

Diversen:
-Nehalennia en haar attributen (1973) scriptie (N.Cos.1)
-Arminius en de eerste remonstranten in hun betrekking tot Rome (1973) scriptie (N.Cos.2)
-Geschiedenis van de Remonstrantse Broederschap: voorgeschiedenis en begintijd (2011) reader Remonstrants Seminarium (LeeTh 20) met Th.M. van Leeuwen

Over E.H. Cossee:
-J.N. Bremmer, “Eric Cossee: predikant te Rotterdam, professor in Groningen” in: M. de Baar en M. van Dijk ed., Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum 2009) 179-192 (Baar 1)

Cossee, P.C.

Over P.C. Cossee:
-E. Cossee en A. Swertz ed., Piet C. Cossee: 50 jaar typograaf (1987) (CossE 1)
-Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee (2007) (CossE 2)

Cossee-de Wijs, F.

Boeken:
-Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) ed. met anderen (Baar 2)

Artikelen:
“In vrijheid en verdraagzaamheid. Doopsgezinden en remonstranten in Delft” in: J.C. Okkema e.a. ed., Heidenen, papen, libertijnen en fijnen (1994) 191-203 (H.Del.6)

Craeyvanger, Bernardus

Over B. Crayevanger
-J. Loosjes, “Ds. B. Craeyvanger en zijn verzoeningsplannen”, 30 URB (1919) 151-154

Cramer, A.W.

Boeken:
-Stoicheia tou kosmou: interpretatie van een nieuwtestamentische term (1961) proefschrift (Cram 1)
-God is buitenlands (1963) Eltheto-brochurereeks nr. 14 (Cram 2)
-Open kaart (1968) (Cram 3)
-Licht dat ieder mens verlicht: over onze menselijke situatie, Christen-zijn en het Transcendente Meditatie Programma (1978) (Cram 4)
-Stellingen op een kerkdeur (ca. 1980) (Cram 5)
-Het Web Scheuren (1984-1987) (Cram 6)

Artikelen:
“Gods geest en onze vrijheid” in:  “In open veld” (1962) 110-121 red. J.G. Paardekooper.
“In all the prophets I awaited thee”, Novum Testamentum 8 (1966) 95-110 (ook in Placita Pleiadia. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G. Sevenster bij zijn afscheid als hoogleraar in Leiden op 31 mei 1966) (Z.Cram) kopie
“Bewijst het ongrijpbare geluk dat de Messias niet kwam ?” in:  Ongrijpbaar? Geloof en geluk in fragmenten (1987) 49-54 (Ongrijp 1). Red.: E.J. Kuiper e.a.,

Cramer. H.

Boeken:
-Op de begane grond (Babel en Bethel) (1934) preek (Cram 7)

Artikelen:
“Middeleeuwse Heiligen” in: D.A. Cramer-Schaap ed., Kerstboek van “Zonneschijn” 1942 (1942) 48 (Cram 10)

Cramer-Schaap, D.A.

Boeken:
-Kerstboek van “Zonneschijn” 1942 (1942) ed. (Cram 10)
-Bijbelse verhalen voor jonge kinderen (1957; 6de druk 1962) (Cram 8)
-De jongen met de herdersfluit: verhalen over kinderen uit de bijbel (1965) (Cram 9 )

Christus in vrijheid; remonstranten over Jezus.

Ksmpen, J.H. Kok, 1992
138 p., lit.
Bundeling artikelen over de figuur van Jezus met de scribenten: Goud, Koster, Meijering, Kuiper, Hoenderdaal, De Jonge, Van Veen-de Graaff, Goudoever, Bouman, Hensen, H.J. Heering, Siebrand, Van Leeuwen.
ISBN: 9024266874
(Chr. 1)

Crisis in the Reformed Churches.

Grand Rapids (Michigan), 1968
266 p. lit. /Appendices
Essays in commemoration of the great Synod of Dort, 1618-1619, editor P.Y. De Jong
(Crisis 1)

Crisis van het ambt; visies en verwachtingen van uitgetreden priesters.

Hilversum/Antwerpen, Brand, 1967
200 p.
Bundeling van artikelen  met o.a. een artikel van W.F.H Hensen “De breuk met de orthodoxie”.
(Crisis 2)

Croo de Jongh, C.C.S. du

Boeken:
“Ruimte maken voor God” in: “Nooit heb ik niets met U”: gedachten over het gebed (1995) 27-29, Vlugschrift 10 (B.49)

Over C.C.S. du Croo de Jongh:
-A. van der Hoek, “Daar wil ik zijn”, adRem (april 1996) 14

Curcellaeus, Stephaus (Etienne de Courcelles) (1586-1659)

Boeken:
-Onderwijsinge van de christelijke religie, op een zeer klare, kortbondige en zedige wijse ingesteld en begrepen in V boeken. Vooraf de lijkrede van Poelenburg (Leiden 1680) (K.Cur.1)

Over Curcellaeus:
-C.L. Vermeulen, “Strategies and slander in the protestant part of the republic of letters: image, friendship and patronage in Etienne de Courcelles’ correspondence” in: T. van Houdt e.a. ed., Self-preservation and social identification: the rhetoric and pragmatics of letter writing in early modern times (2002) 247-280 (Z.Curc) kopie

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s