Bibliotheek Remonstrantica Auteurs of Titels J

Jaarboek voor de eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk 1963-1964.

‘s-Gravenhage, Boekencentrum, z.j.
179 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van A.W. Lazonder met een bijdrage van G.J. Hoenderdaal, getiteld “Liturgisch leven in de Remonstrantse Broederschap, 63-69
(Jaar 2)

Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, jaargang 1.

Kampen, Kok, 1993
202 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen van prof. dr. D.Th. Kuiper e.a. met o.a. een bijdrage van E.H. Cossee ‘Zoo wij iets sloopen, het is niet de godsdienst’. Cornelis Petrus Tiele (1830-1902) als apologeet van het Modernisme.
ISBN: 9024269253
(Jaar 1)

Jacobi, H.

Boeken:
-Geen dag zonder Bach (2000) met C. Romijn (Jaco 1)

Artikelen:
“Een gezegend en een vervloekt Pasen. Over de Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 97-101 (Dico 6)

Diversen:
-De Apocalyps in de muziek (1999) machineschrift (Z.Jaco)
-Muzikale vereeuwiging (25 januari 2001) machineschrift (Z.Jaco)
-Vooruitgang en Vernieuwing in de Muziek (2002) machineschrift (Z.Jaco)

Jaffé, H.L.C.

. “Beeldende ethica” in: ‘god, goed en kwaad’
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977
305-314 p. lit.
Feestbundel ter ere van de vijfenzeventigste verjaardag van prof. dr. H.J.
Heering.
ISBN: 9023904273
(God 4)

Jager, H. de

Artikelen:
“De Remonstranten en Contra-Remonstranten in het land van Voorne, in ’t bijzonder te Brielle, in de jaren 1612-1619. Notitie van Willem Crijnse”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (3de dl, 1889) 337-399 (Z.Jage) kopie van p. 337-356

Jansen, D.

Artikelen: 

“Remonstrant tussen unitarisme en spiritisme; ds. C.W. van der Pot, 1813-1891. in Remonstranten en het unitarisme, Utrecht, Remonstrantse Broederschap, 2000, 48 p. lit., 30-41 Andere scribenten: E.H. Cossee, A. de Groot, P.E.A. Gestel en D. Jansen (Remon 4)

Jansen, D.

– Drie decennia in Dokkum; ds. Angeniëtta Maria Louise Frevel in de Verenigde Christelijke Gemeente (1931-1960).
Overdruk van Folk en Tsjerke, 2008, 358-374
(Jans 2)

– Een revolutionaire kerk. Een geschiedenis van de Verenigde Christelijke (Do-Re) te Dokkum in schetsen en portretten (1798-2000), samen met N. de Vries-Douma.
Dokkum, Stichting Historia Doccumensis, 2018
184 p.
ISBN: 9789081177191
(Jans 5); 2 exemplaren

Jansen, B.

Bij de kinderen beginnen; de betekenis van dr. Joanne Klink voor de godsdienstige vorming van kinderen.
Gorinchem, Narratio, 2011
140 p. ill.
ISBN: 9789052637976
(Jans 3)

God was nog niet uitgepraat; begrip en onbegrip voor Joanne Klinks leven als zoektocht.
Gorinchem, Narratio, 2013
221 p. ill.
ISBN: 9789052637969
(Jans 4)

Janssen, A.E.M.

 • Om den gelove; Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en vervolgens eigenhandig opgetekend.
  Nijmegen, Valkhof Pers, 2003
  175 p. lit.
  Teksteditie, van inleiding, aantekeningen, hertaling en enkele bijlage voorzien door A.E.M. Janssen.
  ISBN: 9056251392
  (Jans 1)
 • In de schaduw van Dordt (1618-1619); Gerard Brandt als geschiedschrijver.
  Nijmegen, Valkhof Pers, 2019
  413 p. lit. illu
  ISBN: 9789056255169
  (Jans 6)

Jaquet, L.G.M.

Diversen:
-Internationale invloeden op de Nederlandse samenleving (maart 1969) machineschrift (Z.Jaq)

Jeruzalem als heilige stad; religieuze voorstelling en geloofspraktijk.

Kampen, Kok, 1996
263 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie  van K.D. Jenner en G.A. de Vries met o.a. bijdragen van J. Tromp en Th.M. van Leeuwen.
ISBN: 9024279712
(Jeru 1)

Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert

Kampen, Kok, 1999
189 p. lit.
Opstellen (red. A.A. van Houwelingen, C. Sleeuwenhoek, N.C. Smit, H.E. Wevers), scribenten: A.v.d.Beek, C.v.d.Kooi, H. Veldhuis, L.Th. Witkamp, H.M. Kuitert, K.E. Biezeveld, G.C. de Kruijf, H.E. Wevers, A.J. Plaisier, W. Dekker, L.J. Lietaert Peerbolte, E.P. Meijering, R.H. Reeling Brouwer, W.M. de Bruin, M.H. de Lang, G.v.d.Brink, Th.M. van Leeuwen, M. Kalsky en K.A.D. Smelik (Leidse Lezingen).
ISBN: 9043500976
(Jezus 1)

Jong, C.L. de

Over C.L. de Jong:
-“In memoriam C.L.de Jong”, URW 18 (1906) 107-108 (Z.JonC)

Jong, E.J. de

Boeken:
-Bezinningsboek. Maatschappelijke aanvaarding van invoering van duurzame technologie: techniek beheersen of erdoor beheerst worden (1994) ed. (JonE 1) n.a.v. het 375-jarig bestaan: art. Th.M. van Leeuwen

Jong, L.N. de

Boeken:
-Gedichten (1918-1921) handgeschreven (JonL 1)

Over L.N. de Jong:
-M. Niemeijer, “Inleiding” en H. Dull, “Analyse van het handschrift van dr. L.N. de Jong” in: Probleemcomponisten I: dr. L.N. de Jong (1941) kopie (Z.JonL) Uitgave Nederlandse Bond van Probleemvrienden

Jong-Colder, M.J.C. de

Boeken:
-Kinderen van mijn hart (1988) gedichten (JonM 1)
-De laatste weken van het jaar: kerstliederen op oude engelse melodieën (1990) (JonM 2)
-Voor alles een tijd (1991) gedichten (JonM 3)
-Van huis tot huis (1996) poëzie (JonM 4)
-Hildegard von Bingen (1098-1179): klein leerboek (1997) (JonM 5)

Artikelen:
-Gedichten in: Bij ons niet nodig. Vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1985) Kort Bestek 26 (B.23)

Jonge, A. de

Boeken:
-Terzake: preken van ds. A. de Jonge (1994) (JonA 1)

Artikelen:
“Omgaan met onze tijd” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 52-61 (Leven 3)
“Geen ander teken” in:  Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 71-74; bundeling artikelen samen met J.F. Goud, M.D. Koster, E.P. Heering, E.J. Kuiper, G.J. Hoenderdaal, C.W. van Veen-de Graaff, J, van Goudoever, S. Bouman, W.F.H. Hensen, H.J. Heering, H.J. Siebrand, Th. M. van Leeuwen. (Chr 1)

Diversen:
-Ontmoeting met Albert Camus (z.j.) scriptie (N.Jong.1)

Over A. de Jonge:
-Speciaal nummer van De Driesprong bij het afscheid van Annegien de Jonge als predikante van Samenwerkende Kerkgenootschappen in Gouda e.o. (1994) (JonA 2)
“Tof”, adRem (juli/augustus 1994) 8

Jonge, prof. dr. H.J. de

Avondmaal en symposium. Oorsprong en eerste ontwikkeling van de vroegchristelijke samenkomst.
Rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nieuwe Testament en vroegchristelijke letterkunde aan de Universiteit Leiden op vrijdag 13 april 2017.
Leiden, Universiteit Leiden, 2007
20 p.
( Jon H 3)

Jonge, prof. dr. M. de

Artikelen:
– ‘God, goed en kwaad in Johannes 3, 19-21’ in: ‘god, goed en kwaad’
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977
85-92, lit.
Feestbundel ter ere van de vijfenzeventigse verjaardag van prof. H.J. Heering
ISBN: 9023904273
(God 4)

Jonge Hart, Het – Het verhaal van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (1915-1985)

Zoetermeer, Boekencentrum , 1994
227 p. lit.
Bundeling artikelen onder redactie van C. Boer, J.A. Foekema, D. Tjalsma en K.M. Witteveen met o.a. een artikel van D. Tjalsma.
ISBN: 9023917480
(Jong 1)

Jongeneel, J.A.B.

Artikelen:

“Heering en de christelijke ethiek als discipline in de derde wereld” in: ‘god goed en kwaad’
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977
220-231 p. lit.
Feestbundel ter ere van de vijfenzeventigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
ISBN: 9023904273
(God 4)

Jongens, E.

Boeken:
-Het Nederlands-Ceylonese erfgoed: vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ceylon/Sri Lanka (2002) (JonE 1)

Jonker, D.

Boeken:
-Titia en de dominee: een historisch verhaal over godsdienst, haat en liefde.
Gouda, Berghoek, z.j.
208 p.
ISBN: 9077668675
(Jonk 2)

Jonkers, A.C.J.

Artikel:
“Op zoek naar de toekomst: enkele impressies n.a.v. het werken onder ‘jongere’ Haagse Remonstranten”, RW (3 november 1964) (Z.Jonk)
“Over de Heilige Geest” in: Over geloven gesproken (1979) 35-40 (I. d6)
“Gemeente tussen maatschappij en koninkrijk Gods” in: De Gemeente: zes inleidingen voor de Haagse DoRe gemeenten (1981) 33-39 (Z.Jonk en I.d8)
-Meditatie (bij avondmaal) (1988) machineschrift (Z.Jonk)
“Jezus-iconografie in de contemporaine kunst” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 105-109 (Mens 3)

Diversen:
-I.H.von Wessenberg en de saecularisatie van kerkelijk bezit rond 1800 (1981) scriptie (N.Jon.1)
-De leiding van de heilige geest in de gemeente naar aanleiding van 1 Cor.12,13,14 (1968) scriptie (N.Jon.2)
-Mozart en zijn tijd (1981) scriptie (N.Jon.2)
-Betekenis van de kunst voor de godsdienst (1981) scriptie (N.Jon.2)
“In gesprek met ds A.C.J. Jonkers en mevrouw M. Jonkers-van Gunsteren”, Kredo (december 1989) 2-3 (Z.Jonk) vraaggesprek

Jonkers-van Gunsteren, M.

Artikelen:
-“De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente” in Kerk zijn in Delft (1996) met G.Bloemendaal (H.Del.3)
– Leven is spelen; gids voor ouders van kinderen met een beperking. Den Haag, Lulu.com, 2021. 36 p. ill. (Jon 1)

Diversen:
-De Maan (1967) scriptie (N.Jon.3)
-Marcus 16:1-8 (1968) bijdrage aan artikel van Prof De Jonge in Vox Theologica 38(1968)3 (N.Jon.3)
-De discussie rondom kruis en opstanding in de moderne theologie (1968) scriptie (N.Jon.3)
-Verschuiving in de waardering van het lijden (1969) scriptie (N.Jon.3)
-Exegetisch werkstuk over Prediker 3, 16-22 (N.Jon.3)

Jonquière, T.M.

Boeken:
-Prayer in Josephus: gebed in het werk van Flavius Josephus (2005) proefschrift (Jonq 1)
-Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) ed. met K.J. Holtzapffel (Jonq 2)
-Naar de markt. Shoppen bij de remonstranten: uitverkoop of nieuwe collectie?: een onderzoek naar buitenkerkelijkheid en kerkvernieuwing (2008) (Jonq 3)
-Agape in Uganda (2009) CD (Jonq 4)
-Flavius Josephus: Joods geschiedschrijver in het Romeinse rijk (2009) (Jonq 5)

Artikelen:
“Geloven in Nederland” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 6-11 (Jonq 2)
“Handel in spiritualiteit” in: T.M. Jonquière en N.A. Gerrits e.d., Tel uit je winst! (1908) 47-51 (Jonq 6)

Diversen:
-Geestelijke verzorging van moslims in penitaire inrichtingen (1996) scriptie (N.Jonq.1)
-Herodes de Grote: een onderzoek naar de houding van Herodes de Grote tegenover de Joden en de Romeinen volgens de geschriften van Flavius Josephus (1997) scriptie (N.Jonq.2)

Joodse filosofie tussen rede en traditie.

Kampen, Kok, 1993
227 p. lit. ill.
Feestbundel ter eren van prof. dr. H.J. Heering bij zijn 80ste verjaardag en zijn afscheid als voorzitter van “Philosofia Judaica. Nederlands werkgezelschap voor de studie van joodse filosofie” met bijdragen van o.a. H.J. Adriaanse.
ISBN: 9024264618
(Jood 1)

Jorissen, A.P.G.

Boeken:
-Aan mijne vrienden: drie toespraken (1898) (Jorr 1)

Artikelen:
-Bijdrage in: H.Oort e.a., Dr. Isaäc Hooykaas: herdacht door zijne vrienden (1894) 3-12 en 41-43 (Oort 1)
“Gods gebouw” in: De oude en nieuwe kerk der remonstrantse gemeente te Rotterdam (1894) 55-70 (H.Rot.6)

Josselin de Jong, K.H.R.

Boeken:
-De vader en de zoon: novelle (1951) (Joss 1)

Junte, M.F.

Artikelen:
“De toekomst der kerk is begonnen” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 17-20 (Jonq 2)
“De geloofsbelijdenis van 2006 als een erfenis van het remonstrantse modernisme” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 166-178 (Holt 8)
– Junte, M.F.C., De moeite waard om door te geven. De Remonstrantse traditie aan het begin van de 21e eeuw. Gouda, 2017. 353 p., lit., ISBN: 9789086597680 (Junt 1) >> 2 exemplaren!

Diversen:
-Bitterder dan de dood: het gearrangeerde huwelijk van de staatkundig gereformeerden met de moderne cultuur (2002) doctoraalscriptie (N.Junte.1)
-De Geest in het Johannes-evangelie en in de remonstrantse belijdenis: een vergelijking vanuit het perspectief van een vernieuwing van de christelijke en remonstrantse traditie (2010) proponentsscriptie (N.Junte.2)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s