Bibliotheek Remonstrantica Auteurs N

Nairobi, dat was…

‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1976
112 p. lit.
Bundeling van artikelen over “Nairobi” met o.a. een bijdrage van H.M. de Lange (“Kerk en samenleving in Nairobi”), 67-85.
ISBN: 9023910451
(Nair 1)

Johannes Nearanus

Over Johannes Nearanus:
-S.J. Visser, Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679): twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid (2011) proefschrift (Viss 2)
-Remonstranten en Socianen: de contacten van Samuel en Johannes Naeranus met de Poolse broeders (2003) doctoraalscriptie Groningen (N.Vis.1)

Samuel Nearanus

Over Samuel Nearanus:
-S.J. Visser, “Het heldere licht van de waarheid: de briefwisseling tussen Samuel Nearanus en Martinus Ruarus”, Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks 30 (2004) 292-313 (Doop 1)
-S.J. Visser, Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679): twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid (2011) proefschrift (Viss 2)
-Remonstranten en Socianen: de contacten van Samuel en Johannes Naeranus met de Poolse broeders (2003) doctoraalscriptie Groningen (N.Vis.1)

Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis.

Leiden, E.J. Brill, 1974
258 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van J.N, Bakhuizen van den Brink e.a. met o.a. een bijdrage van E.P. Meijering “Athanasius on the Father as the Origin of the Son”, 1-14 en van E.H. Cossee “Het Remonstrants Seminarie te Leiden 1873-1973, van Amsterdam naar Leiden, het Remonstrants Seminarie tijdens het professoraat van Johannes Tideman, 1855-1872, 74-83 en “Wat de Remonstranten bij hun komst in Leiden vonden; de faculteit rond de zeventiger jaren van de vorige eeuw door A.J. Rasker, 84-92 en “Wat de Remonstranten te Leiden deden, 1873-1973” door G.J. Hoenderdaal, 93-102.
(Neder 1)

H.J.M. Nellen

Boeken:

– Hugo de Groot (1583-1645); de loopbaan van een geleerd staatsman.
Weesp, uitgeverij Heureka, 1985
128 p. lit.
ISBN: 9062622321
(Nell 1)
– Hugo de Groot; een leven in strijd om de vrede 1583-1645.
Amsterdam, uitg. Balans, 2007
829 p. lit. ill.
ISBN: 9789050188340
(Nell 2)
– Hugo de Groots geschil met de stad Rotterdam over de uitbetaling van zijn pensionaristractement (overdruk uit het Rotterdams jaarboekje 1984).
35 p. (211-236) lit.
(Nell 3)
– Op zoek naar een vreedzame wereldorde Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog.

Artikelen:
– “De zinspreuk ‘in necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas'”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 79 (1999) 99-106 (Z.Nell) kopie
– ‘De consciëntie is een seer teedere saecke’: detentie in slot Loevestein als toetssteen voor het gedoogbeleid na de Synode van Dordrecht, door H. Nellen in “Tolerantie in turbulente tijden”, red. E. Cossee, J. Röselaers en Marthe de Vries. (Tol 1)

Carolus Niellius

Over Niellius:
-C.D. Sax, Carolus Niëllius (1896) proefschrift (Sax.1)
-F.H. Fockema Andreae, Drie dissidente Walen (Simon Goulart, Jacob Watelier en Charles de Nielles) (1974) scriptie (N.Foc)

J. Nienhuis

Boeken:
-Onder een toren geboren: gedichten (1985) (Nien 1)
-Windharp: gedichten (1983) (Nien 2)

Artikelen:
“Het eigen karakter van de diakonie” in: Werkboek voor 1957-1958 over het thema Samen mens, samen christen zijn (G. d16) VII.1
“Kind zijn” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Paspoort”, RW (17 april 1976) 7 (Z.Nien)

J.R. Nienhuis

Boeken:
-Vragen aan Remonstranten: op zoek naar een bijbels antwoord (1972) machineschrift (Nien 3)

Artikelen:
“Samen op weg” in: AV van Beraad 1987: aavulling werkschrift (verslag) 11-14 (G. e18b)
“Verzoening in de bijbel” in: Verzoening: een voortgaand verhaal (1997) 29-42, Vlugschrift 12 (B.51)

Nieuwe wegen in de liturgie; de weg van de liturgie – een vervolg –

Zoetermeer, Meinema, 2002
186 p.lit. ill.
Bundeling artikelen, red. M. Barnard, M. van Leeuwen, N.A. Schuman, J.H. Uytenbogaardt met bijdragen van M. Barnard, H. Stoffels, K. Ferrier, N. Schuman, J.W. Drost, B. de Klerk, Th.M. van Leeuwen, C. Vos, A. Vernooij, M. de Vries, LAerts en H. Uytenbogaardt.
(Nieuw 1)

 

J.A. van Nieuwenhuyzen

Boeken:
-Hervormd-Remonstrants Gesprek (1949) met W. Aalders (Nieu 1 en Aald 1)
-Het woord spreekt ons aan: bijbelvertellingen voor jongeren (1950) (Nieu 2)
-Ontbloeiend wonder: beschouwingen over de sexuele rijpwording bestemd voor jonge mensen van 16 jaar af (1957) (Nieu 3)
-Evangelie en Kerk in de Internationale Spanning (1952) met E.B.A. Poortman (Nieu 4)
-Als collegae (Hilversum 1960) met anderen (vpro 4)

Artikelen:
“Kroniek”, Vox Theologica 11 (1939) 25-30 en 54-60 (Vox 2 en Vox 3)
“Een woord tot de eerstejaarsstudenten”, Vox Theologica 12 (1940) 1-7 (Vox 4)
“Een exegese van de Engelenzang Lukas 2:14”, Vox Theologica 15 (1943) 49-56 (Vox 5)
“De profetische opdracht der kerk in deze tijd” in: F. Kleijn e.a. ed., In Koninklijke Dienst (1949) 78-89 (Koni 12)
“Kerk en Jeugd”, Wending 10 (1955) 409-419 (Z.Nieu)
“De technische middelen” in: V.P.R.O., Het nieuwe instrument in dienst van het evangelie (1957) 35-47 (vpro 2)
“Televisie en de gewesten” in: Verslag zevende congres De Communicatiemiddelen 18-19 september 1959 te Amersfoort (1959) 49-52 (Nieu 5)

Over J.A. van Nieuwenhuyzen:
-Peter Brusse, “Zonder puntjes”, De Volkskrant (8 april 2006)

J.W.A. Nieuwenhuijsen

Artikelen:
“Handreiking” bij: Spiritualiteit (1979) Kort Bestek 21 (B.18)
“Inleiding” in: Delen in ontwikkeling: De Remonstrantse Broederschap en Ontwikkelingssamenwerking (1980) 1-4, Kort Bestek 22 (B.19)
“Waar droom en werkelijkheuid elkaar raken” in: W.R. van der Zee ed, Een droom van een kerk: mensen uit de Raad van kerken aan het woord: een bundel, samengesteld voor dr. H.A.M. Fiolet (1985) 54-57 (Zee 1)
“Voertuig voor de geest, noodzaak in de tijd, oefening voor het oor” in: “Voor God wil ik belijden”: Remonstranten over hun geloofsbelijdenis (1989) 3-7, Vlugschrift 2 (1989) (B.40)
“Sarah’s lach” (Lezing gehouden op de 2e kerkendag, 19 sept 1992, te Amersfoort) in: Solidair: halverweg: over het oecumenisch decennium: kerken solidair met vrouwen (1993) 19-25 (Z.Nieu) kopie
“Veertig jaar oecumene: een verwarrend jubileum”, Trouw (20 juni 2008) (Z.Nieu)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-(Maatschappelijke) Toerusting als functie van de gemeente (1977) proponentscriptie (N.Nie.1)

 

Nieuw-Testamentisch Kerkbegrip en onze kerken, Het

Amsterdam, uitgeversmaatschappij Holland, 1951
116 p.
bundeling artikelen onder redactie van prof. dr. S.F.H.J. Berkelback van der Sprenkel met o.a. ds. Blokker inzake de Remonstrantse Broederschap
(Nieuw 6)

 

Nijenhuis, B. en G. Lodder

– Warm licht van binnenuit.
Den Haag, 2005
31 p. ill.
(Nijen 1)
– Vrijheid
Den Haag, 2012
32 p., ill.
(Nijen 2)
– 1999-2014 Samenwerking – 15 jaar
Den Haag, 2015
66 p., ill.
(Nijen 3)
– Oog in oog. Échanges de regards. Vogels in haiku gevangen en in kleur
geschetst.
Den Haag, 2015
24 p. ill.
(Nijen 4)

B. Nijholt

Artikelen:
-De Meester van Alkmaar. Zeven artikelen in het RW n.a.v. zeven panelen over de barmhartigheid (1e op 30 nov 1963) (Z.Nijh)
-27 artikelen n.a.v. fotos in het RW (Z.Nijh)
-Diverse artikelen in het RW (1963-1970) (Z.Nijh)

P. Nissen

Boeken:
– De folklorisering van het onalledaagse. Tilburg, Tilburgs University Press, 1994. 37 p., ISBN: 9036098941. Niss. 6
– Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom (2004) ed. (Niss 2)
-Ene zachte aanraking van zijn zieleleven: over “ware”en “valse” mystiek rond 1900 (2008) (Niss 3)
-Kerk: zijn in het teken van de hoop: zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is (2014) uit de serie Goddeeltjes (Niss 1)
-Het verlangen naar vrede en de redelijkheid van religie. Comeniuslezing 2015 (2015) (Niss 4)
– Zeventig jaar na Willem van de Pol: Een fenomenologische benadering van de oecumene. Nijmegen, Radboud Universiteit, 2018, 20 p. lit. ISBN: 9789492896964. (Niss 5)

Artikelen:
“De moeizame kerstening van het noorden”, “Christus navolgen in eenvoud: de moderne devotie”, “De vorming tot gewetensvolle christenen in de late Middeleeuwen”, “Van het Beloofde Koninkrijk tot de Gemeente der Wedergeborenen: de Doperse beweging in de Noordelijke Nederlanden”, “Proeftuin der verdraagzaamheid: confessionele pluriformiteit in de Republiek”, “De mobilisatie van de gelovigen in Nederland in de negentiende eeuw” en “De ontmoeting tussen de kerken in Nederland in de twintigste eeuw” in: P. Nissen ed. Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom (2004) 27-33, 75-81, 99-105, 141-151, 161-170 en 183-190 (Niss 2)
– “Teken van tegenspraak. Het beeld van Erasmus bij katholieken, protestanten en humanisten”, in Erasmus Oecumeniscus; In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof, 32-52 (Eras 1)
– “Op de grens ontdek je wie je bent”: in de leer bij Paul Tillich in: Spelen met grenzen. Over contrastervaringen. Utrecht, KokBoekencentrum, 2018. 159 p. lit. Bundeling met artikelen onder redactie van S. Coenradie & K. Holtzapffel. ISBN: 9789021170657 (Spelen 1)
– ‘Niet uit devotie, maar uit nieuwsgierigheid’ Johannes Wtenbogaert en zijn contacten met rooms-katholieken. In Tolerantie in turbulente tijden, red. E. Cossee, J. Röselaers en M. de Vries. (Tol 1)
– “Kardinaal Jan de Jong (1885-1955) als kerkhistoricus”, in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 157-165.

J.D. Noest

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Herman Noordegraaf

P. Eldering (1868-1954. Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap.
Gorinchem, Narratio, 2006
87 p. lit., ill.
ISBN: 9052639736
(Noor 2)

W.R.M. Noordhoff

Boeken:
-Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch Vrijzinnig Protestantisme: een sociaal-psychologische studie (1933) proefschrift (Noor 4)
-Vrijzinnig protestantisme en onkerkelijkheid (1937) (Noor 5)
– Het heilig geheim (1939) preek (Noor 12)
-Dat, wat blijft (1941) met anderen (Noor 3)
-Gelovige mensen (1950) met anderen (Noor 6)
-Modern martelaarschap (1963) preek (Noor 10)
-Remonstrants gemeentebesef vroeger en nu (z.j.) (Noor 7)

Artikelen:
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 30, 71, 111, 149, 186, 257, 290, 323 (RidT 1)
“Prof. Roessingh als leermeester II” in: G.J. Heering ed., Prof. Roessingh herdacht (1925) 86-88 (HeeG 1)
“De Ontwaking der Kerken”, De Smidse 4 (1929) 266-280 (M.9)
“Het woord van de kerk over den staat”, Nieuw Theologisch Tijdschrift 26 (1937) 255-266 (Z.Noor) kopie
“Christus” in: W.R.M. Noordhoff e.a., Dat, wat blijft (1941) 7-33 (Noor 3)
“Conscientia-Christendom en kerk als geweten der wereld” in: F. Kleijn e.a. ed., In koninklijke dienst (1949) 7-15 (Koni 12)
“Vormen en ordeningen in een open kerkgemeenschap” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) 189-210 (Fabe 1)
“Het veelkleurig jaar” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“De Remonstranten in het geheel van het Nederlands volksleven”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 8-9 (Vrij 1)
“The beloved community” in: Proceedings of the ninth International Congregational Council (1962) 62-69 (I.C.C. 1)
“Want van U is het…” (1963) preek gehouden in de Remonstrantse Kerk te Rotterdam op zondag 10 november 1963 (Z.Noor)
-Bijdrage in: De Remonstrantse Broederschap 1964 (G. c8)

W.N. van Nooten

Diversen:
-Levensbericht gehouden voor het Remonstrants Convent i.v.m. zijn emeritaat (1956) gedigitaliseerd handschrift (Z.Noot)

C. Nozeman

Over Cornelis Nozeman:
-B. Tideman Jzn., “De Remonstrantsche Broederschap verdedigd door de Haarlemsche Gemeente en haren predikant C.Nozeman in 1754”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (dl. 6, 1897) 302-313 (Z.TidB)
-L. de Gou, Biografische bijdragen over achtiende eeuwers (1985) 45-54 (Gou 1)
“Cornelis Nozeman – vogelaar naast God”, Het Vrije Volk 3 januari 1987 (Z.Noze)
-E.G.E.van der Wall, “Cornelis Nozeman en de Socratische oorlog” in: Vlugschrift 14, Remonstranten en de Verlichting (1998) 13-24
-E.G.E. van der Wall, Socrates in de hemel? Een achttiende-eeuwse polemiek over deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk (2000) (Wall 1)

Beginletters voor het zoeken op beginletter achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s