Bibliotheek Remonstrantica Auteurs of Titel E

Eekhof, A.

Boeken:
-De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas: eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in alles de liefde: oorsprong, beteekenis en verbreiding (1931) (Eekh 1)

Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom

Z.p., Balans, 1999
211 p., lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van W.B. Drees. scribenten: Th.M. van Leeuwen, M. Rougoor, A. Hoekema, W. van Veen-de Graaff, Lenie Reijendam-Beek, H.J. Adriaanse, H. Zock, J. Goud, W.B. Drees, H. Siebrand, T. Noorman, W. van der Burg, E.H. Cossee.
ISBN: 9050184235
(Een 1)

Eenvoud bij H.M. Kuitert, analyse en kritiek.

Baarn, Ten Have, 1996
140 p.
Bundeling van artikelen onder redactie van G.W. Neven / Renée van Riessen met o.a. een bijdrage van E.P. Meijering “Reductie of herinterpretatie?” 13-33.
ISBN: 902594633x
(Een 2)

Eldering, P.

Boeken:
-Het zwarte boekje (1898) (Elde 11)
-De verloren zoon (1909) preek (Elde 1)
-Korte handleiding bij het onderwijs in de kerkgeschiedenis tot aan de hervorming (1910) (Elde 2)
-Het hedendaagsch spiritisme: in zijne wetenschappelijke en godsdienstige waarde beoordeeld (1917) (Elde 10)
-De predikant als dienaar van de gemeente, de kerk en het evangelie (1923) rede gehouden op de A.V. van 1923 (overdruk uit URB) (Elde 3)
-Drieërlei godsdienstigheid (1924) (Elde 4)
-Evangelie en wereld (1928) (Elde 5)
-Wie was Jezus? (1929) V.P.R.O. uitgave 44 in serie Wat gelooven en denken vrijzinnige protestanten? (vpro 6)
-God, Mensch en Menschheid (1933) (Elde 6)
-Onredelijk en Onzedelijk Godsgeloof (1937) (Elde 7)
-Wondergeloof en wonderverhaal (Elde 8)
-Religieuze vernieuwing (1954) (Elde 9)
-Vertrouwen: gedachten en getuigenissen (1954) (Elde 12)

Artikelen:
“Is gelooven gemakkelijk” in: J.H.C. Kater e.a., Toespraken gehouden op de Derde Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1914) 16-19 (Kate 1)
“W.H.Stenfert Kroese. In memoriam”, URB 32 (1920) 10-15 (Z.Eld)

Over P. Eldering:
-H. Noordegraaf, “Eldering, Petrus”, BLGNP dl 5 (Kampen, 2001) 168–169 (X.5).
-H. Noordergraaf, P. Eldering (1868-1954): een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap (2006) (Noor 2)

 

En God zag dat het heel goed was. Katholieke LHBT’ers in Europa vertellen hun verhaal.

Utrecht, arcus foundation, 2015/2016
222 p.,
Bundeling van artikelen onder redactie van S. Taylor & H. Barnes.
(LHBT 1)

 

Episcopius

Boeken:
-Belydenis of Verklaring van het gevoelen der leeraren, die in de vereenigde Nederlanden Remonstranten worden genaamt over de voornaamste artykelen van den Christelyken Godsdienst
(1621); derde druk (1630) (K.Epi.1); *zevende druk (Rotterdam 1756) (K.Epi.2); achtste druk (1782) (Epis 2)
-The Arminian Confession of 1621: translated and edited bij M.A. Ellis (2005) (Epis 1)
-Predicatien van Simon Episcopius, gedaen in de Christelijke Vergaderinge der Remonstranten. Verdeelt in drie deelen. Het laetste is vermeerdert met XVII Predicatien, noyt voor desen gedruckt,
bysonder die gedaen zijn op Feestdagen. Hiervoor is gestelt een Beschrijvinge van het leven van den Autheur (uitgegeven door Philippus van Limborch) (Amsterdam 1693) ( K.Epi.3)
-XVII Predicatien van Mr. Simon Episcopius, eertijds Professor der H. Theologie tot Leiden, gedaen in de Christelijke Vergaderinge der Remonstranten, bij verschillende gelegentheden, en inzonderheit op Feestdagen. Hier voor is gestelt een beschrijvinge van het leven van den auteur (Amsterdam Isaac Pieterse 1693) (K.Epi.4)

Over Simon Episcopius:
-Het Leven van Simon Episcopius (1693) ingebonden bij Predicatien van Simon Episcopius, gedaen in de Christelijke Vergaderinge der Remonstranten (K.Epi.3)
-A.H. Haentjens, Simon Episcopius: als Apologeet van het Remonstrantisme in zijn leven en werken geschetst (1899) proefschrift (Haen 1)
-L. Knappert, “Episcopius en de synode” in: G.J. Heering ed., De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 79-108 (HeeG 2)
-G.J. Hoenderdaal, “Arminius en Episcopius”, NAvK 60 (1980) 203-235 (Hoen 17)
-Th.M. van Leeuwen, “Simon Episcopius en het socianisme”, Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Reeks 30 (2004) 202-209 (Doop 1)
-M.A. Ellis, Simon Episcopius’ Doctrine of Original Sin (2006) (Elli 1)

Erasmus Oecumeniscus; In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof.

Nijmegen, Valkhof Press, 2016
119 p., lit., ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van G. van Dartel (bijdragen van: mgr. Aldo Cavalli, G. van Dartel, P. Nissen, G. de Kleijn, H. Pleij, G. Groot en R. van Uden).
ISBN: 9789056254728
(Eras 1)

Eredienst; Informatieblad voor liturgie en kerkmuziek.

Zuidhorn, Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten, 2003
24 p. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van Jan Smelik met o.a. een artikel van J.W. Schneider (Bedreigd bezit: De kerkliederen van Jacqueline van der Waals)
(Ered 1)

Erler, H.

Ferdioand Pont; Ein holländischer Idealist in Friedrichstadt und auf Java.
Hasmburg-Bergedorf, Jebens Nachf. Fusum-Rosendahl, 1973
84 p. ill.
(Erle 1)

Essen, J. van

Boeken:
-Metamorphose à Aix-en-Provence (1993) (Esse 1)
-Als je pad verlicht . . . (1998) (Esse 2)
-Groeit het labyrinth . . . (2002) (Esse 3)
-Metamorphosis in Aix-en-Provence: Cezanne’s energy (2013) (Esse 4)

Artikelen:
-Haagse Hout, “Jet van Essen behoort tot het schrijvende volk”, Posthoorn (10 november 1993) (Z.Ess)
-Roy Kraft van Ermel, “Een gesprek met schrijfster Jet van Essen”, Moesson 44 (1999) nr. 5, 16-17 (Z.Ess)
-Maaike Oppier, “Jet van Essen: ander mens als spiegel”, Haagsche Courant (9 oktober 1998) (Z.Ess) -Johan Goud, “De eigen legende”, adRem (augustus 1998) 7 (Z.Ess)

Esveld, R.H.

Artikelen:
“Een zoektocht naar God” in: Als ik God zeg . . . : Seminaristen over God (2000) 7 (Holl 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-De mensheid is doof, zij weet niet of zij zondigt of iets goed doet, zij weet niets (1993) scriptie (N.Esv.1)
-Preken vanaf 5 januari 2003 (Z. Esv)
-Het Thomistisch schema n.a.v. E.P. Meijering, Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken: van Irenaeus tot Barth (1995) (z.j.) (N.Esv.2)

Ethiek als waagstuk.

Nijkerk, C.F. Callenbach n.v., 1969
142 p. lit.
Opstellen aangeboden aan dr. E.L. Smelik, emeritus-hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. scribenten: F.O. van Gennep, F. van Raalten, M.A. Beek, H.J. Heering, J.W. Schulte Nordholt, Kr. Strijd, C.W. Mönnich, H.R. Wijngaarden.
(Ethiek 1)

Europese theologie in mondiaal perspectief.

Utrecht, De Ploeg, 1985
64 p. lit.
Bundeling van artikelen n.a.v. symposium tgv. 350-jarig bestaan van het Seminarium der Remonstranten met bijdragen van o.a. E.P. Meijering, H.J. Adriaanse.
ISBN: 9065840362
(Euro 1)

Everts, Ph.P.

Boeken:
-Thailand een tweede Vietnam? (1968) (Ever 1)
-Oorlog en vooroordeel (1970) (Ever 2)
-Public opinion, the churches and foreign policy (1983) proefschrift (Ever 3)

Eysinga, W.J.M. van

Huigh de Groot; een schets
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1945
141 p.
(Eysi 1)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s