Wintercursus Spinoza met Foeke Knoppers

Wintercursus Spinoza met Foeke Knoppers
Datum 9 januari 2018
Tijd 15:30 - 17:30 uur
Entree
€ 5,-

Het denken van Spinoza (1632-1677), wellicht Nederlands grootste filosoof, mag zich tegenwoordig in een warme belangstelling verheugen. In het middelpunt van zijn filosofie staat God, de onpersoonlijke oergrond. Al wat is, is een voorbijgaande verschijningsvorm waarin deze eeuwige oergrond zich uitdrukt. Eén van die verschijningsvormen is de mens, aan wie het gegeven is aan Gods eeuwigheid te participeren als hij erin slaagt ‘zijn verstand te vervolmaken’. Daarin bestaat zijn grootste geluk.

Spinoza’s denken wordt tegenwoordig omhelsd door theologen die de wijze waarop hij God ter sprake brengt als een aantrekkelijk alternatief zien voor in hun ogen achterhaalde Godsvoorstellingen. Dat gebeurde ook al in de 19e eeuw toen Spinoza grote invloed had op de theologen die het modernisme (later: ‘vrijzinnigheid’) aanhingen.

Het ging Spinoza er in de eerste plaats om een leven te leiden waarvan de blijdschap de grondtoon zou zijn. Het betoog over God, de juiste wijze van denken, de menselijke passies en de beste manier waarop de mensen hun samenleving zouden kunnen organiseren, moet de weg plaveien naar dat leven in blijdschap.

We beginnen met de lectuur van de Inleiding die Spinoza schreef bij zijn Verhandeling over de verbetering van het verstand. In deze tekst motiveert hij zijn keuze voor de filosofie.

Foeke Knoppers was in onze Haagse gemeente predikant van 1987-1996. Daarvoor stond hij in Alkmaar en Hoorn en na Den Haag achtereenvolgens in Apeldoorn en Deventer. Zijn laatste gemeente was Naarden-Bussum. Daarnaast diende hij de Remonstranten nog vele jaren als lid van de CoZa (landelijk bestuur Remonstranten), Curator van het Remonstrants Seminarium en als secundus in de landelijke Raad van Kerken.

In totaal drie dinsdagmiddagen: 9 januari, 23 januari, 6 februari, van 15.30 tot 17.30u.

Aanmelding bij het secretariaat: 070-3259946; remondenhaag@hetnet.nl) of bij Johan Goud: jgoud01@kpnmail.nl

Er zijn fotokopieen van de teksten beschikbaar.

Kosten: vrijwillige bijdrage, suggestie: euro 5,– per keer.

Agenda