Bibliotheek Remonstrantica Auteurs of Titel F

Feenstra, J.G.

Barth of Dordt; de dialectische theologie.
Kampen, Kok, 1954
68 p.
(Feen 1)

Feikema, J.P.

Boeken:
-Toegift: gedichten uit een lang leven (1991) (Feik 1)

Fernhout, M.G.

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
– Willem Banning is mijn held. In Vrijzinnig verleden. Z.p., Bureau Deus, 2017. 223 p. ill. Bundeling artikelen onder redactie van Erik Jan Tillema (scribenten: T.E. Krijger, F. Pitstra, K. Douwes, E.J. Tillema, E. Cossee, M. Fernhout, D. Jansen, G. van Klinken, P. Korver, E. Goettsch, D. Peters). (Vrij 2)

Fetter, J.C.A.

Boeken:
-Hendrik Ibsen (1917) proefschrift (Fett 1)
-Levensvrees (1929) V.P.R.O.uitgave 68 (Fett 2)
-Levensaanvaarding (1929) V.P.R.O.uitgave 69 (Fett 3)
-Levensliefde (1929) V.P.R.O.uitgave 70 (Fett 4)
-Willem van Oranje: de symbolische betekenis van Willen van Oranje voor ons volk en ons geloofsleven (1932) (Fett 5)
-Eerbied: preek n.a.v. Marcus IX: 30-38 (30 april 1932) Vrijzinnige Godsdienstprediking 27 (1932) nr. 8 (Fett 21)
-Menschbeschouwing en zielzorg (1933) (Fett 6)
-De betere wereld. Tien toespraken (1937) (Fett 7)
-Amos: een bijbelsch spel in drie bedrijven (1937) met J.C. van Noorden (Fett 8)
-Nieuwe kracht uit het oude woord (1940) (Fett 9)
-De Russen en hun kerk (1947) (Fett 10)
-De mens in 1947: een serie radiovoordrachten (1947) (Fett 11)
-Heropvoeding der menschheid: vier radiolezingen (ca. 1949) (Fett 12)
-Afscheidspreek, gehouden in de remonstrantsche kerk te ’s-Gravenhage (1950) (Fett 13)
-Tachtig dagopeningen (1951) (Fett 14)
-Nog eens tachtig dagopeningen (1953) (Fett 15)
-Paulus de gelovige (1953) (Fett 16)
-Inleiding tot het denken van Kiekegaard (1953) (Fett 17)
-De priesterroman in een gesaeculariseerde wereld (1956) (Fett 18)
-Herinneringen (1958) (Fett 19)
-Jona: toneelstuk (z.j.) met J.C. van Noorden (Fett 20) machineschrift

Artikelen:
-Bijdrage in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 40, 80, 119, 148, 195, 232, 265, 279, 281, 298 (RidT 1)
“Het heilige Jeruzalem” in: K.F. Proost ed., Moderne vroomheid: een bundel preeken (1926) 9-19 (Kits 1)
“Analyse van de hedendaagsche Rijpere Jeugd”, De Smidse 4 (1929) 5-25 (M.9)
“Jezus als machtsfiguur”, De Smidse 5 (1930) nr. 10, 294-305 (Z.Fet)
“Vrijzinnig-christelijke opmerkingen bij het leerstuk van den Heiligen Geest”, Vox Theologica 11 (1939/40) nr. 2, 46-54 (Vox 3)
“Ouder worden” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“De boodschap van den bijbel voor de menschheid: Het nieuwe testament” in: Wekelijksche berichten V.U. nrs 511-514 (1942) syllabus (Z.Fett)

Over J.C.A. Fetter:
-K.F. Proost, “Johan Carel Antonie Fetter”, MNL (1959/60) 75-81 (Fett 22) overdruk
-H.J. Heering, “J.C.A. Fetter – evangelie en cultuur”, adRem (juli 1996) 15 (Z.Fett) kopie
-K.M. Witteveen, “Fetter, Johan Carel Antonie” in: blgnp dl 5(Deel 5,Kampen 2001) 180–181 (X.5)

Filosofen van de 20e eeuw.

Assen/Amsterdam/Brussel, Van Corcum/Intermediair, 1972
242 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van drs. C.P. Bertels en E. Petersma met een inleiding van prof. dr. C.A. van Peursen. O.a. een artikel van prof. dr. H.J. Heering over Paul Ricoeur
ISBN: 902320974
(Filo 1)

Filosofie Jodendom – Joodse filosofie.

Budel, Damon, 2005
157 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van R.W. Munk met o.a. een bijdrage van H.J. Adriaanse “Hegel en Rosenzweig”, 95-108
ISBN: 9055735221
(Filo 2)

Fijne, Passchier de

Boeken:
-Een trouwhertighe vermaninghe, aen alle vrome lidtmaten der gemeente Iesu Christi, die in Hollandt, midtsgaders andere plaetsen teghenwoordich suchten ende caenhalsen onder de herde vervolginge, om de waerheydt, die na de godtsalicheyt is (1620) (L.Fijn.1)
-*Eenige tractaetjes, waarbij gevoegt zijn Daniel Tilenus, van de oorsaak en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap.IX. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schrijver, van het absoluyt besluyt der Verwerpinge; den vijfden druk, vermeerdert met het leven van den schrijver (Amsterdam 5e dr. 1735) (K.Fyn.1)

Over Passchier de Fijne:
-J. van Vloten, Paschier de Fijne naar zijn leven en schriften (1853) (Vlot 1)
-Aernout Drost, De pestilentie te Katwijk (1625) heruitgave, inleiding van A. Verwey (1933) (Dros 1) -“Fijne, Passchier de” in: BLGNP deel III (1988) 125-126 (X.5)

Fockema Andreae, F.H.

Boeken:
-NPB Wassenaar 75 jaar (1994) ed. met B. van der Ven-Scheffel (Fock 2)

Artikelen:
“Een theoloog in de maalstroom van de democratisering” in: Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 144-154 (Remon 2)
“Een goed begin is het halve werk” in: H. Faber e.a., Samengevoegd? Over het zevende gebod (1988) 25-34 (Z.Foc) kopie
“Over heiligen” in Tijd voor idealen. Gespreksstof voor de beraadsdag op 12 april 1997 (G.38)
“‘Ik begon met twee dingen door elkaar en zo eindig ik ook’: een interview met Mijnke Bosman” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 7-11 (Holt 4)

Diversen:
-Drie dissidente Walen (Simon Goulart, Jacob Watelier en Charles de Nielles) (1974) scriptie (N.Foc)
-Terugblik op 19 jaar NPB samen met Frans Fockema Andreae (2005) machineschrift (Fock 1)

France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden, La

Vianen, Kwadraat, 1985
318 p. ill.
Bundeling artikelen onder redactie van P. Blom e.a. met een artikel van C.M.G. Berckvens-Stevelinck over “De Hugenoten”.
ISBN:  9064810427
(Fran 1)

Frets, Th.

Boeken:
-Mijn voorlaatste en laatste preek gehouden als predikante van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente te Dokkum (1960) machineschrift/kopie (Frev 1) met toespraak door H. de Vries

Over Th. Frets:
-A. des Amorie van der Hoeven, “Graf-schrift op den weleerwaardigen zeer geleerden Heer Theodorus Frets”, Licht, Liefde, Leven (1854) 220-221 (Z.Frets) kopie

Frevel, A.M.L.

Boeken:
-Mijn voorlaatste en laatste preek gehouden als predikante van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente te Dokkum (1960) machineschrift/kopie (Frev 1) met toespraak door H. de Vries

Artikelen:
“Openingsrede AV 1939”, Levensrichting 5 (1939) 1-10
“Een vroeg-oecumenische bladzijde uit de Dokkumer kerkgeschiedenis” in: Dokkum: bolwurk fan it Noarden (Assen 1954) 89-92 (Z.Frev) kopie

Over A.M.L. Frevel
“Joodse onderduikers terug naar Dokkum”, Nieuwe Dockummer Courant (2 mei 2002) (Z.Frev)
-D. Jansen, “Drie decennia in Dokkum: ds. Angeniëtta Maria Louise Frevel in de Verenigde Christelijke Gemeente (1931-1960)” in: Folk en Tsjerke (2008) 358-374 (Jans 2) overdruk

Friederich, L.H.C.

Artikelen:
-Bijdrage in: K. Spaink e.a., Lichaam, lot, schuld: verslag van het symposium van de VGVZ op 3 juni 1994 (1994) 43-49 (Spai 1)

Diversen:
-Aspecten van het godsdienstonderwijs op de lagere school (1967) proponentscriptie (N.Fri.2)
-Leven met sterven en dood. Pastoraal psychologische beschouwingen over sterven en dood (1983) scriptie (N.Fri)

Fruytier, Jacobus; predikant te Rotterdam

Sions worstelingen.
Zierikzee, u.o., 1856
Drie historische samenspraken over de Verschillende en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden in de Remoformatie ten tijde van de Remonstranten en in onze dagen.
(Fruy 1)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s