Bibliotheek Remonstrantica Auteurs A

Aalders, dr. W.  (samen met J.A. van Nieuwenhuizen)

Hervormd-Remonstrants Gesprek
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1949
183 p.
(Aald 1) + Nieu 1)

Aanlokkelijk geloof, Een; De pneumatheologie van Dingemans doordacht.

Kampen, Kok, 2002
149 p. lit.
Bundeling van artikelen ten behoeve van een studiedag van de Theologische Universiteit Kampen  n.a.v het boek De stem van een Roepende van G.D.J. Dingemans onder redactie van  F. de Lange met o.a. essays van J.F. Goud (Vragen bij der optimistische theologie) 37-42 en H. Siebrand (De ontdekking van de geest) 30-36.
ISBN: 9043505552
(Aan 1)

Aarde is er ook nog, Opzoek naar een ethiek van het milieubeheer, De

Wageningen, Zomer & Keuning, 1974
205 p.
Bundeling essays (red.: Hans Bouma) met een bijdrage van H.J. Heering “Wij zijn de laatkomers in de schepping” (115-125).
ISBN: 9021046113
(Aarde 1)

Aartsmoeders.

Kampen, Kok, 1994
108 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van Bettine Siertsema met een bijdrage van B. Dicou “De ambivalente moraal; het verhaal van Rebekka”, 35-48.
ISBN: 9024282594
(Aart 1)

Abee, T.

Artikelen:
“Steeds vertrouwder” in: Als ik God zeg . . . : Seminariestudenten over God (2000) 10-11 (Holl 1)      n.b.: ??????????

AdRem Speciaal
– Pleidooi voor vrijheid,
Utrecht, Remonstranten, 2016
70 p.
Remonstrantse preken en wat wij eraan hebben om iets vrijer te worden.
Bijdragen van: T. Barnard (Mijn God begon met de oerknal) 15-19, J. Hendriks (Commentaar bij de preek ‘Mijn God begon met de oerknal’ 20-21, C. Anbeek (Mijn God laat zich niet kennen. N.a.v. Job 38) 22-25, K. Holtzapffel (Als wij voor elkaar bestaan ervaren wij God; commentaar bij de preek ‘Mijn God laat zich niet kennen’) 26-28, R, Philipp (Mijn God kan tegen een grapje) 29-33,
A. v.d. Hoek (commentaar bij de preek ‘Mijn God kan tegen een grapje’) 34-36,
R. Ritmeester (Mijn God gelooft in mij) 37-41, Petra Galama (commentaar bij de preek ‘Mijn God gelooft in mij’) 42-44, P. Nissen (Mijn God schiep eerst de dieren) 45-48), B. Dicou (commentaar bij de preek ‘Mijn God schiep eerst de dieren’ 49-51, F. Bonda (Mijn God laat vrouwen voorgaan)  52-54, P. Korbee (commentaar bij de preek ‘Mijn God laat vrouwen voorgaan’), C. Berkvens-Stevelinck (Pleidooi voor vrijheid) 57-59, C. Anbeek (Oecumenelezing Raad van Kerken op 15 januari 2016 ‘Religie als levenskunst – laveren tussen geluk en kwetsbaarheid’)
ISBN 97890882351224
(AdRem spec. 1)
– Kunnen we het over God hebben?
Lage Vuursche/Bussum, Remonstrantse Broederschap, 2013
Publicatie “Remonstranten over hun verborgen geloof”, opgedragen aan prof. dr. Christa Anbeek, ter gelegenheid van haar aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Remonstrantse Theologie bij de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam op 16 oktober 2013. Samenstelling: Greteke de Vries
ISBN: 9789081194983
(AdRem spec. 2)

Adriaanse, H.J.

Boeken:
-Zu den Sachen selbst: Versuch einer Konfrontation der Theologie Karl Barths mit der phänomenologischen Philosophie Edmund Husserls (1974)
‘s-Gravenhage, Mouton, 1974
263 p. lit.
(Adri 1)
-Het specifiek theologische aan een rijksuniversiteit: de verborgenheid der Godgeleerdheid; inaugurele rede
Leiden, Universitaire Pers, 1979
30 P. lit.
ISBN: 9060213661
2 exemplaren
(Adri 2)
-Spiritualiteit (1979) Kort Bestek 21
Voorburg, Publivorm, 1979
72 p.
(Adri 3)
-Het verschijnsel theologie; Over de wetenschappelijke status van de theologie.
Amsterdam, Boom Meppel, 1987
138 p. lit.
Bundeling essays samen met H.A. Krop en L. Leertouwer
ISBN: 9060097890
(Adri 4)
-Vom Christentum aus; aufsätze und Vorträge zur Religionsphilosophie
Kampen, Kok Pharos Publishing House, 1995
322 p. lit.
ISBN: 903900207-X
(Adri 5)
-Het idee van een religieus apriori
Amsterdam, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 1998
29 p. lit.
KNAW, Mededelingen Afd. Letterkunde, NR, Dl 61 no.8.
(Adri 6)
-Reductionistische religiestudie en de spirituele betekenisdimensie
Leiden, Universiteit, 2001
16 p. lit.
Rede uitgesproken t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Leiden (Adri 7)
-Tweestromenland; over wijsgerige en belijdende theologie.
Leuven, Uitgeverij Peeters/Damon, 2001
286 p. lit.
ISBN: 9042910488 Peeters); 9055732095 (Damon)
(Adri 8)
-Theologie en rationaliteit; godsdienstwijsgerige bijdragen.
Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1988
330 p. lit.
Bundeling essays onder redactie van H.J. Adriaanse en H.A. Krop met bijdragen van H.H. Berger (Rationaliteit en het probleem van de filosofische theologie);   H. de Dijn (Rationaliteit en transcendentie);    L. Leertouwer (De rationaliteit van de fenomenologie -J.D.J. Waardenburgs nieuwe fenomenologie); H.M. de Vos (Over de redelijkheid van het morele standpunt);   N. Groot (Binnenstebuiten. De betekenis van de innerlijkheid in Schleiermachers leer van de harmonie tussen dogmatiek en wijsbegeerte);  A.L. Molendijk (Om de onafhankelijkheid van de theologie. Het principe van ‘voraussetzungslose Wissenschaft’); P. Hagenaars (Anticipatie en rationaliteit. Enkele notities met betrekking tot het anticipatiebegrijp bij Pannenberg);  I.U. Dalfert (Perspectivität und Reflexion als Grundprobleme theologischer Rationalität);   C.A. J, Ouwerkerk (Theologie, wetenschap zonder subject?);   H. de Vries (Theologie in pianissimo. De afnemende en de blijvende verstaanbaarheid van het spreken over God);   H.J. Adriaanse (Theologie en het irrationele).
ISBN: 9024207959
(Adri 12)

-Karel Hendrik Roessingh; theoloog op het breekpunt van de tijd.
Utrecht, De Ploeg, 1987
59 p. lit.
Bundeling van artikelen met bijdragen van J. van den Berg, J.P. Heering en E.J. Kuiper.
ISBN: 9065840397
(Adri 13)

-In het spoor van Arminius: schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden, aangeboden aan Prof. dr. G.J. Hoenderdaal t.g.v. zijn 65ste verjaardag (1975) ed. met anderen (Adri 14)
-God, goed en kwaad: feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering (1977) ed. met anderen (Adri 16)

-Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur: aangeboden aan prof. dr. E.J. Kuiper t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar van het Seminarium der Remonstranten (1993) ed. met anderen (Adri 15)

-Toespraken op het symposium God ter sprake t.g.v. de 85ste verjaardag van Herman Heering (1997) met anderen (Adri 17)

-Fremdheit und Vertrautheit; hermeneutik im europäischen Kontext
Leuven, Peeters, 2000 ; Hrsg.: R. Enskat
412 p. lit.
Bundeling van diverse scribenten.
ISBN: 9042907134
(Adri 18)

Artikelen:

– Over God, in ‘Wij geloven – wat geloven wij?; Remonstrants belijden in 1940 en nu’ (Wij 1)
-“De kerken en de uitdaging van het sociale kwaad”, Wending (apr 1969) 106-109 (Z.Adr)
-“Een gedachtengang n.a.v. het probleem “theologie en beleid”” in: E.P. Meijering e.a., Drie bijdragen over theologie en beleid in de remonstrantse broederschap (1971) 24-36 (MeijE 1)
-“Het einde der kerk” in: Hoe gaat het verder met de kerk? (1973) 38-46, Kort Bestek 18 (B.15)
-“Abraham des Amories van der Hoeven jr. en Schleiermacher of over het woordje ‘m.i..”,
opgenomen in “In het spoor van Arminius)
Nieuwkoop, UItg. Heuff, 1975
85-98 lit.
(In 4)
-“Woord vooraf'” en “Het rationele karakter van de wijsbegeerte van Levinas”, NedTT 29 (1975) 201-208 en 255-263 (NTT 1)
-“Op zoek naar een bijbelse norm voor inkomensverdeling” in: -Arbeid – Inkomen – Uitgaven. Syllabus uitgegeven door de -Commissie voor Evangelie en Samenleving van de Remonstrantse Broederschap (1975) 13-21 (G. f17)

-“Dialoog met de werkelijkheid: Heerings recente geschriften”, in: ‘god goed en kwaad’
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977
235-253 p. lit.
Feestbundel ter ere van de vijfenzeventigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
ISBN: 9023904273
(God 4)

-“Hebben we een concrete utopie nodig?” in:  Naar de toekomst leven: de verlegenheid en het vooruitzien van een groep onderzoekers (Oekumene 9 (1977) nr. 1) 143-146 (Naar 1)
-“Over Kuiterts discussie met Barth”, NedTT 32 (1978) 145-160 (Z.Adr) kopie
-“Wat verbeelden we ons” in: R.F. Beerling, Niet te geloven: wijsgerig schaatsen op godgeleerd ijs (1979) 195-211 (Beer 1)
-“Het thema gerelateerd aan de dertiger jaren” in: R.A.J. van Lier e.a., Macht en onmacht van de intelligentia (1979) 35-43 (Lier 1)
-“Schleiermacher als Philosoph”, NedTT 35 (1981) 326-334 (Z.Adr) kopie
-“Over het bestaansrecht van de remonstrantse broederschap”, Centraal Weekblad (1981) rubriek gesprek over de muur (Z.Adri)

-“Original sin and responsibility”
in: Third Europian Conference on Philosophy of Religion
Mülheim, Evangelische Akademie Rheinland-Westfalen (Haus der Begung), 1982
123-135 p. lit.
(Adri 19)

-“De invloed van Karl Barth op het theologiseren in remonstrantse kring” in: S. Bouman en E.J. Kuiper ed., Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 157-174 (Remon 2)

-“Europese theologie tussen ideologie en kritiek” in:  Europese theologie in mondiaal perspectief; red. Kuiper e.a. (1984) 53-61 (Euro 1)  [2 exemplaren]

-“Nihilisme en geloof” in: Nihilisme en geloof: een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 18de lustrum van het Collegium Theologicum c.s. FFF-Nemo SSS (Utrecht 1984) 10–24 (Z.Adri)

-“Godsdienstwijsbegeerte van binnen uit”, NedTT 38 (1984) 197-209 (Z.Adr) kopie

-“Roessingh als godsdienstwijsgeer en ethicus” in: H.J. Adriaanse ed., Karel Hendrik Roessingh: theoloog op het breekpunt van de tijd (1987) 19-29 (Adri 13).

-“Theologie en het irrationele” in: H.J. Adriaanse en H.A. Krop ed., Theologie en rationaliteit: godsdienstwijsgerige bijdragen (1988) 303-324 (Adri 12)

-“De tijd van culturen” in: “Levenstijdperken”, Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap 29 (1988/89) nr. 2, 47-51 (Wijsg 1)

-“Gods uiteindelijke heerschappij” in: “Voor God wil ik belijden”: Remonstranten over hun geloofsbelijdenis (1989) 32-35, Vlugschrift 2 (1989) (B.40)

-“Godsdienstwijsgerig onderzoek in Nederland 1980-1990; een overzicht”, NedTT 44 (1990) 308-331 (Z.Adr) kopie

-“Hermann Cohen, joods filosoof”, NedTT 45 (1991) 293-309 (Z.Adr) kopie

-“Het lichtend wereldbouwwerk” in:  Vragen naar zin (1992) 158-185 in G.A. van der Wal en F.C.L.M. Jacobs (Vrag 1)

-“Geloofszekerheid: Kuenen over Kant”, Té-èf 21 (1992) nr.3, 57-65 (Z.Adr) kopie

-“De uitstraling van Hermann Cohen in het interbellum: Cassirer, Rosenzweig, Scholem”, NedTT 47 (1993) 292-302 (Z.Adr) kopie

-“Opheffing theologische faculteit schaadt de universiteit”, NRC-Handelsblad (17 november 1993) (Z.Adr) met anderen. Tevens reacties hierop

-“Christenen als minderheid in Nederland”, Té-èf 23 (1993) nr.2, 3-22 (Teef 1 en Z.Adr)

-“De waarheid die tussen ons is; Martin Buber en Franz Rosenzweig
in: ‘Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur’
Groningen, STYX, 1993
99-110 p. lit.
Bundeling aangeboden aan prof. dr. E.J. Kuiper ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar van
het Seminarium der Remonstranten, januari 1993
ISBN: 9072371690
(Voor 3)

-“Openbaring en rede bij Franz Rosenzweig” in: R. Munk en F.J. Hoogewoud ed., Joodse filosofie tussen rede en traditie (1993)130-157 (Munk 1)

-“Kerken en publieke moraal” in: Publieke moraal, studiedag (1993) (G.Ordner)

-“Geloven tussen waarneming en waan” in: T.H. Zock, Geloven tussen waan en werkelijkheid ( 1993) 16-36 (Zock 1)

-“Theologie” in: Overtuigend bewijs: over het wetenschappelijke van de niet-exacte wetenschappen (1994) 82–94 (Overt 2)

-“La mienneté et le moment de la dépossession de soi. Le débat de Ricoeur avec Derek Parfit” in: Jean Greisch ed., Paul Ricœur: l’herméneutique à l’école de la phénoménologie (Parijs 1995) 3-19 (Z.Adr) kopie

-“Enkele godsdienstwijsgerige notities bij de Jonge’s systematisch-theologische opmerkingen over Jezus’ wederkomst” in: H.J. de Jonge en B.W.J. de Ruyter ed., Totdat hij komt: een discussie over de wederkomst van Jezus Christus (1995) 64-68 (Tot 1)

-“Eens christens ongelukkige bewustzijn” in: ‘Lichtgeraakt: Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig christen-zijn en hun werk (1995)” 10-25 (Licht 1)

-“In dit spoor dan ook verder: theologie van het leven in de nederlandse context” in: over Leven: theologie van het leven: op zoek naar een nieuw oecumenisch model (1996) 13-20, Vlugschrift 11 (B.50)

-“Canonvorming: niets definitiefs”, Voorlopig 29 (juni 1997) nr. 6, 2-4 (Z.Adr)

-“Na het theïsme” in:  Religie her-dacht: de visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom (1997) 21-52 (Reli 1)
[eerder verschenen in het engels onder de titel “After Theism” in : Svend Andersen ed., Traditional Theism and its Modern Alternatives (1994) 130-159, en in het Duits als “Nach dem Theismus” in: H.J. Adriaanse, Vom Christentum aus (1995) 237-264 (Adri 5); heruitgegeven in: H.A. Krop e.a. ed., Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) 33-62 (Krop 1)]

-“Klein godsdienstigwijsgerig woordenboek” in: Religie her-dacht (1997) 133-166;  (Reli 1)

-“Toespraak” in: H.J. Adriaanse e.a., Toespraken op het symposium God ter sprake t.g.v. de 85ste verjaardag van Herman Heering (1997) (Adri 17)

-“Geloof als het bewaren van een geheim” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 85-102 (Geloven 1)
-“De mensen een droom van God-God een droom van mensen. Jean d’Ormesson (*1925) in: Een vermoede God (2000) 10-21 (A.Gou.4)
-“Ter inleiding’ en “Een randje theologie: godsdienstfilosofie in relatie tot kerkelijke theologie” in: H.J. Adriaanse ed., Tweestromenland: over wijsgerige en belijdende theologie (2001) 1-30 en 89-122 (Adri 8)
-“Openbaring, geloof, twijfel” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 21-24, Vlugschrift 18 (B.57)
-“Spiritualiteit en het boze” in: G. Hoogers e.a. ed., Verlegen met het kwaad. Typisch vrijzinnig? (2003) 17-27 (Verl 1)

-“Over God” in: J.F. Goud en K.J. Holtzapffel ed., Wij geloven – wat geloven wij? Remonstrants belijden in 1940 en nu (2004) 47-75 (Wij 1)

-“Karel Hendrik Roessingh (1886-1925)” in: C.J. Jacobs e.a. ed., Tegendraads: vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (2005) 31-42 (Tege 1)

-“Hegel en Rozenzweig” in: R.W. Munk ed., Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie (2005) 95-108 (Munk 2)

-“Traditie en ervaring” in: Th.M. van Leeuwen ed, God op kousenvoeten: hoe valt er nog van God te spreken? (2005) 7-12 (LeeTh 8)

-“Kerk en vrede: een drievoudig snoer” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 23-26 (Holt 4)

-“Jezus als leermeester” in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) 49-58 (Mens 3)

-“Prediking en geloofsbelijdenis”in: Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) 4 (Goud 13)

-“Het onnozel antwoord” (z.j.; z.p.) (Z.Adria)

Diversen:

-A.L. Molendijk ed., Religie her-dacht: de visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom (1997) (Mole 1)

-H.A. Krop e.a. ed., Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) [verzameling artikelen bijeengebracht t.g.v. H.J. Adriaanse zijn 60e verjaardag, met bibliografie] (Krop 1), hierin:
“Striving for Honesty: Interview with H.J. Adriaanse”, 9-32.

-T.L. Hettema ed., Geloof in poëzie: godsdienstfilosofische bijdragen voor Han Adriaanse (2011) (Hett 1)

Adriaanse, R.

Diversen:
-Kerstspelen 2007-2012 (2013) (AdriR 1)

Adriaanse-Smit, W.

Boeken:
-Van Kapel West tot Remonstrantse kerk: de geschiedenis van een gebouw: 50 jaar (2006) ed. met E.A. Ketelaar-de Vries Reilingh en H. Rijsdijk (I. a11)
-Bustocht 1 juni 2010: Riga Ranch in Nieuwveen, Tropisch Rozenland in Burgerveen, Remonstrantse Kerk in Zwammerdam (I. h4)
-Vrijwilligersmiddag 6 juni 2010: “Mon Boule” Monster (I. h5)
-Engelen museum: kerstspel en kerstkoor 2010 (I.h6)
-Op zoek naar . . . . . Josef en Maria: kerstspel 2012 (I.h8)

Aids en de kerken.

Delft, Meinema, 1987
57 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van R. Hartmann. Scribenten: R. van Ierland, L. van der Meer, R. Hartmann, J.W. van der Molen, W. Overdiep, C. Stegeman en Hans Stolp; woord vooraf: W.R. van der Zee.
ISBN: 9021131420
(Aids 1)

Aken, LJ.N.K., van

Boeken:
-Remonstrantsche broederschap in verleden en heden; historische schets.
Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947
168 p. lit. ill.
Documentair essay over de Remonstrantsche Broederschap.
(Aken 1)

Alders, R.H.J. [e/v: Boeijinga]

Boeken:
-Mijn draad houdt de kralen bijeen; gedichten.
Rotterdam, Graféno, 1999
71 p. ill.
ISBN: 9090129324
(Alders 1)

Als de dood voor het leven; over professionele hulp bij zelfmoord.

Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1995
84 p.
Bundeling artikelen met bijdragen van Achterhuis, Goud, Koerselman, Otten, Schalken
(Als 2)

Als geloof bij jou begint. Remonstranten en hun identiteit.

Boeken:
“Remonstranten: Geloof begint bij jou”, C. Anbeek e.a.
Utrecht, Arminius Instituut en Remonstranten Utrecht, 2015
48 p.
Arminiusreeks, no. 1
ISBN 9789082351299
(Als 1)

Amorie van der Hoeven sr., A. des

Boeken:
-Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kansel-welsprekendheid (1825) (AmoS 1a)
-Idem. Herziene en vermeerderde uitgave (1852) (AmoS 1b)
-Leerredenen deel 1 (1835) (AmoS 2a)
-Leerredenen deel 2 (1847) (AmoS 2b)  TWEE EXEMPLAREN
-Bijbelsche landschappen, naar afbeeldingen, op de plaats zelve vervaardigd, met bijgevoegde tafereelen, deel 1 (1838) (AmoS 3a)
-Bijbelsche landschappen, naar afbeeldingen, op de plaats zelve vervaardigd, met bijgevoegde tafereelen, deel 2 (1839) (AmoS 3b)
-Het Tweede Eeuwfeest van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam, op den 28 october 1934 plegtig gevierd (1840) (AmoS 4)
-Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde (1847) (AmoS 5)
-Losse geschriften (1848) (Amos 6)
I. Afscheid van mijne hartelijke geliefde Rotterdamsche gemeente (1827)
II. Redevoering over den echten Godgeleerde, een uitlegger der Heilige schrift (1828) oratie
III. Redevoering bij de plegtige inhuldiging van het standbeeld van Michiel Adriaanszoon de Ruijter (1841)
IV. Rede bij de plegtige onthulling van het standbeeld van Prins Willem den Eersten (1845)
V. Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde (1847)
-Verspreide geschriften (1856) voorafgegaan door een woord ter nagedachtenis van den ontslapene door M. Cohen Stuart (AmoS 7)
-Historisch overzigt van de Catechetische Literatuur der Remonstranten (1852) (AmoS 8)

Artikelen:
“Aanspraak bij het graf” in: N. Swart, Lijkrede over C.W. Westerbaen, gehouden in de Remonstrantsch-gereformeerde kerk te Amsterdam, op den 18 Maart 1832 (Amsterdam 1832) 39-41 (Swar 1)
“De herinneringen van een merkwaardig grafschrift verlevendigd”, Licht, Liefde, Leven. Stichtelijke lectuur voor Christenen (1854) 220-221 Z.Frets) (grafschrift op Theodorus Frets)

Over A. des Amorie van der Hoeven sr:
-M.Cohen Stuart, “Iets ter nagedachtenis van Abraham des Amorie van der Hoeven”, Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie (1856) 488-511 (Z.CohM en Z.AmSr) kopie
-J.H. Maronier, “Levensbericht van Abraham des Amorie van der Hoeven”, MNL (1856) 31-48 (Z.Maro)
-J. Tideman, Hoogleeraar Abraham des Amorie van der Hoeven herdacht (1856) in Oraties 2 (TidJ 7)
-C.Pruys van der Hoeven, Levens-studiën (1857) 1-29 (Pruy 1)
-C.P. Tiele, “Am. des Amorie van der Hoeven”, De Teekenen des Tijds (4 maart 1859) (Z.Tiele) kopie
-H.P.G.Quack, Martinus des Amorie van der Hoeven (1869) 2 ev. (Quac 1)
-De Genestet, “In memoriam” in: Dichtwerken (A.Gen.1) 222-226, gedicht
-F.J. Domela Nieuwenhuis, Leven en karakter van A. des Amorie van der Hoeven (1859) (Dome 1)
-C.P. Tiele, “Karakterschets van Prof. Abr. des Amorie van der Hoeven”, Bijblad van de ‘Hervorming’ (1885) 15-16 (Z.Tiele) kopie
-E.H.Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855 (1988) (Coss 4)
-E.H. Cossee, “Abraham des Amorie van der Hoeven en Abraham van Rijckevorsel” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap (1993) 81-90 (Adri 15)
– Foto in “Vier eeuwen domineesland” (32), N.H. Koers (1997)
-E.H. Cossee, “Amorie van der Hoeven sr., Abraham des”, BLGNP dl 4 (Kampen 1998) 14-15 (X.5)
-S. Vuyk, “Abraham des Amorie van der Hoeven, herault voor vorst en vaderland” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 233-247 (Vuyk 3)
-“Twee portretten van Abraham des Amorie van der Hoeven” door T. Kootte in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (2001) 104-109 (F.111) ?

Amorie van der Hoeven jr., A. des

Boeken:
-De Joanne Clerico et Philippo a Limborch (1843) proefschrift (AmoJ 1 )
-Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (1845) (AmoJ 2)
-Proza en Poëzie (1850) met levensbeschrijving door J.J. van Oosterzee (AmoJ 3)
-Nagelaten leerredenen van Abm. des Amorie van der Hoeven jr, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns vaders (4de druk 1857) (AmoJ 4)
-Geschriften van Abm. des Amorie van der Hoeven Jr (2de druk 1857), waarin 1) Herinneringen van mijne academiereis 2) De Godsdienst: het wezen van den mensch. Brief aan Dr. J.J. van Oosterzee 3) Nagelaten leerredenen 4) Proza en Poëzie (AmoJ 5)

Artikelen:
“Wat tot de ouderdom bijblijft” in: G.P. Kits van Heijningen ed., De zegen des ouderdoms: stille uren aan den avond des levens (1856) 58-61 (Kits 1)

Over A. des Amorie van der Hoeven Jr
-In memoriam in: MNL (1848) 55-58 (Z.AmJr) kopie
-A.des Amorie van der Hoeven Sr, “Levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders” in: Nagelaten leerredenen (1849) (AmoJ 4)
-J.J.van Oosterzee, “Herinneringen aan Abraham des Amorie van der Hoeven Jr” in: Proza en Poëzie (1850) (AmoJ 3)
-H.J. Adriaanse, “Abraham des Amories van der Hoeven en Schleiermacher of over het woordje “m.i.”, in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 85-98 (Adri 14)
-E.H. Cossee, “Amorie van der Hoeven jr., Abraham”, BLGNP dl 4 (Kampen 1998) 15-17 (X.5)

Amorie van der Hoeven, C, des

Boeken:
-Poëtische nalatenschap van een jeugdig ontslapene: gedichten van C. des Amorie van der Hoeven. Voorbericht van M. Cohen Stuart (1861) (AmoC 1)

Gedichten:
“Simeon”, “Anna”, “Danklied” en “De grijsaard in de lente” in: G.P. Kits van Heijningen ed., De zegen des ouderdoms: stille uren aan den avond des levens (1856) 30, 32, 71 en 143 (Kits 1)
“Sla geen treurigen blik op de ontbladerde roos”, Licht, Liefde, Leven. Stichtelijke lectuur voor Christenen (1856) 91 (Z.AmC) kopie
“Kruis-lied”, Licht, Liefde, Leven. Stichtelijke lectuur voor Christenen (1857) 70-71 (Z.AmC) kopie

Over Cornelis des Amorie van der Hoeven
-M. Cohen Stuart, “Voorbericht” in: Poëtische nalatenschap (1861) (AmoC 1)
-E.H.Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855 (1988) (Coss 4)

Amorie van der Hoeven, H.A. des

Boeken:
-Mijn terugkeer tot de kerk van Christus (1871) bewerkt en ingeleid door dr. Th. Piket S.J. (1940) (AmoH 1)

Amorie van der Hoeven, Martinus des

Boeken:
-Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsrecht: een tegenschrift tegen mr. C.W. Opzoomer (1947) van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt (AmoM 1)

Over M. des Amorie van der Hoeven:
-H.P.G. Quack, Martinus des Amorie van der Hoeven (1869) (Quac 1)
-P.J. Meertens, “Martinus des Amorie van der Hoeven” artikel (Z.AmM)

Anbeek, C.W.

Boeken:
– Anbeek, C. en Bragt, J.van en Cornélis
, E. (red. Harskamp A.). :
Voorbij goed en kwaad?; Christendom en Boeddhisme.
Kampen, Kok Agora, 1991
140 p. lit.
Bundeling artikelen met  inleiding en slotwoord van C. Anbeek.
ISBN: 9039100241
(Anbe 12)
-Denken over de dood: de boeddhist K. Nishitani en de christen W. Pannenberg vergeleken (1994) proefschrift (Anbe 1)
-Opstanding of reïncarnatie: variaties op één thema? (1996) ed. met anderen (Anbe 5)
-Geloven in de interreligieuze dialoog (2001) ed. met anderen (themanummer Praktische Theologie) (Anbe 4)
-Zin in zen: de aantrekkingskracht van zen in Nederland en België (2003) (Anbe 3)
-Mimi & Akiko (2005) (Anbe 7)
-Overlevingskunst : leven met de dood van een dierbare (2010) (Anbe 6)
-De berg van de ziel: persoonlijk essay over kwetsbaar leven (2013) met Ada de Jong (Anbe 8)
-Aan de heidenen overgeleverd: hoe theologie de – 21ste eeuw – kan overleven (2013) oratie ( Anbe 9)
-Toekomst: een pelgrimstocht naar de toekomst(2014) uit de serie Goddeeltjes (Anbe 10)
– Voor Joseph en zijn broer. Van overleven naar spelen en andere zaken van ultiem belang. Utrecht, Ten       Have, 2018. 254 p., lit. ISBN:9789025906290. (Anbe 11); 2 exemplaren
– Kwetsbaarheid omhelzen; opzoek naar gemeenschappen met een hart.
Utrecht, Ten Have, 2023
238 p.
ISBN: 9789025911959
(Anbe 12)

Artikelen:
“Dood en wedergeboorte in het boeddhisme” in: C.W. Anbeek e.a., Opstanding of reïncarnatie: variaties op één thema? (1996) 68-74 (Anbe 5)
“Buddhist spirituality: a possible source of inspiration for christians?”, Studies in Interreligious
Dialogue 7 (1997) 56-65 (Z.Anb) kopie
“Buddhism and Psychotherapy in the West: Nishitani and Dialectical Behavior Therapy”, Studies in Interreligieus Dialogue 9 (1999) 207-226 (overdruk) (Verbe 1)
“Het Einde vanuit boeddhistisch perspectief” in: W.Dijk ed., De laatste tijd. Denken over het einde in levensbeschouwing en psychiatrie (1999) 58-66 (Laa 2)
“Keiji Nishitani”, in: Kritisch Denkerslexicon 28 (juli 2000) 1-14 (Z.Anb) kopie
“Filosofie Oost-West: Japan; Nishida; Nishitani” in: J. Bor e.a. ed., De verbeelding van het denken: geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie (1995; 6de druk 2000) 364-366 (Bor 1) (plank hoge boeken)
“Interreligieuze dialoog: wat, waarom, hoe?” in: C.W. Anbeek e.a. ed., Geloven in de interreligieuze dialoog (themanummer Praktische Theologie (2001) nr. 1) 7-16 (Anbe 4)

“De wereld van zen” 176-199 in:
De verleiding van het vreemde; Katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw.
Hilversum, Verloren, 2002
203 p. lit., illu
Bundeling van artikelen onder de redactie van J. de Raat e.e. met o.a. 2 bijdragen van P. Nissen
ISBN: 9065507302
(Verl. 3)

“Het geheim van het oosten, het geheim van zen” in: B. Voorsluis ed., Het geheim van de wereld: spiritualiteit Oost-West (2004) 54-79 (Geheim 1)
“Dubbele religieuze identiteit: jezelf verliezen of juist vinden?” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 29-34, Vlugschrift 19 (B.58)
“Wat oneindig groter is” in: ‘Een weg van vrijheid; reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006; Redactie: M. Bosman, J. Goud en M. van Leeuwen) 46-50 (Weg 4)
“Remonstranten: geloof begint bij jou” in: Arminiusreeks 1 (2015) 5-11 (B 59)
– “Spelen met contrastervaringen”in: Spelen met grenzen. Over contrastervaringen, Utrecht, KokBoekencentrum, 2018, 159 p. lit. Bundeling van artikelen onder redactie van S. Coenradie & K. Holtzappfel. ISBN: 9789021170657. (Spelen 1)
– “Mijn God laat zich niet kennen” onder thema Geloof en filosofie in AdRem special; Remonstrantse preken en wat wij eraan hebben om iets vrijer te worden 22-25 + Commentaar door K. Holtzapffel “Als wij voor elkaar bestaan ervaren wij God” 26-28. 2016. en de Oecumenelezing Raad van Kerken dd. 15 januari 2016 “Religie als levenskunst – laveren tussen geluk en kwetsbaarheid.  ISBN: 9789082351224
-“Avondmaal en clubmaaltijd; de betekenis van eten in de kerk en bij de roeivereniging”, in ‘Rond de tafel; maaltijd vieren in liturgische contexten’, geschreven samen met Iris Speckmann, 32-46 (Rond 1)

Diversen:

– Tussen zon en maan; dialoogspel over ervaringen van chaos en schoonheid.
Utrecht, Ten Have, 2019
Bevat o.a. speelbord, speelkaarten, reisgids, kompas. Geschikt voor 5 – 7 personen; elke reis duurt 2,5 uur.
ISBN: 9789025906962
(anbe 13)

Andel, Rachelle van

Boeken:
Zwerven tussen werelden. Wat als een remonstrant zich laten uitdagen door de bevrijdingstheologie?
proponentsscriptie (2018)
Amsterdam, z.j.
56 p. lit., ill.
(Andel 1)

Anthropologische Verkenningen

Delft, W. Gaade N.V., 1953
155 p.
Een bundel voorstudiën voor een Vrijzinnig Christelijke mensbeschouwing samengesteld op verzoek van het Internationaal Verbond voor Vrijzinnig Christendom en Geloofsvrijheid en de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme in Nederland. Met o.a. een bijdrage van L.J. van Holk.
(Anth 1)

Apocalyps in de kunst. Ondergang als loutering?

Zoetermeer, Meinema, 2014
160 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van M. Barnard en Wessel Stoker ten behoeve van de serie Figura Divina (Scribenten: B. de Graaff, H. Alma, W. Stoker, M. Bolink, M. Barnard, S. De Bleeckere, F. Bosman, J. Goedegebuure, J. Goud, M. Poorthuis, Oane Reitsma)
ISBN: 9789021143651
(Apo 1)

Arminius, J.

Boeken:
-*Een cleyn tractaetgen vervatende seeckere articulen teghens den aflaet ende vaghevier. Ghedisputeert onder Jacobo Arminio, 22 febr.1606 (Amsterdam 1609) (Knuttel 1647) (L.Arm.1)
-Twee disputatien vande godeliicke predestinatie: d’eene by doct. Fransiscus Gomarus, d’ander by doct. Jacobus Arminius (1609) kopie (L.Arm.2)
-Verklaring van Jacobus Arminius afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608: opnieuw uitgegeven door G.J. Hoenderdaal (1960) (Hoen 6)
-The writings of James Arminius. Vertaald door James Nichols and William Bagnall. 3 delen (1977) (eerdere uitgaven 1853, 1956; latere uitgave met inleiding van C. Bangs in 1986 Works of James Arminius) (Armi 1a-c)
-The auction catalogue of the library of J. Arminius: a facsimile edition with a introduction by C.O. Bangs (1985) (Armi 3)

Over Arminius:
-Petrus Bertius Jr., Liick-oratie over de doot van den Eerweerdighen ende wytberoemden Heere Jacobus Arminius (vertaald door J.A. Corvinus) (Leiden 1609) (L.Ber.1)
-Petrus Bertius, Aen-spraeck, aen D. Fr. Gomarum, op z?ne bedenckinghe over de l?ck-oratie, ghedaen na de begraefenisse van D. Jacobus Arminius zaligher (Leiden 1610) (Knuttel 1756) (L.Ber.2)
-Robbert Robbertsz Le Canu (1563-ca1630), Nieuwe jaars claach-liedt, over de doodt van D.D. Iacobus Arminius, … Op de wijse vanden tweeden Psalm, Waerom raest het volck met sulcken hoochmoedt (Leiden 1610) (Knuttel 1753) (L.Can.1)
-A. Stolker, Gedachtenis van Jacobus Arminius bij de tweehonderdste verjaring van zijnen dood, gevierd op den 22sten van Wijnmaand des jaars 1809 in eene kerkelyke redevoering (Leiden 1809) met een naschrift over Arminius (Stolk 2)
-W. Huntington, Het arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed (1883) (Hunt 1)
-J.H. Maronier, Jacobus Arminius: een biografie (1905) (Maro 12)
-H.IJ. Groenewegen, Jacobus Arminius op den 300-jarigen gedenkdag van zijnen dood (1909) (Groe 7)
-A.W. Harrison, The beginnings of Arminianism (1926) (Harr 1)
-H.IJ. Groenewegen, “Arminius en de Remonstrantie” in: G.E. Heering ed., De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 61-78 (HeeG 2)
-G.J. Sirks, Arminius. Pleidooi voor de vrede der kerk (1960) (Sirk 15)
-G.J. Sirks, “Arminius en daarna”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 6-7 (Vrij 1)
-D. Tjalsma, Leven en strijd van Jacobus Arminius (1960) oriëntatiereeks XII/XIII (A.TjaD.1)
-G.J. Hoenderdaal, “De theologische betekenis van Arminius: redevoering gehouden te Leiden op 10 oktober 1960”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 1960/1961 (Hoen 5)
-G.J. Hoenderdaal, “Wie was Arminius ?”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 4 (Vrij 1)
-G.J. Hoenderdaal, “Waarom Arminius herdenken ?”, Wending 15(1960) 316-326 (Z.Hoen)
-S. Vuyk, “Het theologisch uitgangspunt van Jacobus Arminius” in: J.G. Paardekooper ed., In open veld (1962) 751-758 (Paar 1)
-G.O. McCulloh ed., Man’s Faith and Freedom: the theological influence of Jacobus Arminius (1962) art. G.J. Hoenderdaal, L.J. van Holk (McCu 1)
-C. Bangs, Arminius: a study in the Dutch reformation (1971) (Bang 1)
-E.H. Cossee, Arminius en de eerste remonstranten in hun betrekking tot Rome (1973) scriptie (N.Cos.2)
-H. Berkhof, “De ware ring van Arminius” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 151-158 (Adri 14)
-E. van Hall-Nijhoff, “Het handschrift van Arminius” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) (Adri 14))
-E.P. Meijering, “Opmerkingen n.a.v. de Arminiaanse probleemstelling in de patristische theologie” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., In het spoor van Arminius (1975) 9-14 (Adri 14)
-G.J. Hoenderdaal, “The debate about Arminius outside the Netherlands” in: Th. Lunsingh Scheurleer en G.H.M. Posthumus Meyjes ed., Leiden University in the 17th century (1975) 137-160 (Luns 1) (plank hoge boeken)
-G.J. Hoenderdaal, “Arminius en Episcopius”, NAvK 60 (1980) 203-235 (Hoen 17)
-G.J. Hoenderrdaal, “Jacob Arminius”, Gestalten der Kirchengeschichte (dl 7 1982) 51-64 (Z.Hoen) -A. Holleman, Junius en Arminius in hun beoordeling van Rome (1988) scriptie (N.Hol)
-G.J. Hoenderdaal, “Erasmus en Arminius over de vrede in de kerk” in: E.K. Grootes en J. den Haan ed., Geschiedenis, godsdienst en letterkunde (1989) 63-69 (Groo 1)
-R.A. Muller, “The christological problem in the thought of Jacobus Arminius”, NAvK 68 (1988) 145-163 (Z.Mull)
-E. Dekker, Rijker dan Midas: vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (1993) (Dekk 1)
– Clarke, F. Stuart: The Ground of Election. Jacob Arminius’ Doctrine of the Work and Person of Christ. Milton Keyes GB 2006 (Clar 1)
-K.D. Stanglin, Arminiuis on the Assurance of Salvation: the Context, Roots, and Shape of the Leiden Debate, 1603-1609 (2007) (Stan 1)
-W.A. den Boer, Duplex amor Dei: contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (2008) proefschrift (Boer 7)
-G.G. Hellinga, “Jacobus Arminius”, Leiders van de Gouden Eeuw (2009) 127-130 (Hell 1)
-Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis: nummer gewijd aan Arminius i.v.m. zijn sterfdag 400 jaar geleden, TNK 12 (oktober 2009) (TNK 2)
-Th.M. van Leeuwen e.a. ed., Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) (2009) (LeeTh 14)
“De lepe vos: Jacobus Arminius: onafhankelijke geest en vleesgeworden nuance” in: Glossy Arminius: voorvechter van de vrije wil (2010) 9-11 (G. f13)
-De Lokroep van de doopsgezinde en remonstrantse gemeente Leiden (jan-feb 2010) (Armi 2)
-K.D. Stanglin, The Missing Public Disputations of Jacobus Arminius: Introduction, Text, and Notes (2010) (Stan 2)Assendelft, H. van

Artikelen:
-Een roeping van de vrijmetselarij in den modernen tijd (1912) (Asse 1)

Aspecten van het Reveil

Kampen, Kok, 1980
273 p. ill.
Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Reveil-Archief. O.a. een essay van E.H. Cossee
ISBN: 9024209528
(Aspe 1)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  – Thema’s