Bibliotheca Remonstrantica Hagana. Auteurs of Titels B

Baarsen, A. van

Boeken:
Misschien word  je wel vriend
Amsterdam, 2017
62 p.
(Baar 3)

Baelde, R.

Boeken:
-Studiën over godsdienstdelicten (1935) proefschrift (Bael 1)

Artikelen:
“Het Leidersschap” in: V.C.J.C, Kampleidersboek (1936) 89-96 (VCJC 6)
“Het Leidersschap” in: V.C.J.C, Kampleidersboek (1947) 20-27 (VCJC 3)

Over R. Baelde
-A.C. Henny e.a., Robert Baelde: 22 juli 1907-15 augustus 1942 (1947) (Henny 1)

Bakels, Floris B.

Het korte leven van Christian Corneille Dutilh, geboren 1915, gefusilleerd 1944.
Kampen, Kok, 1988
282 p. lit. ills.
ISBN: 9024249007
(Bake 1)

Bakker, H.

Protestantsche Kerken in Nederland.
Utrecht, Kemink en Zoon, 1927 (2e druk)
123 p., lit.
(Bakk 3)

Balans van een eeuw; wendingen in de historiografie van het christendom 1901-2001; uitgave t,g,v, 20e lustrum van het Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. te Leiden.

Heerenveen, Uitgevrij Groen, 2002
261 p., lit., ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van J. de Mooij / I.Smit met o.a. een bijdrage van E. Meijering “Mosheim – Bauer – Von Harnack. En hoe verder?, 92-103.
ISBN 9058292606
(Kerk 9)

Bangs, C.

Boeken

Arminius. A Study in the Dutch Reformation.
New York, Abanding Press, 1971
382 p., lit.
ISBN: 0687017440
(Bang 1)

Artikelen:

– Regents and Remonstrants in Amsterdam.
Bijdrage aan de bundel “In het spoor van Arminius” ter ere van 65e verjaardag van Prof. Dr. G.J. Hoenderdaal
Nieuwkoop, Uitg. Heuff, 1975
ISBN: 9061410274
(In 4)

Banning, dr. W.

. Geloofsstrijd; godsdienstige houding om deze tijd.
Zeist, Ploegsma, 1940
132 p.
(Bann 1)
. Gelovig wachten; overdenkingen in de tweede helft van december 1941 voor gezin en eenzaamheid.
Amsterdam, Ploegsma, 1941
38 p.
(Bann 2)
. De dag van Morgen; schets van een personalistische socialisme, richtpunt voor de vernieuwing van ons volksleven.
Amsterdam, Ploegsma, 1945
(Bann 3)

Barchem Berichten

Barchem Berichten
Barchem, 2006
36 p. ill.
periodiek 2006, nr. 3 met o.a. artikelen van W. Lookman (“Roessingh”, “A. Schweitzers pioniersboek na honderd jaar”, en “De Remonstrantse Broederschap als een stukje Barchem”) en Liddeke in ’t Veld (“Sociale geschiedenis in een notendop”)
(Barc 1)
– Woodbrookers Barchem 1908-1983
Barchem, 1983
164 p. ill.
Periodiek 1983, nr. 4 met o.a. artikelen van W. F.H. Hensen (“Kanttekeningen bij een ontwikkeling”), Th.M. van Leeuwen (“Barchem en de weg naar een beetje beter morgen…”)
(Barc 2)

Barleus, Caspar

Over Caspar Barleus:
“Caspar Barleus, een buitenkerkelijke remonstrant” in: Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) (H.Ams. 3)

Barnard, T.R.

Boeken:
-Van ‘verstoten kind’ tot belijdende kerk: de remonstrantse Broederschap tussen 1850 en 1940 (2006) proefschrift (Barn 3)
-Arminianen in de Maasstad: 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam (2007) ed. met E.H. Cossee (H.Rot.11)
-God aan: vrijzinnig dagboek (2010) red. Tj. Barnard en P.C. Viëtor, met bijdragen van 110 auteurs (Barn 5)

Artikelen:
“Hij voert de titel eerwaarde: het proponent schap der Remonstrantse Broederschap vanaf 1850 tot heden” in: Kerkhistorische Studiën: lustrumbundel S.S.S. (1996) 193-203 (Kerk 2)
“Beginselverklaringen van de Remonstrantse Broederschap” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 8-21, Vlugschrift 13 (B.52)
“Het verstoten kind tot de vrijheid geroepen: ontwikkelingen binnen de Remonstrantse Broederschap in de tweede helft van de negentiende eeuw”, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 20 (1997) nr 47, 3-22 (Z.Barn) kopie
“De wissel verlegd: over het gereformeerde kerkrecht rond de kwestie Geelkerken” in: G. Harinck ed., De kwestie-Geelkerken: een terugblik na 75 jaar (2001) 147-159 (Z.Barn) kopie
“Het bisschopsambt van de hoogleraar van het Remonstrants seminarium” in: Theologische Studiën 2001, Feestbundel ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan van het Collegium Theologicum c.s. Concordia res Parva Crescit (Leiden 2001) 11-16 (Theo 6)
“Negentiende eeuwse remonstrantse visies op de toekomst” in: “Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen” (2002) 29-42 (Toe 1)
“Tiele als leidsman van de Remonstrantse Broederschap” in: Geloof en Onderzoek; uit het leven en werk van C.P. Tiele (1830-1902), 51-64. ISBN: 90-70874-33-4 (Geloof 4)
“Hoe het is, hoe het was en hoe het zo geworden is: de Remonstrantse Gemeente Rotterdam van 1850 tot 2000” in: T.R. Barnard en E.H. Cossee ed., Arminianen in de Maasstad: 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam (2007) 63-114 (H.Rot.11)
“Tot zijn dienst geroepen: liturgie bij de eerste bevestiging van een predikant”, Eredienstvaardig 23 (juni 2007) 9-12 (Z.Barn)
“De Remonstrantse Broederschap”, Ouderlingenblad, (september 2007) 19-22 (Z.Barn)
“Nog lang zal dat teken veel zeggen . . . ‘: Het remonstrantse graf als lieu de mémoire” in: Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme; red.: M. de Baar en M. van Dijk. Hilversum 2009, 133-150 (Her 1)
“Remonstrantie: banier of steen des aanstoots” in: De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualiteit (2010) 92-105 (Remon 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Zegening of inzegening?” in: A.A.I.M. Mikkers en Wielie Elhorst ed., Coming out churches: gids voor kerk en homo (2011) (Mikk 6)
“Frederica Wilhelmina Rappold (1890-1975): de eerste predikante in de Remonstrantse Broederschap” in: M. de Baar e.a. ed., Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) 101-110 (Baar 2)
“De arbeider is zijn loon waard: over de remonstrantse predikant als werknemer” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 43-50 (Holt 8)
“De Remonstrantse Broederschap: wat zij is en wat zij wil” in: Arminiusreeks 1 (2015) 24-32 (B 59)
– Remonstranten en de herdenking van de Synode. Artikel in “Ophef, Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie, uitgave van Vereniging voor Theologie en Maatschappij, nr. 4, jrg. 18. (Barn 6)
– “Mijn God begon met de oerknal”, preek onder ’thema geloof en en wetenschap’, in AdRem Special; Remonstrantse preken en wat er aan hebben om iets vrijer te worden.  15-19. + Commentaar door J. Hendriks, 20-21 ISBN: 9789082351224. Utrecht, Remonstrantse Broederschap, 2016. (AdRem spec. 1)
– Remonstranten en de herdenking van de Synode in “Ophef, Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie” (Barn 6)

Diversen:
-De wissel verlegd. Een onderzoek naar het denken over de tuchtmacht der meerdere vergaderingen binnen de gereformeerde kerken in Nederland tussen 1880 en 1940 (1994) scriptie (N.Bar)

Barnes, A.

Jean le Clerc (1637-1736) et la Rebublique des Lettres
Paris, 1938, Libraire E. Droz
280 p. lit.
(Barn 4)

Barnouw, P.J.

Boeken:
Philppus van Limborch
Den Haag, Mouton & Co, 1963
172 p. lit.
(Barn 1)
Artikelen:
– De voorlaatste dingen bij Philippus van Limborch (1633-1712), Utrecht, Remonstrantse Broederschap, 2002, 7-14. (Toe 1)

Bartstra, S.

“Zij zullen den krijg niet meer leeren”
Zwartewaal, S. Bartstra, 1925
16 p.
(Bart 1)

Batelier, J.J.

Boeken:
-Het helder licht over Romeynen negen. In-sonderheydt over de verkiesinge ende verwerpinge van Jacob ende Esau, verdryvende alle de duisternissen die Abraham van der Heyden end sommige andere daer invoeren (Rotterdam 1646) (K.Bat.1)
-Verklaringhe van den staet der heydenen, soo die voor end ten tijde van ’t Oude, als die nu ook in den tijdt van ’t Nieuwe Testament buyten de sichtbare Kercke leven, met noch eenige andere stucken meer, tot verklaringe van Godts salichmakende genade, tegen D.Abr. van der Heyden.. en sijnen verantwoorder B.Wyngarden… (1651) (K.Bat.2)

Over J.J. Batelier:
-Jacobus Johannes Batelier (levensbeschrijving gekregen van mw E. Batteljee, geb. 1938) (Z.Bat)
“Batelier (Jacobus Johannes) in: A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek (Z.Bat) kopie
“Batelier of Watelier (Jacobus Johannes)” in: J.P. de Bie en J. Loosjes, Biografisch Woordenboek (Z.Bat) kopie
“Kralingen stelt zich nog eens voor”, HN (16 juli 1966) (Z.Bat)
-F.H. Fockema Andreae, Drie dissidente Walen (Simon Goulart, Jacob Watelier en Charles de Nielles) (1974) scriptie (N.Foc)
-W. van Bunge, “Batelier (Batalerius, Watelier), Jacobus Johannes” in BLGNPdl 4 (Kampen 1998) 25-26 (X.5)

Battjes, H.G.

Boeken:
-Een ketternest in de Gouden Eeuw: Remonstranten en andere dwarsliggers in het Hollandse veendorp Nieuwkoop (2011) (H.Nie.3)

Beeldenaar, De

Utrecht, Stichting De Beeldenaar, 2006 (december)
63 p/ ill.
Tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst. (nr. 6 november/december 2006)
-“Overlijden van Simon Episcopius”, beschrijving van penning geslagen bij zijn overlijden, Voorplaat en pag.242. En een artikel van  H. van der Valk “Aan gepast aan de standaard. Een gesnoeide tetradrachme van Alexander de Grote, pag.275-277.
ISSN: 0165-8654
(Beel 1)

Beerling, R.F.

Niet te geloven. Wijsgerig schaatsen op godgeleerd ijs.
Deventer, Van Loghum Slaterus, 1979
256 p.  lit,
Met kritisch commentaar van H.J.Adriaanse (Wat verbeelden wij ons) /H.J.Heering (Hoe kom je erbij) / H.Berkhof (Salto Vitale).
ISBN: 9060015363
(Beer 1)

“Finale musico-philosophicum (uit onvergeelde dagboekbladen)” in: ‘god, goed en kwaad’.
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977
315-328 p.
Feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
ISBN: 9023904273
(God 4)

Beetje geloven; actualiteit en achtergronden van vrijzinnig christendom, Een

[Amsterdam], Uitgeverij Balans, 1999
211 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van W.B. Drees met bijdragen van o.a. H.J, Adriaanse, W.v.d.Burg, E.H. Cossee, W.B. Drees, J. Goud, Th.M. v. Leeuwen, H. Siebrand, W. van Veen-De Graeff
ISBN: 9050184236
(Geloven 1)

Beginnen bij de letter Beth; Opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse Bijbel,

Kampen, J.H. Kok, 1985
205 p. lit.
Bundeling artikelen met opstellen over het Bijbel Hebreeuws en de Hebreeuwse Bijbel voor Dr. Aleida G. van Daalen onder redactie van dr. K.A. Deurloo en drs. F.J. Hoogewoud met o.a. een bijdrage van Bert Dicou.
ISBN: 90 24209234
(Begin 1)

Beijerman, J.A.

Boeken:
-Het verband tusschen de algemeene ontwikkeling en de ontwikkeling van den godsdienst (1878) proefschrift (Beij 1)
-Afscheidsrede, uitgesproken te Leiden, 26 juli 1891 (1891) (Beij 9)
-De Remonstrantsche Broederschap (1907) (Beij 2)
-Levenswijding. Dagboek (1910) (Beij 3)
-Op ’s levens wegen: wegwijzer (1913) (Beij 4)
-Een 300-jarige (1919) toespraak bij het de plechtige herdenking van het 300-jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap te Amsterdam (Beij 5)
-De Beteekenis van het Remonstrantisme (1919) overdruk uit Uit de Remonstrantsch Broederschap (Beij 6)
-Ik heb het geloof behouden (1922) (Beij 7)
-Gebedenboekje (1929) (Beij 8)

Artikelen:
“Vroom en Vroed” in: G. van Rossem ed., In ’s levens opgang: een boek voor jongelieden (1891) 169-183 (In 3 1)
“Cornelis Petrus Tiele”, URB 13 (1902) 129-144 (Z.Tiele) kopie
“Jan Herman de Ridder jr.”, URB 13 (1902) 145-151 (Z.RidJr) kopie
“Op den levens zee” in: E. Laurillard e.a., Lichtstralen (1890) 19-41 (Laur 1)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 67, 69, 88, 96, 182, 220 (RidT 1)                     -Vier eeuwen domineesland, foto pg. 72.  (1997)  (Vier 1)                                                                          -Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Over J.A. Beijerman:
“Dr. J.A. Beyerman”, Algemeen Handelsblad !1928) (Z.Beij)

Beins, D.

Diversen:
-Alleen, maar niet eenzaam?: over de angst voor het alleen of eenzaam zijn (september 1994) scriptie (N.Bein.1)

Bekroonde gedichten.
Almelo, Bibliotheek Almelo, 1997

72 p.
Vijf jaar dichtwedstrijd Bibliotheek Almelo met een bijdrage Greteke de Vries “De eerste keer”
(Bekr 1)

Belief in God and Intellectual Honesty.

Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1990
205 p. lit.
Bundeling van artikelen ter ere van H.G. Hubbeling (1925-1985) met een bijdrage H.J. Siebrand “Imagination of the Unspeakable” 27-44 en “In Memoriam Hubertus Gezinus Hubbeling (1925-1986) 181-183.
ISBN: 9023225244
(Belief 1)

Belle, J. van

 • Alle werkelijke leven is ontmoeting. De levensbeschouwing van Martin Buber in relatie gebracht met remonstrants denken in onze tijd. Amsterdam, Remonstrants Seminarium, 2018
  62 p.
  (Belle 1)
 • “Een hoopvol verhaal met scherpe kanten” in ‘Geef mij die dwaze meisjes maar; in gesprek met Jezus’gelijkenissen’ onder redactoe van Koen Holtzapffel,  178-186 (Geef 1)

Artikelen:

 • Kunst maken om weer op te staan. Charlotte Salomons Leben? oder Theater? Ein Singespiel. in: Spelen met grenzen. Over contrastervaringen. Utrecht, KokBoekencentrum, 2018. 159 p. lit. Bundeling met artikelen onder redactie van S. Coenradie & K. Holtzapffel. ISBN: 9789021170657 (Spelen 1)
 •  “Kom tot inkeer. De radicale boodschap van Johannes de Doper”. In: Mijn  held en ik. autobiografisch bijbellezen, red.: B. Dicou en K. Holtzapffel, 102-114 (Mijn 1)

Benjamins, R.

 • Een en ander. De traditie van de moderne theologie.
  Kampen, Kok, 2008
  581 p. lit.
  O.a. een beschouwing over De rechts-moderne theologie van K.H. Roessingh (83-159)
  ISBN: 9789043515023
  (BenR 1)
 • Boven is onder ons; denken over God na God.
  Middelburg, Skandalon, 2022
  287 p. lit.
  ISBN: 9789493220287
  (BenR 2)

Berends, Margot C., diverse artikelen in “Laan van Meerdervoort. Een dwarsdoorsnede van Den Haag”.

Den Haag, De Nieuwe Haagsche, 2018,
208 p. ill.
Bundeling artikelen samen met L. van Kuik en J. v.d. Velden
ISBN: 9789460100857
(Laa 1)

Berg, E. de

Artikelen:
“Cornelius Rogge: een remonstrantse visie op de verhouding kerk-staat in de republiek rond 1795” in: , Kerkhistorische Studiën: lustrumbundel S.S.S. (Leiden 1996) 119-128 (Kerk 2)
“Beïnvloeding” in: Jeroen Busscher en Miranda Keijser-van Gils ed., Prekenboek voor leiders: speeches voor de bevlogen leider (2009) 24-27 (Buss 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Gebeuren er nog wonderen?”, “Waarvoor dienen kerkdiensten?”, “Is de mens goed of slecht?” en “Wat is de toekomst van de wereld?” in: “Doornse Catechismus: oude vragen, nieuwe antwoorden” (2010) 84-86, 108-110, 140-142 en 157-159 (Doorn 1)

Diversen:
-A.A. van der Meersch en tolerantie (Leiden 1997) scriptie (N.Ber.1)

Berg, Kim de ; g/m Magnee

 • Een wereld van Wieren, de taal van de planten in: Vele talen, in alles de liefdeMiddelburg, Skandalon, 2022
  160 p. lit. ill.
  Bundeling van essays (redactie Joep de Valk); tien theologen voeren een gesprek met een expert: Kim Magnee-de Berg, Alke Liebich, Joël Vlasblom, Jan Berkvens, Martijn Rozing, Koen Holtzapffel, Pieter Hartevelt, Yvonne Hiemstra, Antje van der Hoek en Alleke Wieringa.
  (Vele 1)

Berg, A.J. van den

De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985.
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1991
332 p. lit.
ISBN: 9023900847
(Berg 2)

Berg, H. van den

Boeken:
-Gij zoekt mij . . .: ter gelegenheid van het afscheid van Henk van den Berg als predikant van de Parkstraatgemeente in Arnhem (2005) (Berg 4)
– Afdalen in het ongewisse. in: Spelen met grenzen. Over contrastervaringen. Utrecht, KokBoekencentrum, 2018. 159 p. lit. Bundeling met artikelen onder redactie van S. Coenradie & K. Holtzapffel. ISBN: 9789021170657 (Spelen 1)

Artikelen:
“Niet God” in: Als ik God zeg . . . : Seminariestudenten over God (2000) 9 (Holl 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Geloven in een gemeenschap: gemeenteopbouw bij de Remonstrantse Broederschap: een studie naar de mogelijkheden van gemeenteopbouw in een geïndividualiseerde geloofsgemeenschap (2001) scriptie (N.Ber.2)
-De Remonstrantse retraitebeweging en de monastieke traditie (2007) verslag studieverlof (Berg 3)

Berg, J. van den

Artikelen:
– “Kenterend getij: Leidse theologen en remonstrantisme, met name in de achttiende eeuw” in: E.K. Grootes en J. den Haan ed., Geschiedenis, godsdienst en letterkunde: opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (1989) 178-185 (Groo 1)
– “Creatieve vriendschap; John Locke en Philippus van Limborch
in: ‘Voorbeeldige vriendschap’
57-65 p. lit.
ISBN: 9072371690
(Voor 3)

Bergman, H.H.A.B.

Artikelen:
“Schuil- of schuurkerken en andere plaatsen van samenkomst”, Dever Bulletin 6 (1995) 22-28 (Z.Berg)

Berkhof, H.

 • “De ware ring van Arminius”,
  in: In het spoor van Arminius,
  Nieuwkoop, uitg. Heuff, 1975
  151-158 p.
 • Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan prof. dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid      van zijn 65e verjaardag
  (In 4)
 • “Heering als bijbels theoloog en als dogmaticus” in ‘god, goed en kwaad’
  ‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977
  61-73 p. lit.
  Feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
  ISBN: 9023904273
  (God 4)

Berkvens, Jan

Boeken:

 • Van Kerkbank naar bioscoopstoel; Over filmactiviteiten en zingeving in remonstrantse en samenwerkingsgemeentes.
  Amsterdam, Remonstrants Seminarium, 2019
  115 p. ill.
  (N. Berkv. 1)
 • Er wordt nóg  een taal gesproken; de taal van de film en liefde van de filmmaker, in Vele talen, in alles de liefdeMiddelburg, Skandalon, 2022
  160 p. lit. ill.
  Bundeling van essays (redactie Joep de Valk); tien theologen voeren een gesprek met een expert: Kim Magnee-de Berg, Alke Liebich, Joël Vlasblom, Jan Berkvens & Mirjam Marks, Martijn Rozing, Koen Holtzapffel, Pieter Hartevelt, Yvonne Hiemstra, Antje van der Hoek en Alleke Wieringa.
  (Vele 1)

Artikelen:

‘Ga dan van hier’: over grote en kleine. in: Spelen met grenzen. Over contrastervaringen. Utrecht, KokBoekencentrum, 2018. 159 p. lit. Bundeling met artikelen onder redactie van S. Coenradie & K. Holtzapffel. ISBN: 9789021170657 (Spelen 1)

Berkvens-Stevelinck, C.M.G.

Boeken:
-Prosper Marchand et l’histoire du livre: quelques aspects de l’erudition bibliographique dans la première moitié de XVIII siècle, particulièrement en Hollande (1978) proefschrift (Berk 1)
-De Leidse maskerade van 1835 (Leiden 1985) ed. met P. van Zonneveld (Berk 9)
-Prosper Marchand : la vie et l’oeuvre, 1678-1756 (1987) (Berk 2)
-Catalogue des manuscrits de la collection Prosper Marchand (1988) met medewerking van Adèle Nieuweboer (Berk 3)
-La Révolution française: livres et documents: catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek Leiden van 7 december 1989 tot 12 januari 1990 (1989) (Berk 13)
-Miscellanea Gentiana: een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden (Leiden 1993) ed. met A.Th. Bouwman (Berk 14)
-Uit de chaos komt het licht: paarlen van Leidse professoren (1995) ed. met anderen (Berk 12) lijfspreuken van o.a. H.J. Adriaanse, H.J. Heering, G.J. Hoenderdaal
-Inventaris van het archief van Kornelis Heiko Miskotte (1998) (Berk 15)
-Cultuurtransmissie: een grensconflict? (2000) oratie (Berk 4)
-Magna Commoditas: geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000 (Berk 5)
-Pierre Bayle en de remonstranten (Utrecht 2007) met E.H. Cossee (Berk 6)
-Vrije rituelen: vorm geven aan het leven (Zoetermeer 2007) met medewerking van Johan Blaauw, 103 p. (Berk 7)
-Wat ik je nog zeggen wilde . . .: omgaan met mensen met kanker (Zoetermeer2008) (Berk 8)
-Vieren & brevieren: liturgisch bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen (2009) met Sytze de Vries (Berk 10)
-Catechismus van de compassie: uit de kunst (2010) met Ad Alblas (Berk 11)
-Erfenis Europa: toekomst van een stervende zwaan (2012) (Berk 16)
-De Europese cultuur als beeld van Pygmalion: afscheidsrede door Prof. dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck (2012) (Berk 17)
-Een witte stok met gps: spiritualiteit van de beperking (2013) (Berk 18)
-Mens: wat ben je mooi (en ingewikkeld) (2014) uit de serie Goddeeltjes (Berk19)
– Marc-Alain Ouaknin. De joodse gids van deze tijd.
Vught, Skandalon, 2015
104 p.
ISBN 9789492183095
(Berk 20)

– En nu ben ik aan de beurt. Spiritualiteit van het sterven.
Utrecht, Kokboekencentrum, 2018
62 p.,
ISBN: 9789021170688
(Berk 21) / (Berk 21/2)  >>>n.b.: het eerste exemplaar is niet teruggebracht.

Artikelen:
“La tolérance et l’héritage de P. Bayle en Hollande dans la première moitié du XVIIIe siècle: une première orientation” LIAS 5 (1978) 2, 257-272 (Z.Berk) overdruk
“Les Chevalier de la Jubilation: Maçonnerie ou libertinage? A propos de quelques publications de Margaret C. Jacob”, Quaerendo 13 (1983) première partie, 50–73 (Z.Berk) overdruk; ontbreekt 124–148 (Zie ook: Margaret C. Jacob, “The Knights of Jubilation – masonic and libertine”: A Reply, Quaerende 14 (1984) 63–75)
“Vrijheid en verdraagzaamheid”, “Historisch onderzoek” en “Cultuur en maatschappij” in: G.J. Hoenderdaal e.a., Vrijheid en Verdraagzaamheid: het Seminarium der Remonstranten driehonderdvijftig jaar 1634-1984 (1984) 25-28, 35-37 en 47-52 (Hoen 20)
“Un supplément Calviniste aux Quatrains du Sieur de Pibrac: l’art de bien vivre ou le vrai chemin du salut, par Prosper Marchand (1710), Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 63 (1983) 192-204 (Z.Berk)
“Une aventure mouvementée: les dictionnaires slave, copte et egyptien de Mathurin Veyssiere de la Croze” in: LIAS 11 (1984) 137-145 (Z.Berk) kopie
“‘Enfin n’y aurait-il pas moyen de vous attirer ici?’: deux aspects du rapatriement des protestants francais au XVIIIe S.”, Revue d’histoire et de philosophie réligieuses 65 (1985) 449-456 (Z.Berk) kopie
“La satire des réfugiés: chansons et poèmes contre la cour de France” in; LIAS 12 (1985) 245-262 (Z.Berk) kopie
“De Hugenoten” in:  La France aux Pays Bas: invloeden in het verleden onder redactie van P. Blom e.a. (Vianen 1985) 15–49 (La 1)
“Ego vos in matrimonium coniugo” in: Levensverbintenissen (1987) 17-25, Kort Bestek 27 (B.24)
“Coornhert, een eigenzinnig theoloog” in: Dirck Volckertszoon Coornhert: dwars maar recht (1989) 18-31 (Coorn 1), Zutphen, De Walburg Pers, 1989. ISBN: 9060116585.
“Prosper Marchand: Remarques sur la Bibliotheca Bultellania. Lettre ouverte à Gabriel Martin, 1711″ in: LIAS 17 (1990) 91-107 (Z.Berk) kopie
“Van schoenendoos tot geklimatiseerd magazijn” in: C. Berkvens-Stevelinck en A.Th. Bouwman ed., Miscellanea Gentiana: een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden (Leiden 1993) 29-37 (Berk 14) kopie
“Een droom van een toekomst” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 22-25, Vlugschrift 7 (B.45)
“La tentation de l’arminianisme” in: M. Magdelaine e.e. ed., De l’Humanisme aux Lumières, Bayle et le protestantisme (1996) 219-229 (Z.Berk) kopie
“La réception de l’Historie der Reformatie de Gerard Brandt et son influence sur la conception de la tolérance hollandaise” in: C.Berkvens-Stevelinck en G.H.M.Posthumus Meyjes ed., The emergence of tolerance in the dutch republic (1997) 131-140 (Z.Berk) kopie
“Rituelen in het derde millennium” in: J.W.H. Blaauw ed., WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) 21-25 (Blaa 1)
“Moderne devoties: een verrassend en openhartig boek” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 47-48, Vlugschrift 19 (b.58)
“Wen(d)akker” in: Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 37-38 (Vrij 1)
“Bayle en de remonstranten” in: C.M.G. Berkvens-Stevelinck en E.H. Cossee, Pierre Bayle en de remonstranten (Utrecht 2007) 7-15 (Berk 6)
“Het Arminius-jaar (19/10/2009-19/10/2010) en de betekenis van herdenkingsjaren”, Trajecta 18 (2009) 131-140 (Traj 1) met Th.M. van Leeuwen
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Ontwerp je eigen ritueel”, Volkskrant Magazine 532 (1 december 2010) 22-25; interview door Jorn Hövels (Z.Berk)
“Diepgang graag!”, Woord en dienst (6 januari 2011) 14-15 (Z.Berk)
“Een atypisch verhaal? in: M. de Baar e.a. ed., Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) 137-142 (Baar 2)
“Pleidooi voor vrijheid” in AdRem Special, Utrecht, Remonstreantse Broederschap, 2016, 57-59. ISBN: 9789082351224. (AdRemSpec. 1)

Diversen:
-Lisette Thooft, “Christiane Berkvens-Stevelinck, ritueelbegeleider: “Een ritueel is een samengebald gevoel”, VolZin (juni 2006) 6-9 (Z.Berk) kopie
-Het vermoeden met Christiane Berkvens en Allerzielen Alom, IKON: Vrijdenkers in beeld: vier televisie-uitzendingen waarin remonstranten centraal staan (z.j.) DVD (Vrij 2)

Berlis, Angela

– ‘Een weefsel uit hedendaagse en traditionele woorden over God’. In: Een weg van vrijheid; reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (93-96). (Weg 4).

Bertius, Petrus

Boeken:
-*Liick-oratie over de doot van den Eerweerdighen ende wytberoemden Heere Jacobus Arminius (vertaald door J.A. Corvinus) (Leiden 1609) (L.Ber.1)
-Aen-spraeck, aen D. Fr. Gomarum, op z?ne bedenckinghe over de l?ck-oratie, ghedaen na de begraefenisse van D. Jacobus Arminius zaligher (Leiden 1610) (Knuttel 1756) (L.Ber.2)

Over Petrus Bertius:
-H.J. Allard, Petrus Bertius, hoogleeraar Leidsche Academie (1870) (Alla 1)
-L.J.M. Bosch, Petrus Bertius 1565-1629 (1979) proefschrift (Bosc 1)

Berveling, G.

Boeken:
-Dio, Kristanismo, aliaj religioj (God, Christendom, andere godsdiensten) (Vlaardingen 1985) (Berv 8) proponentscriptie
-Tri ’stas tro (Vlaardingen 1987) gedichten (2e druk 1988, Chapecó, Brazilië) (Berv 9)
-Kanto pri Minota?ro kaj aliaj poemoj (Antwerpen 1993) gedichten (Berv 10)
-Mia Pado (1997) artikelen, preken, gedichten, etc. (Berv 1)
-Ajnasemajne: skizoj el la vivo de Remonstranta pastoro (In zo maar een week: schetsen uit ’t leven van een remonstrantse dominee) (2006) (Berv 3). [dit is het tweede exemplaar, het eerste ontbrak…]
-Vojagimpresoj el Siberio kaj Japanio (reisverslag uit Siberië en Japan) (2008) (Berv 5)
-Odoj & aliaj poemoj (2009) (Berv 7)
-Kiu ci mi? (2013) autobiografie (Berv 24)
-Konciza Historio de Kristanismo (2014) (Berv 27)
– Jan Hus. Pri La Eklezio. Elektitaj Capitroj.
Dobrichovice, Kava Pech, 2018
88 p.
ISBN 9788087169902
(Berv 31)
– Herman: La Pastisto; fru-kristana apokalisps0 Greka el Romo el la Greka (partete el la Latina) tradukis.
Rijswijk, Voko, 2020
105 p. lit.
(Berv 32)
– Ekster la Limo; Apokrifoi esperantigitaj
Eldonis KAVA-PECH kiel sian 253an eldonajon, la 104an en Esperanto, Unua eldono 2023
ISBN: 9788988326427
(Berv 33)
Vertalingen in Esperanto:
-Tertuliano, Apologio (Apologeticum) (1982) uit het Latijn vertaald (Berv 11)
-Jam Temp’ Está!: la “Kairos-dokumento” de Sudafrikaj kristanoj (1986) over rassenscheiding e.d. in Zuid-Afrika, uit het Nederlands vertaald (Berv 12)
-Beatrijs: Mezepoka Nederlanda Legendo (Vlaardingen 1986, 2de druk 2010) middeleeuwse Maria-legende, uit het Nederlands (Berv 17)
-Matteus, Marcus, Lucas, Johannes (1992) uit het oud-Grieks (R. a11)
-Antologio Latina 1, Maturi?o, ?.250–30 a.Kr. (1998) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur tot keizer Augustus, uit het Latijn (Berv 19)
-Antologio Latina 2, Epoko de A?gusto, 31 a.Kr. – 14 p.Kr, (1998) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur van de generatie van Augustus, uit het Latijn (Berv 20)
-Numeri (Nombroj) (1999) uit het Hebreeuws (R. a11)
-De deuterokanonieke boeken, 3 dln (2001) uit het oud-Grieks en Latijn (R. a11)
-Simon Carmiggelt, Morgau denove ni vidu (Morgen zien we wel weer) (2002) uit het Nederlands vertaald (Berv 13)
-Oude en Nieuwe Testament met de westerse deuterokanonieke boeken (2003) (R.a11)
-Brieven van Paulus, deel 1, met aantekeningen (2004) (R. a11)
-Epikteto – manlibreto ( Handboekje, van Epiktetos) uit het oud-Grieks (2005) (Berv 2)
-De brief aan de Hebreeën (2008) (R. a11)
-La Talpocasisto (2007) vertaling van Stephan Lang, De mollenjager (Berv 4)
-Fatalo (2008) vertaling van Louis Couperus, Noodlot (Berv 6)
-Louis Couperus, Pri vagabondoj kaj friponoj, pri damoj kaj kavaliroj (Van vagebonden en schelmen, dames en cavaliers) (2008) vertaling van de Naumachie, Van vagebonden en schelmen, de Dood van Vesta, Lukrezia, de laatste ure, de nachten, de liefdes van Lili, het afscheid, de binocle, de verleider, de bittere wijsgeer (Berv 14)
-Antologio Latina 3, Julia-Klaudia Dinasto, ?. 10 – ?. 75 p. Kr. (2009) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur tijdens de Julisch-Claudische dynastie, uit het Latijn (Berv 21)
-Giovanni Pico della Mirandola, Parolado pri la Homa Digno (rede over de menselijke waardigheid) (2010) uit het Latijn vertaald (Berv 15)
-Stephan Lang, La Transilvania Nupto (De Transsylvanische Bruiloft) (2010) uit het Nederlands vertaald (Berv 16)
-Flanke je Jesuo: la Nova Testamento, volumo 3 (Handelingen, Hebreeën, Jacobus, Petrus 1-2, Johannes 1- 3, Judas, Openbaring) (2010) uit het oud-Grieks (R. a11)
-Erasmo de Roterdamo, Antauparoloj al la Nova Testamento (In Novum Testamentum Praefationes) (2011) uit het Latijn vertaald (Erasmus’ inleidingen op zijn uitgave van het N.T.) (Berv 18)
-Antologio Latina 4, La Argenta Latina (2012) representatieve bloemlezing van de Latijnse literatuur (Berv 22)
-Hella S. Haase, Urug (Oeroeg) (Berv 23) uit het Nederlands vertaald
-Het Nieuwe Testament (La Bona Mesago de Jesuo: la Nova Testamento volumo 2) (2012) (R a11)
-Louis Cuperus, Pri maljunuloj, la ajol, kiuj passa . . (Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan . . .) (2013) (Berv 25) uit het Nederlands vertaald
-Antologio Latina 5, Frua Kristanismo (2013) (Berv 26)
-Lucius Annaeus Seneca, Mallongeco de la vivo (De kortheid van het leven) (2014) (Berv 28) Uit het Latijn vertaald
– La Regulo de Benedikto (De Regel van Benedictus van Nursia) (2015) (Berv 29) uit het Latijn vertaald
– Legu po-ete. Krestomatio tradukaja el pluraj jardekoj.
Rijswijk, VoKo, 2017
436 p.
(Berv 30)
– Jan Hus – Pri La Eklezio; elektitaj Capitroj
Rijswijk, 2018, z.u.
ISBN: 9788087169902
(Berv. 31)
– Hermas La Pastito; fru-kristana apokrifa apokalipso Greka el Romo el la Greka (parteta el la Latina) tradukis
Vocoj Kristanaj/Rijswijk, 2020, Gerrit Berveling
(Berv 32)
– Ekster La Limo; apokrifoj esparantigitaj (de Gerrit Berveling)
Dobrichvice/Rijswijk, 2023
(Berv 33)
– Veertig min één; gedichtenbundel gemaakt door Gerrit Berveling.
Rijswijk, e/r, 2023
43 p.
(Berv 34)

Artikelen:
“Waarom het goed is aan feministische theologie te doen” in: Bij ons niet nodig?: vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1986) 9-14, Kort Bestek 26 (1986) (B.23)
“Vriendschap” in: “Mij langt na di”: gedachten over vriendschap (1992) 5-10, Vlugschrift 6 (B.44)
“Esperanto und die Bibel: Fakten und Erfahrungen”, Bibelreport (september 2004) 8-9 (Z.Berv)
-Bijdrage in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-God, Christendom, Andere Godsdiensten: hoofdzakelijk i.v.m. de visie van W. Cantwell Smith, zoals neergelegd in zijn “Towards a World Theology” (1983) proponentsscriptie (N.Berv.1)

Over G. Berveling:
-Geoffrey Sutton, Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto 1887-2007 (2008) 446-452 (Z.Berv)
“Gerrit Berveling denkt in Esperanto”, de Stentor Zwolse Courant (29 augustus 2008) 25 en 35 (Z.Berv)

Beukman, C.

Boeken:
-Klank: aantekeningen bij het lezen van de Psalmen (2002) (Beuk 1)
-Gods troonrede: Psalm 110:1 (2004) (Beuk 2)

Artikelen:
“De naaste als tegenstander” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdienstige oriëntatie (1965) 25-33 (Leven 3)
“Hollen of stilstaan in de middelgrote stad” in: J.C.M van der Sluijs en P. Smits ed., Toeleven naar 2000. Radarpeiling 5 (1970) nr. 4, 18-21 (Sluij 2)
“Kijk eens om je heen” en “Werkmodellen van Christelijke gemeenschappen” in: Arminianen in Groningerland (1978) 45-84 (H.Gro.2)
“Wederopbouw en welvaart” in: “Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984″(1984) 113-122 (Remon 2)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Organisatie en Vorentscheidung (1969) doctoraalscriptie (N.Beuk.1)

Beuningen, C. van

Boeken:
-Inclusive improvement: standards and smallholders (Beun 1) met P. Knorringa

Bezinningsboek Maatschappelijk aaanvaarding van invoering van duurzame technologie: Duurzame Technologie | Geestelijke Aanvaarding | Gedichten van Ingenieurs.

Delft, St. Remonstrants Vizier, 1994
103 p. ill.
Bundeling artikelen en gedichten ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap onder redactie van E.J. de Jong met een bijdrage van Th.M. van Leeuwen, titel:  “De aarde niet ten einde toe gebruiken”.
(Bezin 1)

-Bevestiging- Erfdeel en opdracht; Anna Terruwe – bevinding en perspectief.

Budel, Damon, 2004
448 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van H. Vekeman.
ISBN: 90 55735248
(Beves 1)

Bierenga, G.J.

Boeken:
-Arminius tentoonstelling, Oudewater Waaggebouw, 3 juni – 17 september 1960 (G. g12)

Artikelen:
“Pastor in een ziekenhuis: havenloods of ijsbreker?”, Praktische Theologie 6 (1978) 395-400 (Z.Bier) kopie
-Het eigene van pastorale zorg in het kader van geestelijke zorg aan zieken, Inleiding gehouden op de conferentie van 20 oktober 1980 belegd door de niet-kerkelijke sector van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Ziekenhuizen (Uitgave V.G.V.Z. Enschede 1980) (Z.Bier)
“Uitzien naar de morgen” in: J. Knaap ed., Omzien: Stichting Intramurale Geestelijke Verzorging 1972-1984 Enschede (1984) 26-37 (Omzien 1)
“Kort, lang leven in de gloria!?” in: Een verzoek te mogen sterven (1985) 43-50, Kort Bestek 25 (B.22)
“Het boek is woord geworden” in: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen (2005) 87-110 (Z.Bier)
“Geert Jan Bierenga” in: Uit de schaduw: twintig jaar Nederlands Genootschap van Bibliofielen (2011) 146-149 (Z.Bier)

Diversen:
-Het symbool (1961) scriptie (N.Bier.1)

BIJBEL & Duurzaamheid; inspiratie voor een groene levensstijl.

Haarlem/Antwerpen, Nederkands-Vlaams Bijbelgenootschap, 2022
48 p.
Mogelijkheden voor inspiratie voor het item ‘Groene leven’.
(Bijbel

Bijll Nachenius, A.E. de

Boeken:
Van Muur tot Molensteen: belevenissen van een Nederlandse diplomate in het buitenland: DDR, Tanzania, Polen, Kameroen, Nieuw Zeeland (2010) (Bijbel R.a16))

Bijll Nachenius, E.L. de

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Bisschop Boele, J.H.W.

Boeken:
-Toespraak ter herdenking van wijlen ds. B.C.J. Mosselmans, gehouden in de Remonstrantsche Kerk te Gorningen op 22 Januari 1911 (Groningen 1911) (Biss 1)
-Een veelbeteekenende groet: toespraak ter herdenking van het 300-jarig bestaan der Remonstr. Broederschap (1919) (Biss 2)

Blaauw, J.W.H.

Boeken:
-WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) ed. (Blaa 1)
-Geschiedenis maken. Vrijzinnigen geloven verder (2002) ed. met Chris Doude van Troostwijk (Doud 1)
-Werkschrift bij: Wij geloven – wat geloven wij? (2004) ed. met M.A. Bosman-Huizinga ( Blaa 2)
-Remonstranten, wat beweegt ze ? (1994) ed. met anderen (Blaa 3)
-Het boek: een opsomming van artikelen, recensies, gedichten, overwegingen, kolums, varia geschreven door Johan Blaauw (2009) (Blaa 4)

Artikelen:
“Mozes in Mokum” en “Plannen met de Nieuwe Kerk in Amsterdam” in: J. van Goudoever en P. Nijhoff Asser ed., Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) 93-103 (Goudo 1)
“Remonstrantse Broederschap heeft blijvende opdracht”, Trouw (okt/nov 1983) (Z.Blaa) met J.F. Goud “Door ‘ideale mediamens’ is duister en pijn taboe”, Trouw (30 december 1994) (Z.Blaa)
“Migrantenkerken in Nederland” in: Eén van Geest: over migrantenchristenen in Nederland (2000) 5-11, Vlugschrift 16 (B.55)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
– “Bibliografie van prof. dr. G.J. Hoenderdaal”, in ‘in het spoor van Arminius’ , 297-230. (In 4)

Diversen:
-Ethiek en inkomensverdeling (1973) scriptie (N.Bla.3)
-De eerste Petrus brief (1976) scriptie (N.Bla.1)
-Enkele recente lijnen van kritiek op de existentiaal-theologische interpretatie (1975) scriptie (N.Bla.2)

Bloembergen, E.

Boeken:
-Liefhebben uit verstand: de organisatie van een kerkelijke gemeente (1966) (BloE 1)
-Uit het diensthuis: kerkelijke samenwerking in nieuw perspectief (1970) (BloE 2)

Bloemendaal, G.

Boeken:
– Preek 10-10-1960 “… maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder”. Herdenking geboorte. J. Arminius 10-10-1560 (BloG 8)
-Laagtij voor Arminius (1974) (BloG 1)
-Zo maar. . . mensen: schetsen en verhalen, fantasie en werkelijkheid (1976) (BloG 2)
-Tussen water en wind (1982) (BloG 3)
-Een snufje Remonstrantica (artikelen verschenen in Remonstrants Weekblad van 16 januari 1982 tot 19 augustus 1989) kopie (BloG 4)
-Bernier en de broeders: domineeslevens in donkere dagen (1988) (BloG 5)
-’t Wterste Effort; het jaar 1630 in en voor de Remonstrantsche Societeit (1991) samengesteld uit fragmenten uit “Brieven en onuitgegeven stukken” van Johannes Wtenbogaert (BloG 6)
-Tweehonderd jaar Commissie tot de Zaken (1796-1996) (BloG 7)

Artikelen:
“Paspoort”, RW (18 december 1976) 16 (Z.Bloeme)
“Tanquam in specula” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 7-9, Vlugschrift 4 (B.42)
“Remonstranten in de Zilverstad” in: Historische encyclopedie Krimpenerwaard 16 (1991) nr. 1, 13-32 (H.Sch.2)
-“De Remonstrants-Gereformeerde Gemeente” in: Kerk zijn in Delft (1996) met M. Jonkers-van Gunsteren (H.Del.3)

Blokker, N.

Boeken:
-Driehonderdjarig bestaan van het seminarium der remonstranten: herdacht maandag 29 october te Leiden (1935) (Blok 1)

Artikelen:
-Bijdrage in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 51, 129, 167, 274, 338 (RidT 1)
-Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 69, 87 (Dijke 1)
“Drie eeuwen geschiedenis” in: Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (1932) (H.Utr.1)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag. Nieuwe bundel (1949) 12, 30, 107 (RidT 2)
“De Remonstrantsche Broederschap” in: S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel e.a., Het nieuw-testamentisch kerkbegrip en onze kerken ( 1951) 87-101 (Nieuw 6)

Over N. Blokker:
-G. Bloemendaal, “Nicolaas Blokker: Pastor en Secretaris”, RW (13 september 1975) 5
-G. Bloemendaal, “Nicolaas Blokker (1885-1975), pastor en secretaris”, adRem (juni 1996) 15

Blom, J.C.H.

Burgerlijk en Beheerst. Over Nederland in de twintigste eeuw.
Amsterdam/Leiden, Balans, 1996
272 p. lit.
ISBN: 9050183433
(Blom 1)

Boddaert, P.P.

Artikelen:
“Vrijzinnigheid in een Frans jasje”, VrijZicht (december 1999) 27 (Z.Bodd)
“A Remonstrant Minister’s Reflections on the Lord’s Supper” in:  European Perspectives on Communion (2001) 63-66 (Euro 2)
“De actualiteit van Schweitzers gedachtengoed” in: Maja Nieuwenhuis en Dick Peters ed., In de branding: 75 jaar vrijpostige theologie: werkgroep Moderne Theologie 1934-2009 (2010) 35-48 (In 1)

Diversen:
-Gaius’ zelfvergoding in Philonis Alexandrini Legatio ad Caium (1994) scriptie (N.Bod)

Over P. P. Boddaert:
-Adriaan Slooff, “Jonkvrouwe Peronne Boddaert strijdt voor religieuze verzoening”, HN (11 juli 1998) 6-7 (Z.Bodd)
-Tijn Sadée, “Een shot religie: jonkvrouwe dominee Peronne Boddaert (30) is remonstrants predikante”, de Volkskrant (12 augustus 2000) 5R (Z.Bodd)
-Esther Hageman, “Peronne Boddaert 1969-2007”, Trouw (21 maart 2007) (Z.Bodd)

Boer, Erik A. de

De macht van de minderheid. Het remonstrantisme in Kampen in de spiegel van de nationale synode te Dordrecht (1618-1619).
Kampen, Summum Academic Publications, 2019
361 p. lit.
ISBN: 978942433305
(Boer 8)

Boer, J.A.A. de

Boeken:
-Conflicten in de kerk: brokken en bouwstenen (1994) met B. Bavinck (Boer 8)
-Geloven in tegenstellingen (1995) (Boer 3)
-Kan het geloof zonder dogma’s? (2001) (Boer 4)

Artikelen:
“God vereren en dienen” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 45-48, Vlugschrift 13 (B.52)

Over J.J.A. de Boer:
-Pauline Sinnema, “Ze hebben me afgemaakt”, Het Parool (8 februari 1997) 19 (Z.Boer)
-Programma t.g.v. het afscheid van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden van ds. J.A.A. de Boer 26 januari 2002 (Z.Boer)
-Ter herinnering aan het afscheid van Janine de Boer (Z.Boer)

Boer, Th. de

. “Filosofie en theologie: Geloof en rede”in: ‘god, goed en kwaad’
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977
279-289 p. lit.
Feestbundel ter ere van de vijfenzevenstigse verjaardag van prof. dr. H.J.
Heering.
ISBN: 9023994273
(God 4)

Boer, W.A. den

Duplex amor Dei, Contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609)
Apeldoorn, Instituut voor Reformatieonderzoek, 2008
343 p. lit.
ISBN: 9789075847215
(Boer 7)

Bok, J.W.

Boeken:
-Peri Apolutrooseoos (Over de Verlossing) (1856) proefschrift (Bok 1)
-Afscheidswoord aan mijne gemeente en vrienden te Utrecht (1868) (Bok 7)
-De verplaatsing van het Seminarium der Remonstranten van Amsterdam naar Leiden, tegen de bezwaren van Prof. Dr. J. Tideman verdedigd (3 juni 1872) ook in Handelingen 1872 (Bok 5)
-De evangeliebediening in onzen tijd: toespraak tot de Remonstrantsch-Hervormde Gemeente te Amsterdam na afwijzing van het beroep naar Rotterdam (1873) (Bok 6)
-Is “de Remonstrantsche Broederschap op vijf arminiaansche artikelen gegrond?” (1877) (Bok 2)
-De vijf boeken van Mozes (1877) (Bok 8)
-Godsdienst, Christendom, Kerkelijke Gemeenschap: cursus voor meer ontwikkelde aankomende leden der Gemeente (1888) (Bok 3)
-Idem, verkorte uitgave (Bok 4)

Over J.W. Bok:
-P.M. Luca, “Bok, Johannes Wilhelmus”, BLGNP dl 3 (Kampen 1988) 47-48 (X.5)

Bokhoven, M. A. van

– Liturgie in kwetsbare tijden.
[Amsterdam, z.v. 2021]; proponentsscriptie
10 p. lit.
(N.Bokh 1)

Artikelen:

– Spelend leven. in: Spelen met grenzen. Over contrastervaringen. Utrecht, KokBoekencentrum, 2018. 159 p. lit. Bundeling met artikelen onder redactie van S. Coenradie & K. Holtzapffel. ISBN: 9789021170657 (Spelen 1)

Bonda, G.E.

– Woorden in het gras. Columns.

Zwolle, Remonstranten, 2005
199 p.
(Bon 1)

Artikelen:
“Alternative globalization addressing peoples and earth” in: T.M. Jonquière en N.A. Gerrits e.d., Tel uit je winst! (1908) 4-7 (Jonq 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
– “Bloedrood en hemelsblauw. De levensmoed van een bloedvloeiende vrouw” in: ‘Mijn held en ik; autobiografisch bijbellezen’ , red. B. Dicou en K. Holtzapffel, 116-125 (Mijn 1)
– “Mijn God laat vrouwen voorgaan”, thema ‘Vrouwen’ in AdRem Special; Remonstrantse preken en wat wij er aan hebben om iets vrijer te worden 52-54 + commentaar door P. Korbee 55-56. Utrecht, Remonstrantse Broederschap, 2016. ISBN: 9789082351224. (AdRemspec. 1)

Bonger, H.

Dirck Volkertszoon Coornhert.
Lochem, De Tijdstroom, 1941
152 p. lit.
(Bong 1)

Boogerd, F.F.

Diversen:

-Vertel . . . .woorden om te worden: een verkenning van de mogeliojkheden van biografisch werken in de gemeente mede aan de hand van een narratief-hermeneutisch model (2012) proponentsscriptie (N.Boo)

Boogert, A.M.S.H. van den

Boeken:
-Beelden van betekenis: over de zichtbaarheid van het geloof (1991) remonstrants vlugschrift 5 (Boog 1)

Artikelen:
“Gesprekken met M.E.Reul-Verlaan en I.Weeda” in: Gedachten over Vriendschap (1992) Vlugschrift 6 (B.44)
“Jongerenwerk” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 26-28, Vlugschrift 7 (B.45)
“Interviews (met F. Kruijne, R. Kijne-Knop, S. Bouman, K. van Dam en Th. van Dam-Reeser)” in: “Kiest dan heden . . .”: over engagement, spiritualiteit en reflectie (1994) 19-31, Vlugschrift 8 (B.46)
“Humanistisch geestelijk werk als zorg voor de ziel”, Praktische Humanistiek 8 (dec 1998) nr.2, 25-34 (Z.Boog)

Over A.M.S.H. van den Boogert
-Christiane Berkvens-Stevelinck, “Een beetje stoffig maar mentaal ruim . . “, adRem (juni 1997) 15 (Z.Boo)

Borggrefe, Th.

Artikelen:
“Chassidische vertellingen uit verschillende bronnen” in: Als ik God zeg . . . : Seminariestudenten over God (2000) 10-11 (Holl 1)

Borremans, A.

Boeken:
-*Dialogus literarius de poëtis et prophetis. (Amsterdam 1678) (K.Bor.1)

Bos, Maarten van den

Geloven in het ideaal; geschiedenis en actualiteit van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers.
Hilversum , Verloren, 2019
140 p. lit. ill.
ISBN: 9789087048037
(Bos 1)

Bosch, Ruud van den

400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen.
Waddinxveen, Remonstrantse Broederschap, 2019
72 p.
(Bosch 1)

Bosman-Huizinga, M.A.

Boeken:
-“De Remonstranten”
Kampen, Kok, 2001 (2000)
118 p.
Bundeling artikelen over De Remonstranten door E.H. Cossee (hfd. II en III) , Th.M. van Leeuwen             (hfd. IV en V) en M.A.Bosman-Huizinga (hfd.VI en VII)
ISBN: 9043501905
(Coss 9)

-Werkschrift bij: Wij geloven – wat geloven wij? (2004) ed. met J.W.H. Blaauw ( Blaa 2)
-Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) ed. met anderen (Bosm 1)
-Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) ed. met Th.M. van Leeuwen (Bosm 2)
-Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland (2008) ed. met anderen (Hout 3)

Artikelen:
“Vrijzinnig theologiseren, een mogelijkheid?” in:  Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 245-256 (Remon 2)
“En nu: samen op weg” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 35, Vlugschrift 4 (B.42)
“De Remonstrantse Broederschap” in: Werkboek voor Gereformeerde Predikanten (juni 1990) (Z.Bosm)
“Voorhoedes, wat is er tegen”, Wending 46 (1991) 75-76 (Z.Bosm)
“Ramen en deuren open, stof eruit” in:  Kerkendagboek 1992: om een geloofwaardig getuigenis (1992) 38-41 (Kerk 4)
“V/M, grote rol voor kleine kerken?” en “Regio, waarom niet samen?” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 35, 44-46, Vlugschrift 7 (B.45)
“Remonstranten vrezen gebrek aan ruimte”, Voorlopig (november 1993) 8-9 (Z.Bosm)
“Kies dan heden wie gij dienen zult” in: “Kiest dan heden . . .”: over engagement, spiritualiteit en reflectie (1994) 32-35, Vlugschrift 8 (B.46)
“Een hoge drempel?” in: J.W.H. Blaauw e.a. ed., Remonstranten, wat beweegt ze ? (1994) 33-42 (Blaa 3)
“Opnieuw ter sprake: de beginselverklaring” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 3-7, Vlugschrift 13 (B.52)
“G.J.Heering en de Zondeval. Geen weg naar vrede maar een weg van vrede” in: P.van Dijk e.a. ed., Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede (1999) 123-132 (Gids 1)
“Eén van geest” en “De Syrisch-Orthodoxe kerk in Midden-Europa en de Benelux” in: Eén van Geest: over migrantenchristenen in Nederland (2000) 12-16 en 31-33, Vlugschrift 16 (B.55)
“Organisatie en bestuur” en “Contacten met andere kerken” in: De Remonstranten (2000) 88-105 (Remon 3
“Wat raakt me?” in: J.W.H. Blaauw ed., WegWijsWorden: eigentijdse vormen van geloofsoverdracht (2001) 5-7 (Blaa 1)
“Remonstranten en de IARF” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 27-28, Vlugschrift 19 (B.58)
“Evangelisch radicaal – toch vrijzinnig?” in: Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 18-20 (Vrij 1)
“Het Uytenbogaertcentrum in Den Haag: toekomst van de kerk?” en “Leren van vakbonden en politieke partijen” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 26-28 en 52-53 (Jonq 2)
“Deo vivamus amici: een remonstrants geluid” in: Jannie Kuik en Iris Wevers ed., Israël en de Palestijnen: een asymmetrisch conflict (Utrecht 2008) 39-41 (Kuik 1)
“Het ging mij niet snel genoeg: in gesprek met H.A.M. Fiolet”, “Het voorzitterschap van de Raad was een boeiende uitdaging: in gesprek met D.C. Mulder” en “Actief en betrokken”: een plaatselijke Raad van Kerken die er mag zijn!” in:, Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland (2008) 39-42, 148-151 en 187-188 (Waak 1)
“Minder grof tegen de natuur en de natuurlijke hulpbronnen” en “Een ongemakkelijke waarheid” in:  Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (2009), red. M. Slootmans en A. van der Hoek ed., 39-44 en 89-95 (Zolang 1)
“Kerken, armoede en ontwikkelingssamenwerking: tussen hoop en realiteit” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 61-72 (Holt 8)

Over M.A. Bosman Huizinga:
-K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen. Een bundel artikelen t.g.v. het afscheid van mevrouw ds M.A. Bosman-Huizinga als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, haar aangeboden op 2 juni 2007 te Rotterdam (2007) (Holt 4) (plank hoge boeken)

Diversen:
-De verwerping van het begrip ‘Religion’ in de nieuwe theologie (z.j.) doctoraalscriptie (N.Bosm)
-A.A.I.M. Mikkers ed., Preek der preken: online eigentijdse overdenkingen en meditaties van remonstrantse predikanten (2007) (Mikk 4)

Bosch, L.M.J.

Petrus Bertius 1565-1629
Meppel, Krips Retro, 1979
300 p. lit.
(Bosc 1)

Bouman, S.

Boeken:
-Gebeden (Vught 2007) (BouS 2)

Artikelen:
“Een theoloog in twee romans” “Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984” (1984) 131-143 (Remon 2)
“Bidden om geluk”  Ongrijpbaar? Geloof en geluk in fragmenten (1987) 17-22 (Ongrijp 1). Red.in: E.J. Kuiper e.a.,
“Vluchtige ontmoetingen met Jezus” in: , Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 81-89. Bundeling artikelen samen met J.F. Goud, M.D. Koster, E.P. Meijering, E.J. Kuiper, G.J. Hoenderdaal, A. de Jonge, C.W. van Veen-de Graaff, W.F.H. Hensen, H.J. Heering, H.J. Siebrand, Th. M. van Leeuwen.   (Chr 1)

“Voorbeeldige trouw: Gershom en Walter Benjamin”
in: ‘Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur’
Groningen, STYX, 1993
111-118 p.
Bundel aangeboden aan prof. dr. E.J, Kuiper ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar van het Seminarium der Remonstranten, januari 1993
(Voor 3)

“Het gebed dat ons ontsnapt” in: “Nooit heb ik niets met U”: gedachten over het gebed (1995) 11-12, Vlugschrift 10 (B.49)
“Het koninkrijk dat is en komen zal” in:  Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) 80-85 (Weg 4)
“Natuur en spiritualiteit bij Dag Hammarskjöld” in:  Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof; red, M. Slootmans en A. van der Hoek ed., (2009) (Zolang1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-De Godsconceptie van Spinoza (1967) scriptie (B.Bou.2)
-Levinas over Buber (1972) scriptie (N.Bou)
-De theologie van de navolging bij Bonhoeffer en Barth (z.j.) scriptie (N.Bou.3)

Braakman, A.F.U.

Heimwee naar het Koninkrijk. Leven en werk van Gerrit Jan Heering.
Gorinchem, Narratio, 2007
p. 112, lit.
ISBN: 9789052639741
(Braa 2)

Brands, N.

Boeken:
-Vijfsprong: gedichten (2e dr; Deventer 1983) met anderen (Bran 6)
-Achter het Huis van de Dolfijn: gedichten (1984) (Bran 4)
-Wat bezielt jou? Brieven over geloof en politiek (1987) met Marcus Bakker (Bran 1)
-Van wondermiddel tot desillusie: ervaringen en feiten rondom het DES-hormoon (1990) met A. Direcks en E. ’t Hoen (Bran 2)
-De mijlenteller en de waterklok: gedichten (1992) (Bran 3)
-Anton Koch herinnerd: een vriendenboekje (1992) met anderen. 101, 112, 266 (Bran 5)

Brandsma, H.E.

Boeken:
-Dansen met agressie: brieven aan een Ander (Amsterdam Belfast 1995-1998/2010) (2013) (Brands 1)
– Ik is een ander
Gorinchem, Narratio, 2018
304 p. lit.
ISBN: 9789052633985
(Brands 2)
– Langs de rivier; bespiegelingen over uitsluiting en trauma
Kampen, Van Warven,
314 p. litt.
ISBN:9789493288676
(Brands 3)

Artikelen:
“Sporen” in: Als ik God zeg . . . : Seminaristen over God (2000) 4 (Holl 1)

Diversen:
-Jailhouse Rock (1993) doctoraalscriptie (N.Bran.1)

Brandt, Caspar

Boeken:
-Historie van het leeven des Heeren Huig de Groot (Dordrecht en Amsterdam 1727) (K.(C)Bra.1) met Adriaan van Cattenburgh
-XXXII predikatien over scheide texten der Heilige Schriften, uitgesproken door Kaspar Brandt, in zijn leven leeraer der Remonstranten te Amsterdam, waerby gevoegt zyn noch iii andere predikatien. (Rotterdam 1698) (K (C)Bra 2)

Brandt, Geeraert

Boeken:
-*Historie der Reformatie en andre kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden (dl 1 1671, dl 2 1674, dl 3 en dl 4 1704 (in deel 3 pag. 419/420 ingevoegd) (K.(G)Bra.1a-d)
-*Verantwoording, ter saeke van sijne Historie der Reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus (Amsterdam 1676) (L.Bra.1)
-Poëzy: de veinzende Torquatus (Willem Barents Amsterdam 1725) (K.(G)Bra.2)
-Leven van Vondel, inleiding van Eelco Verwijs en bewerkt door J. Hoeksma (1905) (Brand 2)
-Het leven van Joost van den Vondel, uitgegeven door P. Leendertz jr. (1932) (Brand 3)
-Historie
-Het leven van Joost van den Vondel, bewerkt door M.M. van Oostrom en M.A. Schenkeveld-van der Dussen (1986) (Brand 4)
-Het leven van Michiel de Ruyter, gekozen, hertaald en ingeleid door Vibeke Roeper en Remmelt Daalder (Amsterdam 2007) (Brand 1)
-Het leven van Pieter Corn. Hooft en de lykreeden, uitgegeven door P. Leendertz jr.(1932) (Brand 5)

Over G. Brandt:
-J. de Haes, Het leven van Geeraert Brandt, beschreven door Johan de Haes, hier by komen, behalve de lof- en lykdichten op den gemelden Geeraert Brandt gestelt, nogh eenige brieven van vernaemde mannen aen hem, en eene verhandeling over de geveinstheit door hem beschreven (’s Gravenhage 1740) (K(G)Bra 3)
-G.M.C. Loeff, De Nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt (1864) proefschrift (Loef 1)
-S.B.J. Zilverberg, “Gerard Brandt als kerkhistoricus”, NAvK 49 (1968/69) 37-58 (Z.Zilv)
-S.B.J. Zilverberg, Gerard Brandt en Sebastiaan Centen als geschiedschrijvers van Enkhuizen (1971) (Zilv 1)
-P.H. Schröder, “Dominee, dichter en boosdoener, Geraert Brandt, eertse grote biograaf in Nedrlandse litteratuur”, Haarlems Dagblad . Oprechte Haarlemsche Courant (24 april 1976) (Z.Brandt)
“Geeraert Brandt, prediker en geschiedschrijver, Amsterdammer (1626-1685” in: Vrijburg: geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk (1980) (H.Ams. 3)
“Geeraardt Brandt en de Nederlandse poëzie” in: E.K. Grootes en J. den Haan ed., Geschiedenis, godsdienst en letterkunde: opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg t.g.v. zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (1989) 139-146 (Groo 1)
-C.M.G. Berkvens-Stevelinck, “La réception de l’Historie der Reformatie de Gerard Brandt et son influence sur la conception de la tolérance hollandaise” in: C.Berkvens-Stevelinck en G.H.M.Posthumus Meyjes ed., The emergence of tolerance in the dutch republic (1997) 131-140 (Z.Berk)
-F.G.M. Broeyer, “De spotdicht-pagina van Gerard Brandt”, TNK (oktober 2009) no. 3, 91-92 (TNK 2)

Brandt, Johannes

Boeken:
-Paulus leven, of XXVII predikaatsien over ’t voornaamste werk van zijn apostelschap, uitgesproken in de remonstrantsche kerke van ’s Gravenhage (1696) (K.(J)Bra.1)
-Lykrede over het ontydig afsterven van de doorluchtigste en grootmachtigste vorstinne Maria Stuart, uitgesproken in ’s Gravenhage, 4 February 1695 (Amsterdam 1695) voorin Opkomst, Geboorte, Leven en Dood van Maria Stuart door P.Rabus (K.(J)Bra.2)

Breen, D. de

Over Daniël de Breen:
-B. Tideman Jzn, “Daniël de Breen”, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis (dl. 3, 1889) 73-84 (Z.TidB)

Breggen Paauw, P. van der

Boeken:
-Joseph in leerredenen (Amsterdam 1798) dl 1, 323 p. en dl 2, 355 p. (Breg 1) met M. Stuart (dl 3 ontbreekt)
-Aanwijzing van de godsdienstige denkwijze der Remonstrantsche Broederschap, of Belijdenis-rede over Efez. I. vs 22 (Den Haag 1806) 54 p. (Breg 2)

Over P. van der Breggen Paauw:
-S.B.J. Zilverberg, “Breggen Paauw, Pieter van der” in: BLGNPdl 3 (Kampen 1988) 58-59 (X.5)
-S. Vuyk, “Paradoxen in de verlichte prediking: Pieter van der Breggen Paauw” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 90-97 (Vuyk 3)

Brester, J.

Boeken:
-L’oncle et le neveu: promenade dans les environ de La Haye: ouvrage à l’usage de la jeunesse Hollandaise (1855) (Bres 1)

Broeyer, F.G.M,

Artikelen:
“Het convent van ‘s-Gravenhage (1623): de zaken van de bijbelvertaling, de reconciliatie van remonstrantse predikanten en het kerkverband”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 68 (1988) 46-84 (Z.Broe) kopie

Brok, Madelief

Vrijzinnige gemeenschappen; disruption, define. discover. dream. design. deliver.
….(?), M. Brok, 2022
p. 15 lit.
(N. Brok.1)

Bruggencate, H.A. ten

Boeken:
-Paschasius Quesnel en zijn conflict met Rome (1940) proefschrift (Brug 2)

Bruining, G.

Over G. Bruining
-Enkele artikelen over de gemeente en kerk in Bleiswijk (H.Blei.2)
*B. Metselaar, “Drie Bruinings in de drie B gemeenten” in: De Hoeksteen: tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis jrg. 11 (1982) 83-92
-S. Vuyk, “Gerbrand Bruinings strijdlust”, in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 128-142 (Vuyk 3)

Buisman, G.

Artikelen:
“Toespraak bij het afscheid van het oude remonstrantsche kerkgebouw te Delft”, URB 7 (1896) 37-48

Burg, W. van der

Boeken:
-Een andere visie op burgerlijke ongehoorzaamheid (1986) (Burg 2)
-Het democratisch perspectief: een verkenning van de normatieve grondslagen der democratie (1991) proefschrift (Burg 3)
-De Siamese tweeling: recht en moraal in de biomedische praktijk (1994) ed. met P. Ippel (Burg 4)
-Nation, State and the Coexistence of Different Communities (1995) ed. met anderen (Burg 5)
-De verbeelding aan het werk: pleidooi voor een realistisch idealisme (2001) (Burg 7)
-Dynamisch recht: de interactie tussen recht, ethiek en samenleving (2001) oratie (Burg 8)
-Over religie, moraal en politiek: een vrijzinnig alternatief (2005) (Burg 9)
-Het ideaal van de neutrale staat: inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur (2009) oratie (Burg 11)

Artikelen:
“De zorg van een goed hulpverlener” in: F.W.A. Brom e.a. ed., Beleid en ethiek (1993) 88-99 (Z.Burg) kopie
“De twee-eenheid van recht en moraal” in: W. van der Burg en P. Ippel ed., De Siamese tweeling: recht en moraal in de biomedische praktijk (1994) 17-32 (Burg 4)
“Reflections on collective rights and state sovereignty” in: T.van Willigenburg, R. Heeger en W. van der Burg ed., Nation, State and the Coexistence of Different Communities (1995) 221-246 (Burg 5)
“Normen en waarden: hebben de kerken recht van spreken?” in: over Leven: theologie van het leven: op zoek naar een nieuw oecumenisch model (1996) 13-20, Vlugschrift 11 (B.50)
“Idealen – we kunnen niet zonder” in: Tijd voor idealen (z.p. 1997) (G. f11)
“Vrijheid en verdraagzaamheid – verantwoordelijkheid?” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 37-44, Vlugschrift 13 (B.52)
“Het belang van idealen. Een programmatische verkenning” in: W. van der Burg en F.W.A. Brom ed., Over idealen. Het belang van idealen in recht, moraal en politiek (1998) 1-23 (Burg 6)
“Beliefs, persons and practices: beyonf tolerance”, Ethical Theory and Moral Practice 1 (1998) nr. 2, 227-254 (Z.Burg) kopie
“Introduction” en “Ideals and Ideal Theory: The Problem of Methodological Conservatism” in: W.van der Burg en T.van Willigenburg ed., Reflective equilibrium: essays in honour of Robert Heeger (1998) 1-25 en 89-99 (Z.Burg) kopie
“Op zoek naar een eigentijdse ethiek” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 167-180 (Geloven 1)
“The morality of aspiration: a neglected dimension of law en morality” in: Rediscovering Fuller (1999) 169-192 (Z.Burg) kopie
“Het primaat van de praktijk” in: B.van Klink en W.Witteveen ed., De overtuigende wetgever (2000) 105-122 (Z.Burg) kopie
“Secularisering – een zegen voor de kerken”, Jaarrede AV 14 juni 2003 (Z.Burg)
“De remonstrantse traditie” in: A. Broers en I. Bakker ed., Overtuigd tolerant: een bijdrage aan de bezinning over tolerantie ( 2004) 16-17 (Overt 1)
“Leer en leven: een vrijzinnige visie” in: Th. Boer ed., Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme: essays aangeboden aan Egbert Schoten (2004) 120-133 (Boer 5)
“Inclusief liberalisme: meer recht doen aan verscheidenheid” in: Krakend recht en verharde moraal: maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal (Nijmegen 2004) 99-115 (Krak 1)
-Pleidooi voor een vrijzinnig tegengeluid, Remonstrantenlezing 2005 (Z.Burg)
– “Devoloping a .liberal-Protestant ethics in a dynamic and pluralistic world” in: Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in The Netherlands, 18-25 april 2005 (2005) machineschrift [Report]
-Zu einer Neubewertung von “Toleranz” (februari 2006) Schriftreihe der Remonstrantisch-Reformierten Gemeinde zu Friedrichstadt, Heft 1 (Burg 10)
“Mijn doperse verwanten” in: De luis of de pels?: visies op doperse eigenheid (2006) (Luis 1)
“Christendom en moraal” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 27-30 (Holt 4)
“De scheiding van kerk en staat: een vaak miskend ideaal” De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualiteit (2010) 156-165 (Remon 6)
“De scheiding van kerk en staat: een herijking” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) 32-42 (Holt 8)

Burger, C.B.

Roessingh.
Amsterdam, Ten Have. 1942
Levensschets in de serie “Getuigen van Christus
48 p.
(Burg 1)

Buskes, dr. J.J.

Hoera voor het leven.
Amsterdam, De Brug-Djambatan, 1959
299 p.
met een artikel over G.J. Heering, 158-162
(Busk 3)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s