Bibliotheek Remonstrantica Auteurs W

Waakvlam van de Geest; 40 jaar Raad van Kerken in Nederland.

Zoetermeer, Meinema, 2008
260 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van A. Houtepen, H. Noordegraaf & M. Bosman-Huizinga met artikelen van M. Bosman, H. van Waveren, M. van Leeuwen.
ISBN: 9789021141947
(Waak 1)

Wannée, J.C.

Boeken:
-Religieuse Levens- en Wereldbeschouwing (los van het Christendom) (1920; 2e druk 1922) (Wann 1)
-Kosmische religie (1928) (Wann 2)
-Religieuse opvoeding (1929) (Wann 3)
-Spiritisme en religie (1929) toespraak (Wann 6)
-Het wezen van het religieuze. Waarom geen Boeddist? Waarom geen Christen? Wat dan wel? (1938) vier toespraken (Wann 7)
-Toespraken (31 stuks samengebonden) (Wann 4)
-Vonken van het grote vuur (Wann 5)

Wassenaar, M.

Diversen:
-Remonstranten en Bevinding: Scheiding of Verbinding (2011) scriptie (N.Was)

Wassink, Karen

Wat echt belangrijk is Zingeving voor alledag
Tielt, Lannoo, 2006
190 p.
ISBN: 9020966413
(Wass 1)

-Wat het Leven mij heeft geleerd.

Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1952
286 p.
Bundeling van artikelen onder redactie van J.J. van Loghem, H.J. Pos en K.F. Proost met o.a. een artikel van M.J.A. Moltzer 151-169.
(Wat 3)

Wat is oud; gedachten over het ouder worden.

Baarn, Ten Have, 1994
184 p.
Bundeling artikelen onder redactie van Marijke Broekhuijsen en Myrle Tjoeng met o.a. een artikel van M. van Leeuwen onder de titel “Eeuwige beginnelingen”, 65-75
ISBN: 902594563
(Wat 2)

Wat is waarheid?

Kampen, Kok, 1973
194 p.
bundel opstellen onder de titel “Waarheid en verificatie in kerk en theologie”, red.: dr. G.C. Berkhouwer en dr. A.S. van der Woude, met o.a. een opstel van dr. E.P. Meijering: “Enkele aspecten van het apologetisch werk van Athanasius van Alexandrië”.
ISBN: –
(Wat 1)

Waveren, H.J.J. van

Artikelen:
“Kerk en Ontwikkelingssamenwerking” in: “Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 5-7, Kort Bestek19 (B.16)
“Paspoort”, RW (6 maart 1976) 7
“Tien jaar 2%: wat kwam ervan terecht?” in: Delen in ontwikkeling: De Remonstrantse Broederschap en Ontwikkelingssamenwerking (1980) 1-4, Kort Bestek 22 (B.19)
“De liturgie van mijn dromen” in: “Een droom van een kerk: mensen uit de Raad van kerken aan het woord:”een bundel, samengesteld voor dr. H.A.M. Fiolet, door W.R. van der Zee (1985) 95-100 (Droom 1)
“Van avondmaal naar vreugdemaal” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 15-17, Vlugschrift 4 (B.42)
“Bijbel en liturgie” in: De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 19-25, Vlugschrift 15 (B.54)
“God is voorlopig slechts droom van de mens”, NRC (2 mei 2004) (Z.Wave)
“Spelen met water – rond de liturgie van de doop” in: Th.M. van Leeuwen en M. Slootmans ed., Een gering gebeuren – een rijk symbool: remonstranten en de doop (2008) 30-38 (LeeTh 13)
“Vieren: de hartslag van de kerk: sectie Eredienst” in:  Waakvlam van de Geest: 40 jaar Raad van Kerken in Nederland (2008) 62-75 (Waak 1) met E.P. de Jong

Diversen:
-Liturgie als politicum: eredienst als levensstijl (1975) scriptie (N.Wav)

Over H.J.J. van Waveren:
-Lodewijk Dros, “We doen allemaal alsof er een God is”, Trouw (10 mei 2006) interview (Z.Wave)

Weekhout, I.M.

Boeken:
-Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden: de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (1998) proefschrift (Week 1)

Weerwoord; reacties op H. Berhof’s “Christelijk geloof”

Nijkerk, Callenbach, 1974
255 p. lit.
Bundeling van artikelen aangeboden aan H. Berkhof tgv. zijn 60e verjaardag onder redactie van de commissie van voorbereiding (vz. E. Flesseman-van Leer met bijdragen van o.a. H.J. Heering, E.P. Meijering, G.J. Hoenderdaal, H.M. de Lange.
ISBN: 9026605773
(Weer 1)

Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig Bijbellezen.

Zoetermeer, Meinema, 2017
176 p. lit.
Essays over vrijzinnig Bijbellezen door S. Coenradie, B. Dicou en A.C. Thomassen-Rosingh
ISBN: 9789021170060
(Weg 1) – 2 exemplaren
(Weg 2)

Weg van de liturgie, De; tradities achtergronden. praktijk.

Zoetermeer, Meinema 1998
501 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van P. Oskamp en N. Schuman e.a. met o.a. diverse bijdragen van Th.M. van Leeuwen: ‘Een weg in tijd en ruimte’, ‘Om te beginnen’, ‘Wegzending en zegen’.
ISBN: 9021136791
(Weg 3)

Wegen der prediking.

Amsterdam, U.M. Holland, 1959
472 p. (+VIII), lit.
Bundeling essays onder redactie van C.W. Mönninh en F.J. Pop met o.a. een essay van G.J. Hoenderdaal “De prediking van lied”, 405-463.
(Wegen 1)

Wegerif, W.J.

Boeken:
-Morgenwijding (1931) ed. met F. Dijkema (Dijke 1)

Artikelen:
“Onsterfelijkheid” in: Op den akker (Zeist 1922) 109-124 (Mack 4)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 206, 235, 276, 309, 310, 340, 353 (RidT 1)
“Het evangelie van Jezus Christus” en “Bestuur en inrichting der broederschap” in De Remonstrantsche Broederschap. Wat zij is en wat zij wil (1928) (G.Inf.1)
“Nieuwe strevingen in de Kerkelijke Bouwkunst” in: R. Miedema ed., Religie en Bouwkunst (1929) 78-95 (Mied 10)
-Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 11, 20, 34, 51, 61, 75, 101, 109, 131, 172, 185-206, 216, 223, 227-229, 235 (Dijke 1).
“Onze gemeente in het heden” in Rem.Ger.Gem.te Utrecht 1632-1932 (1932) (H.Utr.1)
“Heeft de kerk afgedaan” in: J.F. van Royen e.a., Leven-Geloof-Kerk (1937) 41-63 (RoyJ 6)
-Liturgische godsdienstoefening in: V.C.J.B. 1919-1939 (VCJB 3) 13-24

Over W.J. Wegerif:
-“W.J.Wegerif” in: Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (H.Utr.1)
“Remonstrantse Kerk (Rotterdam): bevestiging en intrede van ds. W.J. Wegerif”, ? (1933) (Z.Wege)
“Een remonstrantsche dominé: op een Soerabajasche kansel”, Standaard (7 augustus 1935) (Z.Wege)
“Ds. W.J. Wegerif”, Nieuwe Rotterdamsche Courant (6 januari 1936) (Z.Wege)

Weiland, P.

Boeken:
-Nederduitsche spraakkunst, uitgegeven in naam en op last van het staatsbestuur der Bataafsche Republiek (2de druk Dordrecht 1820) (Weil 1)

Over P. Weiland:
-S.B.J. Zilverberg, “Weiland, Pieter (later zich noemende Petru)”, BLGNP dl 1 (Kampen 1987) 422-423 (X.5)
S. Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) 215-218 (Vuyk 2)

Wel de kerk, maar…; gesprekken over jeugd en christendom.

Rotterdam, A. Voorhoeve, 1937
223 p. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van M.G. Schenk en J.B.Th. Spaan met o.a. een bijdrage van W. Mackenzie “De kerk geve waarachtige levensleiding.
[Wel 1]

Weltkultur; Begegnung der Völker – Gemeinschaft der Menschen, Auf dem Wege zur Weltgesellschaft.

Mainz, Areopag, 1997
298 p. lit.
Bundeling artikelen onder redactie van G. Edel met o.a. een artikel van S. Vuyk “Bericht über Hugo Grotius (1583-1645), 153-169.
ISBN: 3-931456-00-5
(Welt 1)

WETTEN van de Remonstrantse Societeit; Op nieuw overgezien en vermeerdert met Wetten en Refolutien die vast gesteld zyn tot het jaar 1737.

Rotterdam, Koenraat Lubeek Boekverkoper op de Botersloot, 1750
65 p. ; met hand bijgeschreven op tussenliggende pagina’s
(Wett 1)

Wery, J.W.

Artikelen:
“De Remonstranten en de internationale Vrijzinnigheid”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 11 (Vrij 1)
“De opleiding tot predikant” in: F. Kleijn e.a. ed., In Koninklijke Dienst (1949) 46-55 (Koni 12)
“Paspoort”, RW (17 september 1977) (Z.Wery)
“Remonstranten en secularisatie” in: Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 186-196 (Remon 2)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Het wonder van het gezaaide licht: preek gehouden op zondag 17 mei 1987 (Z.Wery).

Over J.W. Wery:
-Ongrijpbaar? Geloof en geluk in fragmenten (1987) Ter gelegenheid van het afscheid van ds J.W.Wery als predikant van Rotterdam (Ongrijp 1)

Westerbaen, Jacob

Boeken:
-Krancken-troost voor Israël in Holland, met een ernstige aenspraeck aen de Edele, Groot-Mogende Heeren, Mijn Heeren, De Staten van Holland en West-Vriesland enz (1663) (K.Wes.1)

Westerbaen, C.W.

Artikelen:
“Iets over deze leerredenen en haren zamensteller” in: C. Rogge, Leerredenen, na zijnen dood uitgegeven (Leiden 1807) III-XXXII (Rogg a)

Over C.W. Westerbaen
-“Aan C.W. Westerbaen” in: M.C. van Hall, Gedichten (Amsterdam 1829) 147-155 (Hal 1)
-“Aantekeningen” in: N.Swart, Lijkrede over C.W. Westerbaen, gehouden in de Remonstrantsch-gereformeerde kerk te Amsterdam, op den 18 Maart 1832 (Amsterdam 1832) 42-54 (Swar 1)
-“Aan C.W. Westerbaen: bij zijn vijf-en-twintigste verjaring van zijne predikdienst te Amsterdam” in: J. Brester Az., Verspreide en nagelaten gedichten (1863) 39-40 (Z.West)
-S. Vuyk, “Cornelis Willem Westerbaen: van geluk spreken” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 171-184 (Vuyk 3)

Westerbaen, K.

Over K. Westerbaen:
-S. Vuyk, “Westerbaen, Kornelis”, BLGNP dl 5 (Kampen 2001) 559-561 (X.5).

Westerouwen van Meeteren, G.S. Westerouwen

Boeken:
-Goede morgen (1965) (West 1)
-Het lichtgevend geheim. Overdenkingen uit Jesaja en Ezechiël (1993) (West 2)

Artikelen:
“Historische gedenkdagen” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“Het gebed”, Wending (1960) 727-734 (Z.West)
“Meedoen: dienst vanuit de Remonstrantse Kerk in Nieuwkoop 8 november 1964”, Ikor televisie (Z.West)
“Vrede en liefde” in: Kerugma ed., De kerk luistert (1965) 84-88 (Keru 1)
“De lotgevallen van sectie VI, Uppsala”, Wending (1968) 532-539 (Z.West)
“De sociale wetenschappen en hun betekenis voor de theologische praxis” in:  Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 221-230 (Remon 2)
“Feministische theologie” in: Bij ons niet nodig?: vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1986) 16-21, Kort Bestek 26 (1986)
“Geluk en geloof.. hoe zit dat nu bij vrouwen” in:  Ongrijpbaar? Geloof en geluk in fragmenten (1987) 27-34 (Ongrijp 1). Red. E.J. Kuiper e.a.,
“Iets over remonstrantse spiritualiteit” in: B.J. Aalders ed., Samen op weg: een oefening in vroomheid (1989) 90-96 (Aalb 1)
-Artikel in: Samen op weg: een oefening in vroomheid (1988)pp. (Aalb 1)
“Willemien Suze Wiari Beckman (1906-1988)”, adRem (april 1996) (Z.West)

Wettstein, J.J.

Over J.J. Wettstein:
-W.J. Lente, Het leven en werken van Johan Jakob Wettstein (1902) proefschrift (Lent 1)
-C.L. Hulbert-Powell, John James Wettstein (1693-1754): an account of his life, work and some of his contemporaries (1938) (Hulb 1)

Wiarda, mr. G.J.

Boeken:
-Drie typen van rechtsvinding (3e dr 1988) (WiaG 1)

Over G.J. Wiarda
-J.F. van Royen, “In memoriam”, RW (juli 1988)

Wiardi Beckman, W.S.

Artikelen:
“De V.C.S.B. als geloofsgemeenschap” in: Derde Lustrum Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (1930) 31-39 (VCSB 7)
“Hoe winnen wij de hedendaagsche jeugd voor onze beginselen?”, De Smidse 10 (1935) 194-202 (Z.WiW)
“Een vast hart”, Het Kouter (1937) 83-85 (M.1) (Z.WiW)
“Verlangend naar heelzijn” in: Bij ons niet nodig?: vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1986) 5-7, Kort Bestek 26 (1986) (B.23)

Diversen.
-Portret op omslag: De predikster: twaalf preken van vrouwen, onder redactie van M. Vermeij. Zoetermeer, Meinema, 2000, ISBN: 9021137747 (Predik 2).
-G. Westerouen van Meeteren, “Willemien Suze Wiardi Beckman (1906-1988)”, adRem (april 1996) 15
– Foto in “Vier eeuwen domineesland” (108) van N.H. Koers (Vier 1)

Over W.S. Wiardi Beckman:
-J.W. Vinke-Herfst, “In memoriam ds. Willemien Suze Wiardi beckman”, RW (4-2-1989) 2-3
-G. Westerouen van Meeteren, “Willemien Suze Wiardi Beckman (1906-1988)”, adRem (april 1996) 15
-M.F. de Vries, “Willemien Suze Wiardi Beckman (1906-1988): zoeken naar een eigen plaats” in: M. de Baar e.a. ed., Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) 121-128 (Baar 2)

Wiardi Beckman, H.B.

Boeken:
-Den Vaderlant Ghetrouwe (1940) (WiaH 1)
-Wiardi Beckman (1946) bundel artikelen (WiaH 2)

Artikelen:
“Geschiedenis als opdracht” in: W.R.M. Noordhoff e.a., Dat, wat blijft (1941) 34-64 (Noor 3)

Wie is in Godsnaam Jezus Christus?

Tielt/Utrecht, Lannoo, 1970
278 p.
Bundeling van artikelen over persoon en betekenis van Christus  rond het radioprogramma ‘Wie is in Godsnaam Jezus Christus?, de radio-katechese van de K.R.O. onder redactie van H.A.A. Mourits met een bijdrage van L.J. van Holk.
ISBN: 9020903608
(Wie 1)

Wieringa, Alleke

Artikelen:

 • “Wij zijn een team”, in: Vele talen, in alles de liefde
  Middelburg, Skandalon, 2022
  160 p. lit. ill.
  Bundeling van essays (redactie Joep de Valk); tien theologen voeren een gesprek met een expert: Kim Magnee-de Berg, Alke Liebich, Joël Vlasblom & Harry Brandsma, Jan Berkvens, Martijn Rozing, Koen Holtzapffel, Pieter Hartevelt, Yvonne Hiemstra, Antje van der Hoek en Alleke Wieringa.
  ISBN: 9789493220256
  (Vele 1)

Diversen:
“Ooooooh. De psalmist van Psalm 8″ in ‘Mijn held en ik; autobiografisch bijbellezen’, 58-72, red. B. Dicou en K. Holtzapfell (Mijn 1)

Wij geloven – wat geloven wij? ; remonstrants belijden in 1940 en nu.

Zoetermeer, Uitg. Meinema, 2004
186. p.
Bundeling artikelen over de geloofsbelijdenis van H.J. Adriaanse, J.F. Goud, K.J. Holtzapffel, Th. van Leeuwen, E.P. Meijering, H.J. Siebrand en de tekst van de belijdenis van 1940.
(Wij 1)

Wijngaarden, L.W. van

Diversen:
-Rondom het Ethisch-Modernisme (ca. 1930) lezing voor F.F.F. (Wijn 1) handschrift

Wijngaards G.N.W.

Boeken:
-De “Bibliothèque Choisie” van Jean Le Clerc (1657-1736): een Amsterdams geleerdentijdschrift uit de jaren 1703 tot 1713 (Wijn 2)

Wijs, H.J. de

Artikelen:
“De dagelijkse arbeid” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)

Woestijn zal bloeien als een roos, de

Amsterdam, Raad van Kerken, zj. (1988)
93 p. ill.
Bundeling van artikelen over Homosexualiteit in de kerk onder redactie J. van Kampen, M. Mulder en H, Paardekoper, met bijdrage van H. Paardekoper onder de titel “Relaties in de Remonstrantse Broederschap”, 60-70.
(Woest 1)

Woldendorp, J.J.

Artikelen:
“Flitsen uit de kerkelijk geschiedenis van Zoetermeer-Zegwaart a de reformatie” in: Jaarboek van de Vereniging Oud Leiden (1956) 87-111 (Z.Wold)

Wtenweerde, A.J.

Diversen:
-Preek 17 juni 2007 te Den Haag (Z.Wten)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s